Registreringsafgift ved tinglysning - ændringer af stempelafgiften - Lovforslag vedtaget

Der er vedtaget to nye love dels en ny afgift på registreringen ved tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. til afløsning af bestemmelserne om stempelafgift ved oprettelse af dokumenter herom og dels en række ændringer af stempelafgiftsloven bl.a. som følge af den nye afgift.

Ny afgift ved registrering

De væsentligste områder for afgiften vil fortsat være handel med fast ejendom og optagelse af lån mod pant i fast ejendom. Afgiften vil nu udløses i forbindelse med registreringen ved tinglysning af ejerrettigheder og panterettigheder m.v. Der bibeholdes samtidig en (forhøjet) afgift for foretagelsen af selve tinglysningen.

I dag er stempelafgiftssatsen 0,6% af ejerskiftesummen på boliger og 1,2% for andre ejendomme, og satsen ved pantsætning af fast ejendom og løsøre er 1,5%. Dertil kommer en fast afgift på kr. 1.200 for at foretage tinglysning.

Efter den nye lov vil afgiftssatsen for alle ejendomme være 0,6%, medens afgiften på pantebreve fortsat vil være 1,5%. Til gengæld hæves den faste afgift på tinglysningen til kr. 1.400.

Derudover er også tinglysning af ejendomsforbehold, registrering af betinget eller endelig ejer af skibe eller pant i skibe efter søloven eller DIS, registrering af midlertidig eller endelig ejer af luftfartøjer og registrering af pant i sådanne fartøjer omfattet af den nye afgiftslov

Stempelafgifter ophæves

Der foretages en lang række ændringer i lov om stempelafgift. Det betyder bl.a. følgende:

  • Stempelafgiften fjernes helt på låneområdet
  • Stempelafgiften fjernes for en række særlige dokumenter, herunder testamenter, lejekontrakter og entreprisekontrakter
  • Stempelafgiften fjernes for garanti- og kautionsdokumenter
  • Stempelafgiften fjernes for garanti- og kautionsforsikringer, men videreføres på øvrige forsikringstyper.

Særregler afskaffes

Særlig væsentlig er:

  1. ophævelsen af adgangen til at stemple et pantebrev efter pantets værdi, selvom pantesummen er større (værdistempling)
  2. afskaffelse af adgangen til stempelfrit at inddrage ny pant i et eksisterende pantebrev, de såkaldt vandrende pantebreve.

Ophævelsen af disse regler vil især ramme byggeområdet, idet man hidtil har kunnet værdistemple et pantebrev således, at pantesummen indeholdt værdien af byggeriet, men stempelafgiften alene blev beregnet på baggrund af pantets værdi ved oprettelsen af pantedokumentet (byggegrunden).

Fra 1. januar 2000 bortfalder denne mulighed, idet pantebreve derefter ved registreringen pålægges afgift på baggrund af pantebrevets pålydende.

Vi skal dog bemærke, at der samtidig indføres en ny særregel, der gør, at de nævnte vandrende pantebreve fortsat kan benyttes for pantsatte erhvervsaktiver f.eks. biler, bortset fra ejendomme, mod en fast afgift på kr. 2.800 pr. ændring.

Blandt de afskaffede særregler skal også nævnes den nuværende adgang til stempelfrit at udstede pantebreve til sikkerhed for en kautionists tab ved kaution (kontradiktion).

Ikrafttræden

Ændringerne har virkning fra den 1. januar 2000.

Anmeldes et dokument efter den 1. januar til tinglysning og registrering, og er der allerede betalt afgift af dette dokument efter den nuværende stempellov, betales alene den faste registreringsafgift på kr. 1.400.