Genoptagelse før udgangen af 1999

Ifølge en række af de genoptagelsescirkulærer udstedt af Told- og Skattestyrelsen i løbet af 1998 og 1999 skal anmodning om gen­optagelse af tidligere skatteansættelser ske inden udgangen af 1999.

Det drejer sig om følgende cirkulærer:

TS-CIR 1999-17

Fradrag for befordring til efteruddannelsessted under uddannelsesorlov

De tilfælde, hvor der kan ske genoptagelse, er ifølge genoptagelses­cirkulæret, hvor skatteyderen i orlovsperioden opnår løn eller lønindkomstlignende indtægt fra arbejdsgiveren. Her kan der under visse betingelser indrømmes befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C. Ud over aflønningen må der lægges vægt på, om den ansatte har bevaret sine øvrige rettigheder, det være sig feriepenge, pension, krav om at komme tilbage til samme job, løn- og ansættelses­anciennitet, opsigelsesvarsel m.v. Der skal ske en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

På tilsvarende måde vil en arbejdsgiver skattefrit kunne udbetale kørselsgodtgørelse efter ligningslovens § 9, stk. 5, jf. § 9 B, til den ansatte i situationer, hvor ovenstående forhold taler for at anse et efteruddannelsessted som den ansattes midlertidige arbejdsplads.

Genoptagelse af skatteansættelser kan ske for indkomstårene 1996, 1997 og 1998.

TS-CIR 1998-42

Den skattemæssige behandling af udlodninger i forbindelse med likvidationen af Dansk Krigs-Søforsikring for Varer og Krigsforsikringen for danske Skibe samt genoptagelse heraf

Udlodninger modtaget i forbindelse med likvidationen af Dansk Krigs-Søforsikring for Varer og Krigsforsikringen for danske Skibe skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Garanter, der ved skatteansættelsen ikke er behandlet efter retnings­linierne under pkt. 1, kan efter anmodning få genoptaget skatteansættelserne for indkomstårene 1995, 1996 og 1997.

TS-CIR 1998-33

Fiksering af rente i hovedaktionærforhold og koncernforhold m.v. - Genoptagelse

TS-cirkulære 1995-24 om fiksering af renter m.v. i hovedaktionær­forhold og det anførte i ligningsvejledningen 1997, S.D.4., hvorefter der skal ske rentefiksering af rentefrie eller lavtforrentede lån i koncernforhold, medmindre rentefriheden/den lave rente er forretningsmæssigt begrundet, kan ikke længere opretholdes.

I de tilfælde, hvor der er gennemført ansættelsesændringer i overensstemmelse med den af skattemyndighederne førte praksis med fiksering af rente i forbindelse med rentefri- eller lavtforrentede udlån, eller hvor den skattepligtige har selvangivet i overens­stemmelse med denne praksis (uden at der er sket betaling), kan ske genoptagelse af skatteansættelsen, medmindre der må anses at foreligge omgåelse.

Ansøgning om genoptagelse kan ske fra og med indkomståret 1993.

TS-CIR 1998-31 (Jf. TSM 1998-483)

Selskabsskattelovens § 17, stk. 2 - Beregning af datterselskabs­lempelse - ændret beregning af datterselskabsbrøken

Datterselskabslempelsen efter selskabsskattelovens § 17, stk. 2, udgør den del af moderselskabets indkomstskat, der forholdsmæssigt vedrører det skattepligtige udbytte (moderselskabsbrøken). Der kan dog ikke ske nedsættelse med et større beløb end det, som det udbyttegivende selskab - datterselskabet - har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet til moderselskabet (datterselskabsbrøken).

Den maksimale lempelse i relation til moderselskabet og i relation til datterselskabet beregnes, hvorefter der gives lempelse for det laveste af disse.

Hidtil er lempelsen i relation til datterselskabet beregnet ved følgende brøk:

Udbytte x skat / skattepligtig indkomst

Denne beregningsmetode medfører imidlertid en for lav lempelse, idet det faktisk udbetalte udbytte ("netto") anvendes i forhold til en skattepligtig bruttoindkomst. Ved anvendelsen af datterselskabs­brøken anvendes i stedet for udbytte den indkomst, der ligger til grund for udbyttet ("brutto").

Genoptagelse kan ske for indkomstårene 1995, 1996 og 1997.

TS-CIR 1998-28

Genoptagelse af sager, hvor der er beregnet procenttillæg efter kildeskattelovens § 61 i forbindelse med mellemperiode- og dødsbobeskatning

Skatteministeriets departement har i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1998, 510 offentliggjort en afgørelse, hvorefter departementet efter fornyede overvejelser finder, at der ikke anses at være hjemmel til at opkræve procenttillæg eller udbetale procentgodtgørelse efter kildeskattelovens §§ 61 og 62 ved opkrævning eller tilbagebetaling af skattebeløb i tilfælde, hvor der er foretaget mellemperiode­beskatning eller dødsbobeskatning af dødsboer efter dødsboskatte­lovens bestemmelser herom.

TS-CIR 1998-27

Erhvervsmæssig udøvelse af kunstnerisk aktivitet i selskabsform - genoptagelse

Skatteansættelser, hvor skattemyndighederne har nægtet at anerkende, at indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed kan udøves i selskabsform med den begrundelse, at den udførte aktivitet alene kan opfyldes af personen selv (manglende mulighed for substitution), kan tillades genoptaget.

I tilfælde, hvor skattemyndighederne har bevilget skattemæssig omgørelse, således at de indtægter, som selskabet har modtaget og indtægtsført, er tilladt tilbagebetalt til personaktionæren, hvorved selskabets skatteansættelse er nedsat, skal eventuel anmodning om fornyet omgørelse rettes til den skatteansættende myndighed, der træffer afgørelse efter gældende omgørelsespraksis. Hvis det er Ligningsrådet, som har bevilget omgørelse, skal henvendelsen dog rettes til Ligningsrådet.

Ansøgning om genoptagelse og omgørelse 3 kan ske fra og med indkomståret 1995.

TS-CIR 1998-21

Genoptagelse af opgørelsen af AM-bidrag vedrørende biblioteksafgift, m.v.

Landsskatteretten har i en kendelse fastslået, at vederlag i form af modtagne biblioteksafgifter og vederlag ifølge licensordningen ved institutionen Copy-Dan er betalinger for andres udnyttelse af ophavsmandens værk, og at sådanne indkomster ikke kan anses vederlag m.v. for personligt arbejde, jf. lov om en arbejdsmarkeds­fond.

Biblioteksafgift og andre betalinger for udnyttelse af ophavsmandens værk (immaterielle rettigheder) anses herefter ikke for omfattet af bidragspligten og bidragsgrundlaget i lov om en arbejdsmarkedsfond § 7, stk. 1, litra c, og § 8, stk.1 litra e. For så vidt angår selvstændigt erhvervsdrivende indgår sådanne indtægter dog fortsat i bidrags­grundlaget efter lov om en arbejdsmarkedsfond § 10.

Genoptagelse af opgørelsen af AM-bidrag og den tilknyttede indkomstansættelse kan ske for indkomstårene 1995, 1996 og 1997.