Fritagelse for skat og moms af værdi af eget arbejde

De hidtil gældende skatte- og momsregler medførte, at en hånd­værker, som moderniserede sin private bolig, skulle selvangive og betale skat af værdien af sin egen arbejdsindsats, mens for eksempel en arkitekt ikke blev beskattet, hvis han tegnede sit eget hus.

Efter de nye regler gennemføres en skatte- og momsmæssig ligestilling af håndværkere med andre erhvervs­grupper ved udførelse af eget arbejde. Således kan bygningshånd­værkere m.v. på lige fod med andre personer skatte- og momsfrit udføre arbejde for sig selv.

Fritagelsen omfatter også udtagning af varer og tjenesteydelser fra ejerens virksomhed.

Fritagelsen omfatter ikke byggeri til erhvervsmæssigt brug.

Skat

Efter de nye regler, der er indsat i ligningslovens § 7, nr. 26, skal der ikke længere betales skat af det arbejde, som udføres på egne formuegoder til privat brug. Der er indført skattefrihed i følgende tilfælde:

  • Når en håndværker udfører byggearbejde på sin private bolig
  • Når en håndværksmester anvender egen arbejdskraft og materialer m.v. fra sin virksomhed.

Virksomhedens regnskab for bygge­arbejdet skal således balancere, idet ydelserne kan opgøres til kostpris.

Hvis håndværkeren er næringsdrivende ved køb og salg af fast ejendom, skal værdien af eget arbejde ikke tillægges anskaffelsessummen for ejendommen. Ved opgørelsen af fortjenesten ved salg af ejendommen vil håndværkeren derfor indirekte blive beskattet af eget arbejde.

Eksempel:

Opførelse af eget parcelhus til en værdi af 1 mio. kr. på opførelsestidspunktet.

kr.

Materialeforbrug

600.000

Andre håndværkere

200.000

Moms af værdi af eget arbejde
25% af 200.000 (1.000.000 - 800.000)

50.000

Anskaffelsessum inklusive moms

850.000

Salgssum

1.500.000

Anskaffelsessum

850.000

Avance

650.000I eksemplet vil håndværkeren på salgstidspunktet blive beskattet af en ejendomsavance på 650.000 kr., idet værdien af eget arbejde ikke kan tillægges anskaffelses­summen.

Moms

Når der er tale om en momspligtig virksomhed, indebærer loven på samme måde, at der kun skal betales moms af indkøbs- eller fremstillings­prisen, når der bygges til eget privat brug. Det vil sige, at der skal betales moms af kostprisen på eventuelle materialer, der udtages fra en håndværkers virksomhed, og ikke længere af en normal (fiktiv) fortjeneste eller værdi af det arbejde, som håndværkeren selv udfører på sin private ejendom.

Bestemmelsen er indsat i momslovens § 6, stk. 1.

Hvis arbejdet udføres på en ejendom, der er anskaffet med henblik på videresalg, skal der dog betales moms af værdien af eget arbejde.

Ved salg af ejendommen skal der ikke beregnes moms.

Ikrafttræden

Loven finder anvendelse på arbejder, der udføres efter den 1. januar 2003. For arbejde som er påbegyndt, men ikke afsluttet inden denne dato, skal der ske en opgørelse med 1. januar 2003 som skæringspunkt. Herved vil virkningstidspunktet være sammen­faldende for skat og eventuel moms, idet momsen opgøres løbende for en afgiftsperiode.