Skatte- og momsfradrag ved omstrukturering af selskaber

1. Skattefradrag

Det følger af ligningslovens § 8 J, stk. 1, at der er fradrag for advokat- og revisorudgifter, der er afholdt til etablering eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. I cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 14.10 fremgår det, at bestemmelsen giver adgang til fradrag for revisor- og advokatudgifter i forbindelse med omstrukturering af et selskab. Med omstruktureringer menes:

 • Fusion
 • Spaltning
 • Skattefri tilførsel af aktiver
 • Virksomhedsomdannelse.

Det fremgår imidlertid af ligningslovens § 8, stk. 3, at der ikke er fradrag ved indkomstopgørelsen, hvis udgifterne har karakter af tillæg til anskaffelsessummen for de erhvervede aktiver.

Hidtil har grænsedragningen været uafklaret, men Landsskatteretten har nu i en række nyere kendelser foretaget en nærmere afgrænsning af, hvornår der er tale om tillæg til anskaffelsessummen, og hvornår der er fradrag.

Den ledende kendelse på området vedrørte skattefri tilførsel af aktiver, men har tilsvarende præjudikatværdi for så vidt angår andre omstruktureringer. Kendelsen er fulgt op af en række kendelser vedrørende blandt andet fusion, køb af virksomhed og virksomheds­omdannelse.

De udgifter, der omtales i ovennævnte kendelser er:

Revisorudgifter til:

 • Vurderingsberetninger
 • Åbningsbalance
 • Anmodning om tilladelse hos Told- og Skattestyrelsen
 • Anmodning om nye SE-numre
 • Møder med advokat
 • Økonomisk due diligence.

Advokatudgifter til:

 • Møder med revisor
 • Stiftelse af selskab
 • Udarbejdelse af vedtægter
 • Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • Korrespondance med Told- og Skattestyrelsen
 • Juridisk due diligence.

Landsskatteretten nåede frem til, at der var fradrag for ovennævnte udgifter efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Konklusion

Alle sædvanlige udgifter i forbindelse med omstrukturering vil være fradragsberettigede. Er der derimod tale om direkte udgifter i forbindelse med køb af aktier, skal disse udgifter tillægges anskaffelsessummen.

Særligt om aktieombytninger

Østre Landsret har i en ny afgørelse slået fast, at der ikke er fradrag for omkostninger i forbindelse med stiftelse af et holdingselskab ved skattefri aktieombytning, idet besiddelse af aktier i et datterselskab ikke er erhvervsmæssig virksomhed.

2. Momsfradrag ved omstruktureringer m.v.

Efter hidtidig praksis har afgiftsmyndighederne nægtet fradrag for momsen af rådgiverhonorar i forbindelse med overdragelse af en virksomheds aktiver og passiver, herunder aktier eller anparter. Begrundelsen har været, at disse udgifter ikke relaterede sig til en afgiftspligtig transaktion.

Landsskatteretten har nu delvis lempet denne praksis.

Praksis vedrørende moms af rådgiverhonorar kan sammenfattes i følgende hovedkonklusio

 1. Overdragelse af en momspligtig virksomhed
 2. Overdragelse af aktiver eller driftsejendomme uden sammenhæng med overdragelse af en momspligtig virksomhed
 3. Overdragelse af anparter og aktier.

Ad 1: Overdragelse af momspligtig virksomhed

Landsskatteretten har i en nyere kendelse fastslået, at der er fradrag for rådgiverudgifter i forbindelse med overdragelse af en momspligtig virksomhed. Der skal være tale om overdragelse af en samlet virksom­hed, hvilket sædvanligvis betyder, at sælger skal ophøre med at drive den pågældende virksomhed, og at virksomheden skal drives videre af køber. Denne betingelse må også antages at være opfyldt ved overdragelse af en gren af en virksomhed ved for eksempel tilførsel af aktiver.

Der er fradrag for momsen, uanset om virksomheden generelt er helt eller delvis momspligtig, eller om der for eksempel er tale om en udlejningsejendom, der er frivilligt registreret.

Der er også momsfradrag, selv om selve overdragelsen er momsfritaget efter de særlige bestemmelser i momslovens § 8, om salg af hele virksomheden eller § 13, stk. 1, nr. 9, om salg af fast ejendom.

Ad 2: Overdragelse af aktiver eller momsfri virksomhed

Hvis der alene overdrages enkelte aktiver og ikke en samlet virksomhed, vil der ikke være fradrag for momsen af rådgiverhonoraret.

Hvis den virksomhed, der overdrages, ikke er momspligtig eller frivilligt registreret, vil der heller ikke været fradrag for momsen.

Ad 3: Overdragelse af aktier eller anparter

Moms af rådgiverhonorar i forbindelse med overdragelse af aktier eller anparter som led i en samlet virksomhedsomdannelse er ikke fradragsberettiget. Består virksomhedens kapital af fast ejendom, driftsmidler og kapitalandele i for eksempel datterselskaber, og er der tale om en samlet overdragelse, skal der ske en opdeling af rådgiver­honoraret i en fradragsberettiget og en ikke fradragsberettiget del. Opdelingen sker i forhold til selskabets omsætning.