Afkortning af ligningsfristen til 1 år for lønmodtagere m.fl.

 

Den nye bekendtgørelse

Skattemyndighedernes adgang til at foretage forhøjelser efter udløbet af ligningsfristen begrænses betydeligt for almindelige lønmodtagere og honorarmodtagere.

  • Hvis de kommunale skattemyndigheder ønsker at forhøje en skatteansættelse, skal varsel om forhøjelse sendes til skatteyderen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb, og forhøjelsen skal være gennemført senest tre måneder senere. For indkomståret 2002 skal en varsel om en forhøjelse sendes senest den 30. juni 2004 og være gennemført senest den 1. oktober 2004.

Skattemyndighederne kan dog gå ud over disse frister, hvis lovgivningen giver mulighed for ekstraordinær genoptagelse, fx hvis den pågældende skatteyder forsætligt eller ved grov uagtsomhed ikke har selvangivet en indkomst.

Hvem er omfattet

Opstramningen af reglerne gælder kun for personer, som har indkomst, der er omfattet af den fortrykte selvangivelse. Det vil sige, at alle skatteydere, der skal indlevere den udvidede selvangivelse, ikke er omfattet af de nye regler.

Dette gælder fx personer, der

  • har selvstændig erhvervsvirksomhed
  • har udenlandsk indkomst eller fradrag vedrørende aktiver i udlandet
  • har indkomst, der beskattes efter reglerne om anpartsindkomst eller
  • er hovedaktionærer.

 

Ikrafttræden

Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 2002.

 

Gældende regler

De kommunale skattemyndigheder skal foretage skatteansættelserne senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomståret udløb. For indkomståret 2002 skal skatteansættelsen være foretaget senest den 30. juni 2004. Dette kaldes ligningsfristen.

De kommunale skattemyndigheder har imidlertid en meget vid adgang til efterfølgende at foretage forhøjelser efter denne frist. Mulighederne begrænses kun, hvis

  • en forhøjelse vil være af uvæsentlig betydning
  • en forhøjelse vedrører et spørgsmål i en skatteansættelse, som tidligere er blevet nedsat i forhold til det selvangivne.

I realiteten har skattemyndighederne således mulighed for at foretage forhøjelser indtil den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. For indkomståret 2002 indebærer dette, at et varsel om forhøjelse skal sendes til skatteyderen senest den 1. maj 2006.

Denne frist udvides yderligere, hvis skatteyder forsætligt eller ved grov uagtsomhed har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en skatteansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Herudover findes der i skattestyrelsesloven en række objektive regler for, hvornår skattemyndighederne kan foretage en forhøjelse efter fristens udløb.