SkatteFacit 126 2003

Nye regler om aktieløn
Folketinget vedtog den 22. maj en lov, der ændrer de eksisterende regler om beskatning af aktieoptioner, tegningsretter og aktier.
Fremover vil medarbejderen som udgangspunkt enten blive beskattet
  • på det tidspunkt, hvor købe- eller tegningsretten udnyttets ved køb eller tegning af aktier eller
  • på det tidspunkt, hvor medarbejderen sælger aktierne (aktieavancebeskatning).

De nye regler

Efter de nye regler kan medarbejderen under visse betingelser udskyde beskatningen til det tidspunkt, hvor de aktier, der blev købt ved udnyttelsen af optionen, sælges.

Desuden skal den samlede fortjeneste nu beskattes efter reglerne om beskatning af aktieavance og ikke om løn. Hvis ejertiden er under tre år beskattes fortjenesten som kapitalindkomst med op til 59%. Hvis ejertiden er over tre år, beskattes fortjenesten som aktieindkomst med 28% for den del, der ikke overstiger 41.100 kr. (2003) og med 43% af det overstigende beløb. Hvis der er tale om børsnoterede aktier med en værdi over 129.500 kr. for enlige og 258.900 kr. for gifte, vil fortjenesten være helt skattefri.

For tegningsretter anses aktierne for anskaffet på det tidpunkt, hvor aktierne købes (udnyttelsestidspunktet.) Aktierne anses for anskaffet for det beløb, som medarbejderen har betalt for aktierne.

Til gengæld får arbejdsgiverselskabet ikke fradrag for udgifterne i forbindelse med optionen.

Eksisterende optionsaftaler kan ændres for at opfylde betingelserne, hvis de ikke er udnyttet inden lovens ikrafttræden.

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, for at de nye regler kan anvendes.

De væsentligste betingelser er:

  • Arbejdsgiverselskab og medarbejder skal indgå aftale om, at de nye regler skal anvendes.
  • Revisor eller advokat skal attestere aftalerne mellem medarbejder og arbejdsgiver.
  • Forskellen mellem aktiernes værdi og den værdi, medarbejderen kan købe eller tegne aktierne for, må ikke overstige 15%.
  • Hvis forskellen mellem aktiernes værdi og den værdi, medarbejderen kan købe eller tegne aktier for, er større end 15% kan den samlede fordel ikke overstige 10% af årslønnen.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt bliver medarbejderen som i dag lønbeskattet på udnyttelsestidspunktet.

Ikrafttræden

Loven træder i kraft den 1. juli 2003. Men der er mulighed for at vælge de nye regler med tilbagevirkende kraft for optiioner, der er udnyttet efter 1. januar 2003.