Låneomkostninger pari-pari lån

 

Venstre Landsrets dom fastslår at selskaber har fradragsret for låneomkostninger

Vi har i SkatteFacit af 4. juni 2003 omtalt en Vestre Landsrets dom, der fastslog, at selskaber i medfør af kursgevinstloven havde fradragsret for låne­omkostninger vedrørende stiftelse og indfrielse af lån. Der skal være tale om de såkaldte pari-pari lån (dvs. kontantlån eller kassekreditter, der optages og indfries til kurs 100). Låneomkostninger kan for eksempel være

  • Stiftelsesprovisioner
  • Stempelafgifter
  • Advokat- og revisoromkostninger

i det omfang disse udgifter ikke er fradragsberettigede efter andre bestemmelser.

Genoptagelse

Skatteministeriet har den 8. oktober 2003 udsendt et genoptagelsescirkulære vedrørende skatteansættelsen i forbindelse med opgørelse af gevinst og tab på gæld i danske kroner, der stiftes og indfries til kurs pari.

Selskaber omfattet af genoptagelsescirkulæret
Selskaber, der har optaget lån i danske kroner til kurs 100, og hvor lånet er indfriet til kurs 100 i indkomståret 1995 eller senere.

Indkomstår omfattet af cirkulæret
Der kan efter cirkulæret ske genoptagelse for skatteansættelser for indkomståret 1995 eller senere indkomstår.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes inden seks måneder efter det tidspunkt, hvor den skattepligtige har fået kendskab til de forhold, der begrunder genoptagelsen. Et sådant kendskab må selskabet senest antages at have fået på datoen for udstedelsen af genoptagelses­cirkulæret den 8. oktober 2003.

Ophævelsestidspunkt
Cirkulæret bortfalder med udgangen af april 2004. Herefter kan der ikke ske genoptagelse i medfør af dette cirkulære.