Stop for succession i realiserede tab ved fusion, spaltning og tilførsel af aktiver

Lovudkast om ændring af reglerne om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver til høring

Skatteministeren har sendt udkast til lovforslag med ændring af bestemmelserne om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver til høring. Lovforslaget kan få betydning for selskaber med fusionsplaner og med regnskabsår fra 1. april og frem, og som har realiserede tab efter aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og ejendoms­avancebeskatningsloven.

Ingen succession i realiserede tab

Udkastet til lovforslag går ud på, at uudnyttede skattemæssige tab efter aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og ejendomsavance­beskatningsloven ved en skattefri fusion ikke skal kunne overføres til det modtagende selskab. Samtidig foreslås det at afskære adgangen for det modtagende selskab til at udnytte egne realiserede tab.

Forslaget vil omfatte både fusion, spaltning og tilførsel af aktiver.

De gældende regler afskærer ikke adgangen til fremførsel af realiserede tab efter de nævnte tre love, men afskærer derimod adgangen til at overføre skattemæssige underskud.

Fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver i støbeskeen

Det forudsættes i forslaget, der er sendt til høring, at lovændringen skal have virkning for fusioner, spaltninger og tilførsel af aktiver, der vedtages på dagen for lovforslagets fremsættelse eller senere. Det fremgår endvidere af udkastet til forslaget, at det forventes fremsat den 7. oktober 1999.

Der synes således frem til den 6. oktober 1999 at være mulighed for at vedtage fusioner mv., hvori der er forudsat overført realiserede tab efter aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven eller ejendomsavance­beskatningsloven.