Moms af E-ydelser

Folketinget har vedtaget en ny lov, der gennemfører et direktiv om ændring af 6. momsdirektiv. Ændringen vedrører tjenesteydelser, der fra 1. juli 2003 leveres ad elektronisk vej og radio og tv-ydelser.

De nye regler har to hovedformål:

 • Ydelser leveret fra 3. lande (lande uden for EU) skal momses i forbrugslandet
 • Ydelser leveret fra EU lande til 3. lande skal ikke momses

Danske virksomheder, der leverer e-ydelser til ikke EU-lande, bliver herved konkurencemæssigt bedre stillet end efter de regler, der gælder i dag.

Reglerne om ydelser findes i dag efter de hidtil gældende regler i momslovens §§ 15 og 18. Hovedreglen i § 15 bestemmer, at levering af ydelser skal momses her i landet, når ydelsen leveres af en momspligtig person her i landet.

Undtagelsen findes i dag i § 18, hvor leveringsstedet for ydelser i visse tilfælde er købers hjemsted.

Undtagelsen til § 15, stk. 1, er nu flyttet til § 15, stk. 2-4.

Følgende elektroniske tjenesteydelser er omfattet af de nye regler, jf. § 15, stk. 2, nr. 11.

 • Levering og opdatering af software
 • Hosting af websider
 • Fjernvedligeholdelse af software og hardware
 • Levering af musik, film, spil, herunder hasardspil eller spil om penge
 • Levering af politiske, kulturelle og kunstneriske begivenheder, sportsbegivenheder, videnskabelige begivenheder eller underholdning
 • Levering af fjernundervisning

Listen er ikke udtømmende. Andre lignende ydelser vil således også være omfattet. Reglerne gælder kun for direkte elektronisk handel - dvs. hvor køb og levering sker elektronisk

Reglerne for indirekte elektronisk handel - dvs. som traditionel postordre (fjernsalg) forbliver uændrede. Der vil derfor også i fremtiden være momsmæssige forskelle mellem fysisk og digital levering af visse produkter, herunder software.

De nye regler ændrer ikke på momspligten af ydelserne, men ændrer i stedet reglerne om, hvem der skal betale momsen af ydelsen, og hvor den skal betales. Reglerne opererer med fire typer af leverancer, som fremover vil blive behandlet forskelligt:

 1. Leverancer fra en leverandør uden for EU til en virksomhed i EU
 2. Leverancer fra en leverandør uden for EU til en privatperson i EU
 3. Leverancer fra en leverandør i EU til en person eller virksomhed uden for EU
 4. Leverancer fra en leverandør i EU til en person eller virksomhed i EU

Ad 1: Leverance fra en leverandør uden for EU til en virksomhed i EU

De nye regler indebærer, at momspligten flyttes til køberen, når der er tale om leverance af elektroniske ydelser fra virksomheder uden for EU. Momsmyn­dig­­­hederne vil fremover henvende sig til køberen af ydelsen på samme måde som ved handel med varer.

Der er fradrag for den beregnede reverse-charge-moms, i det omfang indkøbet benyttes til momspligtig virksomhed.

Ad 2: Leverancer fra en leverandør uden for EU til en privatperson i EU

Ved levering til ikke-afgiftspligtige personer vil en leverandør uden for EU kun skulle registreres i ét land efter eget valg, men virksomheden skal indeholde moms svarende til den sats, som anvendes i købers land. Efter de hidtil gældende regler skulle der ikke betales moms i EU ved leverance til private i EU.

Ad 3: Leverancer fra en leverandør i EU til en person eller virksomhed uden for EU

Ydelser leveret elektronisk fra en virksomhed inden for EU til en køber uden for EU betragtes som momsfri eksport. Det er i modsætning til andre ydelser omfattet af undtagelsesbestemmelserne ikke afgørende hvor ydelsen benyttes.

Ad 4: Leverancer fra en leverandør i EU til en person eller virksomhed i EU

Levering af elektroniske ydelser til en virksomhed inden for EU kan ske uden dansk moms. I stedet vil køber skulle momse købet.

Skematisk kan de nye regler for danske virksomheder illustreres på følgende måde:

Skema 1: Salg til kunder i DK

EU-sælger Sælger uden for EU
Private kunder Salgslandets moms Dansk moms
Erhvervskunder Køber afregner moms Køber afregner momsSkema 2: Dansk virksomheds salg til andre lande

EU-kunde Kunde uden for EU
Private kunder Dansk moms Ingen moms
Erhvervskunder Køber afregner moms Momsfri eksportRadio og fjernsynsydelser

Radio- og fjernsynsydelser vil blive behandlet på stort set samme måde, som ydelser leveret elektronisk. Dog vil leverandører uden for EU altid skulle lade sig registrere i hvert enkelt land, hvortil de leverer.

Endvidere vil det ved leveringsstedet, som ved andre tjenesteydelser omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 15, stk. 2-4 (tidligere § 18) være afhængig af, hvor ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes. Det vil sige, at det er muligt at flytte beskatningsstedet. Disse regler gælder ikke for de ovenfor nævnte elektroniske tjenesteydelser.

Ikrafttræden

De nye regler om leverance af elektroniske ydelser træder i kraft den 1. juli 2003.