Myndigheders adgang til privat ejen­dom uden retskendelse - lovforslag vedtaget

Myndigheders adgang til skattekontrolloven præciseret ved L 73

Med vedtagelsen af lovforslaget, kendt som L 73, præciseres skattemyndig­hedernes adgang efter skattekontrolloven til efter eget skøn, til enhver tid, uden retskendelse, at gennemgå regnskabsmateriale hos enhver erhvervsdri­vende, der fører regnskab. Med vedtagelsen udvides adgangen til sådan kon­trol til også at omfatte enhver juridisk person, uanset om denne er erhvervs­drivende eller ej.

Til regnskabsmaterialet henregnes bl.a. aktionærfortegnelse, aktionær- og anpartshaveroverenskomster, revisionsprotokoller og revisionsbemærknin­ger.

Der indføres endvidere adgang til at foretage tilsvarende eftersyn på stedet af alle oplysninger, der lagres på elektronisk medie.

Nægtes skattemyndighederne adgang, kan skattemyndighederne benytte po­litiet til at fremtvinge adgangen.

Adgangen til materiale hos skatteyderen efter skattekontrolloven kan fortsat ikke anvendes til at søge informationer til en straffesag mod skatteyderen. Rejses en straffesag træder beskyttelsesbestemmelserne i Retsplejeloven i kraft.

Ikrafttræden

Disse ændringer til skattekontrolloven trådte i kraft den 3. juni 1999.