Skattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere i idrætsforeninger m.v.

Med TS-CIR 1999-9 er der udsendt nyt cirkulære om skat­tefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere for idrætsforeninger m.v. og til hjemmeværnets frivillige ulønnede personel.

Der kan udbetales godtgørelse til befordring med Lignings­rådets satser for erhvervsmæssig kørsel, dvs. kr. 2,48 pr. km op til 12.000 km pr. år og kr. 1,39 pr. km for kørsel herover.

Der kan udbetales rejsegodtgørelse efter de almindelige regler.

Telefonudgifter kan dækkes med indtil kr. 1.000 pr. år.

Der kan udbetales godtgørelse for andre udokumen­te­rede udgifter:

  • Administrative omkostninger (kontorhold, møder mv.): kr. 700 pr. år
  • Køb og vedligeholdelse af særlig beklædning: kr. 1.200
  • Merudgifter til fortæring ved endagsarrangementer af minimum 5 timers varighed: kr. 40 pr. dag
  • Omkostningsgodtgørelse til dommere: kr. 150 pr. kamp, dog maksimalt kr. 300 pr. dag.

Særligt for hjemmeværnet

For frivillige i hjemmeværnet er der fastsat særlige regler om godtgørelse for forplejning, småfornødenheder, telefon, spillepenge, vagtpenge m.v. , jf. kundgørelse for Forsvaret B5 - 35 af 9. januar 1996 §6 stk. 1.

Godtgørelse, for så vidt angår befordring, følger det ovenfor anførte.

Cirkulæret har virkning fra 1. april 1999.