Lempelse af beskatningen af løbende ydelser og goodwill - Lovforslag vedtaget

Løbende ydelser i gensidig bebyrdende aftaler

Med loven er der foretaget en generel omlægning af beskatningen af løbende ydelser som led i gensidigt bebyrdende aftaler. Loven betyder, at løbende ydelser skattemæssigt ligestilles med andre former for finansiering, idet den eksisterende dobbeltbeskatning afskaffes.

I dag beskattes løbende ydelser på en sådan måde, at det samme beløb hos modtageren både avancebeskattes og beskattes løbende, når ydelserne modtages.

Der er tale om en løbende ydelse, når der hersker usikkerhed om ydelsernes tidsmæssige udstrækning eller de enkelte ydelsers størrelse. Der kan dog kun være tale om en løbende ydelse, når ydelserne skal løbe ud over aftaleåret.

De enkelte ydelser skal fortsat kapitaliseres på aftaletidspunktet. Den kapitaliserede værdi lægges til grund ved opgørelsen af afståelses- og anskaffelsessummen og indgår dermed ved en eventuel avance- eller indkomstbeskatning og i et eventuelt afskrivningsgrundlag.

Den kapitaliserede værdi skal samtidig føres på en saldo hos hver af parterne. Saldoen nedskrives herefter hvert år med de betalte ydelser og føres til og med det indkomstår, hvor saldoen bliver nul eller negativ. Når saldoen bliver negativ, beskattes det negative beløb og fremtidige betalinger hos modtageren. Samtidig får yderen tilsvarende fradrag for ydelser ud over den kapitaliserede værdi.

Parterne skal hvert år senest samtidig med fristen for indgivelse af selvangivelse for det enkelte indkomstår, oplyse skattemyndighederne om saldoen.

Henstand med beskatning af goodwill

For løbende ydelser, der modtages i forbindelse med salg af goodwill og andre immaterielle aktiver, er der samtidig indført en henstandsordning som et supplement til ovenstående nye regler.

Ordningen går ud på at give overdrageren af goodwill henstand for den del af skattebetalingen, der vedrører salg af goodwill m.v. finansieret med en løbende ydelse. Henstanden betyder, at avanceskatten først skal betales i takt med at ydelserne betales, dog senest efter 7 år. De modtagne ydelser skal betales til skattemyndighederne i sin helhed som afdrag på henstandsbeløbet, indtil avanceskatten er betalt.

Det er en betingelse for opnåelse af henstand, at begæring herom indsendes til skattemyndigheden inden udløbet af selvangivelsesfristen for aftaleåret.

Brugs- og indtægtsnydelser

I boafgiftsloven fjernes hensyntagen til brugs- og indtægtsnydelser ved beregninger efter loven.

Samtidig indføres hjemmel til at gaveafgift, som gavegiver betaler for gavemodtager, ikke pålægges afgift hos gavemodtager.

Ikrafttræden

Reglerne har virkning fra den 1. juli 1999.