Beregningsgrundlaget for straks­afskrivning

Ligningsrådet har i en ny bindende forhåndsbesked statueret, at udgifter, der er forlods afskrevet efter investeringsfondsloven, fradrages ved opgørelse af beregnings­grundlaget for straksfradrag ved ombygninger efter afskrivningsloven.

Efter afskrivningslovens § 18, stk. 1, 1. og 2. pkt. kan udgifter til ombygning eller forbedring af afskrivningsberettigede bygninger og installationer fradrages straks, i det omfang indkomstårets udgift til vedligeholdelse, ombygning og forbedring ikke overstiger 5% af afskrivningsgrundlaget for den bygning eller installation, som udgifterne vedrører for året før det indkomstår, hvori udgiften kan fradrages.

Hidtidig praksis

Ifølge hidtidig praksis skulle udgifter, der er forlods afskrevet efter investeringsfondsloven ikke fradrages ved opgørelse af beregnings­grundlaget. Dette fremgik klart af cirkulære nr. 188 af 22. november 1983. Dette cirkulære blev ophævet med virkning fra indkomståret 1999 ved et cirkulære af 20. september 2001.

Det fremgår ikke klart af Ligningsvejledningen for 2001, at praksis er blevet ændret.

Ligningsrådets afgørelse

Told- og Skattestyrelsen mente, at det klart fremgik af lovens ordlyd, at de 5%, der maksimerer størrelsen af straksfradraget, skal opgøres på grundlag af afskrivningsgrundlaget for den pågældende bygning eller installation.

Ved frigivelse af investeringsfondsmidler eller etableringskontoindskud anvendes de frigivne beløb til forlods afskrivning på anskaffelsessummen for de anskaffede goder, hvorved der sker en reduktion af det fremtidige afskrivningsgrundlag. Dette fremgår af henholdsvis investeringsfondslovens § 7, stk. 3, og etableringskontolovens § 7, stk. 5.

Told- og Skattestyrelsen har udtalt, at der ikke længere er grundlag for at opretholde den hidtidige praksis. Praksisændringen har virkning fra og med indkomståret 2002.

Ligningsrådet var enig med Told- og Skattestyrelsen.

Vores kommentar

Ved denne afgørelse er der sket en afklaring af praksis omkring opgørelse af grundlaget for straksafskrivning. Ligningsrådet udtaler direkte, at den hidtidige praksis var i strid med afskrivningslovens ordlyd.