Ændring af lempelsesmetode i dobbeltbeskatningsaftalerne med Norden og Tyskland

Skatteministeren har sendt et udkast til lovforslag med ændring af lempelsesbestemmelserne i dobbeltbeskatningsaftalerne med Norden (omfattende Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige) og med Tyskland til høring. Begge disse aftaler indeholder mulighed for, at Danmark ensidigt kan foretage ændring af lempelsesbestemmelserne alene ved at oplyse modparterne om, at ændringerne ønskes foretaget.

Ændring til creditprincippet i visse situationer

Forslaget til ændring af lempelsesprincip medfører, at creditprincippet som udgangspunkt skal benyttes ved lempelse af dobbeltbeskatning af lønindkomst.

Der foreslås en undtagelse, hvorefter eksemptionslempelsen fortsat kan anvendes, hvis lønmodtageren er omfattet af lovgivningen om social sikring i og betaler sociale afgifter til det aktuelle udland.

Undtagelsen gælder ikke i forhold til Færøerne, hvilket medfører, at creditprincippet vil skulle benyttes, uanset i hvilket af landene lønmod­tageren er omfattet af lovgivningen om social sikring.

Konsekvenserne er, at man ikke længere kan opnå en lavere beskatning af lønindkomsten

Der har den seneste tid været en del opmærksomhed omkring mulighederne for at udnytte samspillet mellem eksemptionslempelse og lave sociale afgifter, specielt i forbindelse med Sverige og den nye Øresundsbro.

Ændringsforslaget, som må forventes gennemført, bevirker, at muligheden ikke længere vil kunne benyttes til at opnå en lavere samlet beskatning af lønindkomsten ved arbejde i de omfattede lande.

Ikrafttræden

Ifølge udkastet til lovforslag skal ændringerne som udgangspunkt have virkning fra 1. januar 2000.

Baggrund for ændringsforslaget

Ifølge dobbeltbeskatningsaftalerne med Norden og med Tyskland har Danmark hidtil skulle foretage lempelse for dobbeltbeskatning af lønindkomst efter eksemptionsprincippet.

Ved eksemptionsprincippet nedsættes den danske skat efter forholdet mellem den udenlandske lønindkomst og den samlede indkomst således, at der opnås lempelse uden hensyn til størrelsen af den udenlandske skat.

Eksemptionsmetoden har fra dansk side været brugt ved ophævelse af dobbeltbeskatning af løn, fordi lønmodtagere, der arbejder i udlandet, ofte vil være omfattet af social sikring i udlandet, og der i de her omhandlede lande opkræves relativt høje sociale afgifter. Ved benyttelse af credit­metoden ville beskatning af lønmodtageren kunne medføre et urimeligt resultat, fordi lønnen vil blive reduceret både med de høje udenlandske sociale bidrag og skat svarende til det højeste af de to landes skatteniveauer.

Skatteministeren mener modsat, at det er uheldigt, at personer, der ikke betaler social afgift i disse lande, i visse situationer også kan benytte eksemptionsprincippet og dermed opnå både en lav social afgift og beskatning efter de udenlandske (lavere) satser.