Igangværende arbejder - Principskifte

Adgang til genoptagelse af igangværende arbejder

SKAT har den 25. oktober 2006 udsendt cirkulære om adgang til genoptagelse af igangværende arbejder for entreprenører, bygningshåndværkere, advokater, revisorer, arkitekter, rådgivende ingeniører, samt andre med liberale erhverv

Igangværende arbejder kan indtægtsføres efter én af følgende principper:

  • Skattemæssigt kan man vælge at indtægtsføre igangværende arbejder, når arbejdet er tilendebragt. Det indebærer, at de direkte omkostninger evt. tillagt indirekte omkostninger aktiveres, og at opgørelse af fortjeneste/tab sker, når arbejdet er tilendebragt.
  • Alternativt kan man også vælge, løbende at indtægtsføre acontoavancen.

Når der tidligere var valgt princip, kunne man tidligere ikke uden videre skiftes til det andet princip.

 

Nye retningslinier for principskifte

Skattedepartementet har i en konkret sag indgået et retsforlig, således at skatteyder for indkomståret 1997 var berettiget til at ændre princip for værdiansættelsen af igangværende arbejder. I den pågældende sag ønskede sagsøgeren at ændre princip, således at acontoavance ikke længere skulle medtages.

SKAT har nu udsendt en genoptagelsesmeddelelse. Herefter kan skattepligtige, der af Ligningsrådet har fået afslag på principskifte samt andre, der har haft igangværende arbejder, anmode om genoptagelse. Der kan ske genoptagelse for 1997 og fremefter.

Anmodningen om genoptagelse skal indsendes indenfor en frist på 6 måneder regnet fra offentliggørelsen af genoptagelsescirkulæret på SKAT's hjemmeside, hvilket skete den 25. oktober 2006. Genoptagelsesanmodningen skal derfor indsendes senest den 25. april 2007.

SKAT har som følge af retsforliget også besluttet, at man fremover som hovedregel frit kan skifte opgørelsesprincip fra år til år, når man oplyser det i regnskabet. Der kan dog ikke foretages principskifte, hvis der ved principskiftet sker eliminering af skatten og ikke blot en forskydning af skatten.

 

Vores kommentarer

Det kan blive aktuelt at skifte princip med tilbagevirkende kraft.

Her er det især værd at bemærke, at skatteprocenten for selskaber har udviklet sig som følger:

1997 og 1998                              

34 %

1999 og 2000    

32 %

2001 til 2004   

30 %

Fra 2005  

 28 %

 

Det er med andre ord muligt at spare skat ved at flytte beskatningen fra et år med højere skatteprocent til et år med lavere skatteprocent.

 

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2006-53. 9. november 2006

Kilde: SKM 2006.635 SKAT

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning