Forenkling af skattereglerne

Folketinget har ved lov nr. 1058 af 17. december gennemført en række forenklinger på udvalgte områder. Lovens hovedpunkter er:

 1. Automatisk indberetning af befordringsfradrag
 2. Automatisk indberetning af studielånsrenter
 3. Ophævelse af dødsboers tillægsskat ved afdødes skattesvig
 4. Lempelse af kravet om selskabers sikkerhedsstillelse ved registrering hos Told og Skat.

De vedtagne forenklinger er led i en større samlet plan om forenklinger på skatteområdet.

1. Automatisk indberetning af befordringsfradrag

Skatteydere, der har mere end 24 kilometers transport frem og tilbage til arbejde hver dag, skulle efter de hidtil gældende regler selvangive befordringsfradraget.

Den nye lov medfører, at en stor del af lønmodtagerne slipper for at selvangive befordringsfradraget, idet dette fremover vil være fortrykt.

Arbejdsgiver skal fremover indberette følgende oplysninger til Told- og Skat:

 • Den ansattes arbejdsplads
 • Perioden den pågældende har været ansat.

Ikke alle ansatte er omfattet

Det er ikke alle ansatte, som fremover slipper for at selvangive befordrings­fradraget.

Ansatte, der

 • har flere arbejdsgivere
 • arbejder hos en arbejdsgiver, som har flere arbejdspladser
 • udfører deres arbejde et andet sted end på arbejdsgiverens arbejds­plads,

skal indtil videre fortsat indgive selvangivelse med oplysninger om befordringsfradrag. Der arbejdes på at finde en løsning for disse sidstnævnte skatteydere, således at de fremover slipper for at indgive selvangivelse.

Lønmodtagere, der

 • har udenlandsk indkomst
 • har indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed
 • ejer anparter, for eksempel skibsanparter
 • har forskudt regnskabsår
 • er hovedaktionærer

skal fortsat indgive selvangivelse.

2. Indberetning af studielåns­renter

Det er vedtaget at bemyndige skatteministeren til at fastsætte særlige regler om indberetning af studielåns­renter.

Renter på studielån kan først fratrækkes på det tidspunkt, hvor tilbagebetaling af studielånene begynder. På dette tidspunkt er der både fradrag for betalte gamle renter og renter forfaldne i årets løb. De første år, efter at afviklingen af studielånet er begyndt, vil der derfor ofte være fradrag for et større beløb end den faktisk betalte ydelse.

Efter de hidtil gældende regler var det ikke muligt at overføre de indberettede renter til den fortrykte selvangivelse, idet Finansstyrelsen ikke kunne gennemskue, hvor stor en del af ydelsen der er betalte renter.

Indberetning af studielånsrenter vil kun omfatte SU-lån. Statsgaranterede studielån i pengeinstitutter er ikke omfattet. Sidstnævnte låntyper har ikke været ydet siden juli 1993.

Det vil ikke være muligt at foretage indberetning for alle låntagere. Blandt andet vil der være problemer med at indberette renter af misligholdte lån. For disse skatteydere vil der være anført en markering på selvangivelsen, således at skatteyder er opmærksom på, at der kan være fradrag for flere renter end de indberettede.

3. Ophævelse af dødsboers tillægsskat

Reglerne om tillægsskat ved død ophæves. Det indebærer, at dødsboet ikke længere kan opkræves tillægsskat. Tillægsskat kunne efter de tidligere regler opkræves, hvis afdøde havde overtrådt forskellige former for straffe­bestemmelser, og hvor en straf ikke var fastsat eller kun var delvist fuldbyrdet inden dødsfaldet.

Hermed undgår længstlevende indirekte at blive straffet for et forhold, som vedkommende ikke har været medvirkende til.

4. Lempelse af reglerne om sikkerhedsstillelse over for Told- og Skat

Told- og Skattestyrelsen stiller krav om sikker­heds­­stillelse for tilgodehavender, når en virksomhed lader sig registrere for moms, AM-bidrag og A-skatter, medmindre virksomheden på registrerings­tidspunktet har en formue på mindst 125.000 kr. Kravet om sikkerheds­stillelse ophørte efter de tidligere regler først, når virksomheden havde en formue på mindst 125.000 kr., og virksomheden i de seneste 18 måneder havde indbetalt moms, A-skat, AM-bidrag og lønsumsafgift rettidigt og ikke var i restance hermed eller havde andre restancer til det offentlige.

Dette krav har i praksis betydet, at visse virksomheder lod sig afmelde fra registrering inden for 18-måneders-perioden, hvis de på et tidligere tidspunkt opnåede en formue på mindst 125.000 kr. Virksomhederne lod sig kort efter registrere igen, idet de herved kunne undgå at skulle stille sikkerhed i den resterende del af 18-måneders-perioden.

Reglerne er nu lempede, således at sikkerhedsstillelsen kan frigives,

 • hvis virksomheden på frigivelsestidspunktet kan dokumentere at have en formue på mindst 125.000 kr., og
 • hvis virksomheden hidtil har indbetalt moms, A-skat, AM-bidrag og lønsumsafgift rettidigt, og
 • hvis virksomheden ikke er i restance med A-skat, AM-bidrag og moms eller har andre restancer til det offentlige.

Ikrafttræden

Loven har virkning fra og med indkomståret 2003.

Vores vurdering

Loven er et skridt i den rigtige retning. Men der er stadig lang vej tilbage, før der er tale om en gennemgribende forenkling af skattesystemet. Loven indfører således alene forenklinger for lønmodtagere. Det er tvivlsomt, om det vil være muligt at indføre væsentlige forenklinger af virksomheds­beskatningen og selskabsbeskatningen. Den øgede internationalisering af skattesystemet vil vanskeliggøre forenklinger af erhvervsbeskatningen.