Låneomkostninger pari-pari lån

Vestre Landsret har ved en dom (SKM2003.205VLR) fastslået, at selskaber i medfør af kursgevinstloven har fradragsret for låne­omkostninger vedrørende de såkaldte pari-pari lån (dvs. lån der optages og indfries til kurs 100). Det kan for eksempel være almindelige banklån, kassekreditter og kontantlån i fast ejendom. De låneomkostninger, der kan være tale om er for eksempel:

  • Stiftelsesprovisioner
  • Stempelafgifter
  • Advokat- og revisoromkostninger

Skattemyndighedernes hidtidige praksis

Skattemyndighederne, og også Landsskatteretten havde den opfattelse, at låneomkostninger kun var fradragsberettigede, hvis der kunne opgøres en gevinst eller tab på lånet, uden at der blev taget højde for låneomkostninger.

Dette medførte, at der ikke var fradragsret for låneomkostninger på lån, der blev indfriet til samme kurs, som det blev optaget. For lån med en løbetid på højst 2 år er der fradragsret for låneomkostninger efter en særlig bestemmelse i ligningsloven. Bestemmelsen omfatter både personer og selskaber.

Eksempel

Optagelse og indfrielse af lån på 100.000 kr. til kurs pari.

kr.

Optagelse 1. januar 2003

100.000

Låneomkostninger

5.000

Samlede omkostninger

105.000

Indfrielse 1. januar 2004

100.000

Tab

5.000Tabet er fradragsberettiget efter den nye praksis.

Den nye dom får betydning for alle typer af pari-pari lån optaget af selskaber. Det kan for eksempel være almindelige bank- og sparekasse­lån, kassekreditter og kontantlån i fast ejendom.

Låneomkostninger kan nu tillægges anskaffelsessummen for det optagne pari-pari lån. Dermed opnår selskaber fradragsret for disse låneomkostninger, i takt med at tabet realiseres.

Hvis selskabet opgør kursgevinster og kurstab efter lagerprincippet, har selskabet fradragsret for låneomkostningerne allerede i det år, i hvilket lånet optages.

Hvis selskabet opgør kursgevinster og -tab efter realisationsprincippet, har selskabet fradragsret for en forholdsmæssig del af låneomkost­ningerne, i takt med at lånet indfries.

Genoptagelse

Dommen betyder, at selskaber, der hidtil har fået nægtet fradragsret for låneomkostninger vedrørende et pari-pari lån, nu vil have mulighed for at få genoptaget skatteansættelserne for tidligere indkomstår med henblik på at få fradragsret.

Vestre Landsrets dom vedrører indkomstårene 1995 og 1997. Dermed er der mulighed for at få genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 1995 og efterfølgende indkomstår. Det forventes, at Told- og Skatte­styrelsen vil udsende et såkaldt genoptagelsescirkulære.