Deling af pension ved skilsmisse

Nye regler for deling af pensionsordninger ved separation og skilsmisse

Fra 1. januar 2007 gælder der nye regler for deling af pensionsordninger ved separation og skilsmisse. Hvis man vil undgå, at hver ægtefælle udtager egne pensionsordninger uden om bodelingen, skal der oprettes ægtepagt.


Som det er i dag, indgår rate- og kapitalpensioner i fællesboet uanset hvem af ægtefællerne, der har oprettet pensionen. Det vil sige, at pensionerne indgår i bodelingen.

Ej deling af pensioner ved skilsmisse eller separation
Med virkning fra den 1. januar 2007 sker der den ændring, at pensioner som udgangspunkt følger indehaveren altså den person, hvis navn står på opsparingen.

Der gælder dog følgende undtagelser:

Hvis en pensionsordning ikke er rimelig, skal der fortsat ske deling. Her skelnes der mellem, om ægteskabet har bestået i mindre end 5 år, eller om det har bestået i længere.

Udgangspunktet er her, at det er svært at få kompensation, hvis ægteskabet har bestået i mindre end 5 år.

Har ægteskabet bestået i 15 år eller længere, vil der oftere blive tale om kompensation, hvis der er store forskelle på værdierne af ægtefællernes pensionsopsparinger.

Det er skifteretten, der skal tage stilling til, om der skal ske kompensation, idet fordelingen af ægtefællernes pensionsordninger ikke er rimelig.

 

Ægtepagt

Ved indgåelse af en ægtepagt kan det imidlertid aftales, at pensionsordninger skal indgå i bodelingen ved hhv. separation og skilsmisse.

Det er meget vigtigt at være omhyggelig ved udformningen af ægtepagten. Der er således en risiko for, at pensionsordningen anses for overdraget til den anden ægtefælle på tidspunktet for indgåelse af ægtepagten. Dette vil medføre, at pensionsordningen anses for ophævet i utide. SKAT har i en ny meddelelse taget stilling til dette problem. Det fremgår af meddelelsen:

Opmærksomheden skal henledes på, at såfremt ægtepagten formuleres således, at dele af de af ægtepagten omfattede pensionsordninger reelt kan anses for at blive overdraget til den anden ægtefælle end den oprindelige ejer ved oprettelsen af ægtepagten, vil overdragelsen være omfattet af PBL § 30, hvorfor der vil skulle betales en afgift på 60 %.

Derimod vil oprettelse af en ægtepagt, som foreskriver en deling af en pensionsordning i tilfælde af separation eller skilsmisse ikke udløse en afgiftspålæggelse i henhold til PBL § 30 stk. 1, idet en sådan overdragelse reguleres af PBL § 30 stk. 2. Efter § 30 stk. 2 finder reglerne i stk. 1 ikke anvendelse på udlodning til ægtefælle ved skifte af fællesbo eller ved bosondring. Skilsmisse/separation falder ind under denne regel.

 

Vores kommentarer

De nye regler bevirker, at det er meget vigtigt at være opmærksom på, om der er indgået en ægtepagt, når der tages stilling til indbetalinger til pensionsordninger.

Dette er især vigtigt, hvis et ægtepar vælger at optage et lån i husets friværdi og indskyde lånet på en pensionsordning. Hvis huset er fælleseje og lånet indskydes på den ene ægtefælles pensionsordning, vil det medføre en stor skævdeling, idet gælden i huset deles ved skilsmisse, men det gør pensionen ikke. Det kunne tænkes, at skifteretten i sådanne situationer ville tildele den forfordelte ægtefælle en kompensation, men det bør man ikke disponere i tillid til. Derfor bør der ved ægtepagt aftales en deling af pensionsordningen i tilfælde, hvor der indskydes fællesmidler på den ene ægtefælles pensionsordning.

Hvis ægtepagten formuleres således, at de pensionsordninger, som omfattes af ægtepagten helt eller delvist kan anses for overdraget til den anden ægtefælle, vil det blive anset for at være en disposition i utide. Det vil betyde, at der skal betales en afgift på 60%. Hvis ægtepagten derimod formuleres således, at der kun sker deling af pensionsordningerne i tilfælde af separation eller skilsmisse, skal der ikke betales de 60%.

 

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk   

eller besøg os på www.skatteinform.dk   

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2006-52. 9. november 2006

Kilde:

SKM 2006.608 SKAT

Lov nr. 483 af 7.6.2006

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning