Skattestyrelsesloven - ansættelsesfrister, skatteforbehold, m.v. - lovforslagvedtaget

Resume

Loven justerer og objektiverer bestemmelserne om genoptagelse af skatteansættelse for indkomstår

Loven justerer og objektiverer bestemmelserne om genoptagelse af skatteansættelser for indkomstår, der ligger mere end 3 år forud. Bestemmelserne for skattemyndighederne og skatteyderen samles, men dog således at myndighederne fortsat har en videre adgang til at ændre skatteansættelserne end skatteyderen.

Det præciseres, at skattemyndighederne ved høring skal give mindst 15 dages svarfrist og selve høringspligten præciseres således, at den ikke omfatter ændringer, der alene skyldes en ændret skatteberegning.

Loven fastsætter endvidere regler om skatteforbehold og omgørelse, som hidtil alene har været reguleret af praksis. Bestemmelserne kan i vid udstrækning ses som en kodificering af den hidtidige praksis på områderne.

Tidligere omtalt

Vi har tidligere omtalt lovforslaget mere detaljeret i SkatteFacit nr. 11 af 7. april 1999. Der er ikke før vedtagelsen af lovforslaget foretaget ændringer i forhold til omtalen i SkatteFacit nr. 11.

Ikrafttræden

Loven er trådt i kraft den 1. juli 1999.

De hidtidige bestemmelser om ekstraordinær genoptagelse gælder dog fortsat for indkomståret 1996 og tidligere.