Mindsterenten og variabel rente ved ansættelsesændringer

1. Fastsættelse af mindsterenten

Mindsterenten er fastsat til 3% p.a. for perioden 1. januar til 30. juni 2003.

Historisk set har mindsterenten været følgende:

Periode

Sats

2. oktober 1985 - 1. april 1986

9% p.a.

2. april 1986 - 30. juni 1986

7% p.a.

1. juli 1986 - 31. december 1986

8% p.a.

1. januar 1987 - 30. juni 1988

10% p.a.

1. juli 1988 - 16. juni 1991

9% p.a.

17. juni 1991 - 17. maj 1993

8% p.a.

18. maj 1993 - 30. juni 1993

7% p.a.

1. juli 1993 - 31. december 1993

6% p.a.

1. januar 1994 - 30. juni 1994

5% p.a.

1. juli 1994 - 31. december 1994

6% p.a.

1. januar 1995 - 21. december 1995

7% p.a.

22. december 1995 - 21. oktober 1996

6% p.a.

22. oktober 1996 - 30. juni 2000

4% p.a.

1. juli 2000 - 31. december 2000

5% p.a.

1. januar 2001 - 22. november 2001

4% p.a.

23 november 2001-31. december 2001

3% p.a.

1. januar 2002 - 9. oktober 2002

4% p.a.

10. oktober 2002 - 31. december 2002

3% p.a.

1. januar 2003 - 30. juni 2003

3% p.a.Anvendelsesområde

Hvis mindsterenten er opfyldt på tidspunktet for udstedelsen af en obligation eller en anden fordring, vil personer som hovedregel ikke være skattepligtige af kursgevinster af fordringen.

Realkreditlån

Realkreditinstitutterne udsteder ikke obligationer, der ikke opfylder mindsterenten.

Personalelån

Hvis en ansat har optaget et lån gennem sin arbejdsgiver, bliver han kun beskattet af en rentefordel, hvis lånet forrentes med en rente, der er lavere end mindsterenten. Dette fremgår af TS-cirkulære 2002-45.

Familielån

For så vidt angår familielån er praksis uklar. Der må dog antages at være hjemmel til at beskatte en eventuel rentefordel hos låntager, hvis lånet forrentes med en lavere rente end markedsrenten. Er der tale om personer omfattet af den gaveafgiftspligtige kreds, vil rentefordelen være gaveafgifts­pligtig, hvis den samlede gave overstiger 49.900 kr. (2003).

Ydes lånet imidlertid på anfordringsvilkår, sker der normalt ikke beskatning af rentefordelen. Et anfordringsvilkår er et vilkår om, at gælden til enhver tid kan kræves indfriet af kreditor.

Selskaber

Er der tale om lån mellem koncernforbundne selskaber eller mellem en hovedaktionær og dennes selskab, er der nu i ligningslovens § 2 udtrykkelig hjemmel til at beskatte udlåner af den manglende rente, hvis lånet ikke er ydet på markedsvilkår. Låntager har fradragsret for en tilsvarende renteudgift, men bliver skattepligtig af et tilskud svarende til rentefordelen. Låntager kan undgå tilskudsbeskatningen ved at efterbetale de manglende renter.

Markedsrenten

Lån mellem interesseforbundne parter skal, som det fremgår af ovenstående, som udgangspunkt forrentes med markedsrenten.

Spørgsmålet er herefter, hvordan man finder frem til markedsrenten. Det kan ikke antages, at der umiddelbart kan tages udgangspunkt i mindsterenten.

Hvis der er usikkerhed om, hvorvidt de aftalte rentevilkår bliver tilsidesat, kan det anbefales at rette henvendelse til en bank og forespørge, til hvilken rente et lån på tilsvarende vilkår og løbetid vil kunne opnås.

2. Variabel rente ved ændringer af skatteansættelsen

Med virkning for renter, der påløber den 1. januar 2002 eller senere, er der indført en variabel rente, der beregnes efter samme principper som mindsterenten. Den variable rente fastsættes imidlertid ultimo i indkomståret og er gældende hele det efterfølgende år.

Renten er for 2003 fastsat til 0,6 % pr. påbegyndt måned fra og med 1. oktober i året efter indkomstårets udløb. For restskat, der opstår ved den 1. årsopgørelse efter indkomstårets udløb, påløber der ikke renter, men kun procenttillæg.

Hvis der er en risiko for en betydelig restskat ved ansættelsesændringer, kan det anbefales - hvis det er muligt - at finansiere betalingen af restskatten ved et banklån i stedet for at betale skattemyndighedernes høje rente.

Ved vurderingen bør der tages højde for, at renter af skattekrav og procenttillæg ikke er fradragsberettigede, medens der vil være fradrag for renterne på et eventuelt lån, der optages til finansiering af en restskat.