Timebank Koncept - skattefrie vennetjenester

Udveksling af arbejdskraft og naturalier kan ikke karakteriseres som vennetjenester 

Landsskatteretten har i en ny kendelse fastslået, at udveksling af arbejdskraft og naturalier i forbindelse med et timebankprojekt ikke kunne karakteriseres som vennetjenester, men medførte indkomstskattepligt for modtagerne.

1. Hvad er en timebank

Ideen bag en timebank er, at en person ved at hjælpe andre mennesker kan tjene timer, som personen kan sætte i timebanken som et tilgodehavende. Dette tilgodehavende kan personen senere "hæve" i form af ydelser fra andre deltagere, når personen selv har brug for hjælp.

En timebank er en non profit organisation ofte organiseret som en medlemsforening. Deltagelse er gratis, og typisk deltager der mellem 50-200 i et projekt. En timebank er et redskab til at støtte og koordinere udveksling af hjælp og service på ukommerciel basis mellem beboere i et lokalområde. Endvidere fungerer timebanken som et lokalt informationssystem og netværk.

2. Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten var af den opfattelse, at modtagelsen af ydelser fra timebanken er skattepligtig indkomst for modtageren. Landsskatteretten lagde afgørende vægt på følgende:

Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke værdien af vennetjenester.

  • Som vennetjenester betragtes sædvanlige ydelser mellem familie, venner og lignende, som skyldes almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement.
  • Vennetjenester skal ydes uden for erhvervslivet og indenfor privatsfæren, og de skal være af uformel og ikke-kommerciel natur.
  • De må ikke bestå i samtidig udveksling af forskellige ydelser inden for de pågældendes erhverv eller i penge og lignende likvide midler.
  • De må ikke udveksles på basis af deltagelse i klubber, foreninger og lignende eller på anden måde, hvor formålet helt eller delvis er at levere ydelser til hinanden."

Vores kommentarer

Afgørelsen er interessant, idet vi får en nøjagtig afgrænsning af, hvornår der er tale om vennetjenester. Følgende hovedpunkter kan fremhæves som betingelse for skattefrihed:

1. Personlige relationer.

Ved personlige relationer menes der vennetjenester, der ydes på et helt uformelt grundlag, alene på baggrund af de normer, der gælder for venskaber. Det er således ikke tilstrækkeligt for at statuere personlige relationer, at man er medlem af den samme klub.

2. Fraværet af modydelser.

Hvis person A, der er tømrer, aftaler at han udfører tømrerarbejde for person B, der er maler, mod at person B udfører malerarbejde for person A, vil der ikke foreligge en vennetjeneste, uanset de personlige relationer mellem person A og B, idet der er aftalt en modydelse.

Herudover er arten og omfanget af arbejdet af betydning. Således vil en omfattende professionel renovering af huset sjældent opfylde betingelserne for at udgøre en vennetjeneste.

Det kan være vanskeligt at afgrænse, hvornår der er tale om vennetjenester. Mange spørgsmål er stadig ubesvarede. Hvad er for eksempel tidshorisonten for at man kan tale om en modydelse. Hvis A hjælper B i 2006, og B hjælper A i 2007, er der så tale om en modydelse. Afhænger det af om projektet i 2007 var planlagt i 2006, og hvordan skal dette kunne kontrolleres.

Afgørelsen fra Landsskatteretten er næppe udtryk for, at der kan forventes omfattende kontrolaktioner over for vennetjenester. Afgørelsen er en stadfæstelse af en bindende forhåndsbesked. Spørgsmålet er således ikke rejst af skattemyndighederne, men af de involverede skatteydere.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2006-48. 11. oktober 2006

Kilde: SKM 2006, 573 LSR

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning