Personalegoder - modregning i bruttoløn

Yderligere ordninger godkendt for personalegoder

I en række nyere afgørelser har Skatterådet godkendt yderligere ordninger hvor medarbejderne får tildelt personalegoder mod modregning i bruttolønnen.

Vi har i vores nyhedsbrev nr. 34 redegjort for en konkret afgørelse om bruttoløn. I det følgende vil vi opsummere en del af de afgørelser, hvor Ligningsrådet eller nu Skatterådet har taget stilling til bruttotræksordninger.

Hvad er en bruttotræksordning

En bruttotræksordning, er en aftale med arbejdsgiver om at acceptere en generel lønnedgang, mod at medarbejderen får stillet et personalegode til rådighed.

I princippet finansieres personalegodet hermed over skatten.

  • Hvis du betaler en topskat, vil op til 63 % af personalegodet blive finansieret over skatten, forudsat, at personalegodet er skattefrit. Som eksempel kan nævnes medarbejderbredbånd.
  • Hvis personalegodet beskattes som løn, er ordningen imidlertid uinteressant. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis arbejdsgiver afholder den ansattes private udgifter.

Betingelser for at anvende bruttotræksordningen

Følgende betingelser skal som minimum være opfyldt for at en bruttotræksordning kan accepteres:

  1. Der skal aftales en generel fremadrettet nedsættelse af lønnen. Der må således ikke ske tilbageregulering af lønnen, efter at medarbejderen af en eller anden årsag ikke længere modtager godet.
  2. Hvis parterne er bundet af en overenskomst, skal overenskomsten give mulighed for lønnedgangen.
  3. Arbejdsgiver skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer at arbejdsgiveren, der skal stå som kontraktpartner, hæfter over for leverandøren, også selv om ansættelsesforholdet er ophørt.

Hvilke personalegoder

Skatterådet har blandt andet godkendt, at følgende personalegoder stilles til rådighed i forbindelse med en bruttotræksordning:

Personalegode Beskatning
Medarbejderbredbånd m.v. Skattefrit, hvis til brug for arbejdet og der er adgang til arbejdsgivers netværk
Telefoni i forbindelse med medarbejderbredbånd m.v Skattefrit, hvis til brug for arbejdet, forudsat, at telefonen giver adgang til arbejdsgivers netværk
Mobiltelefon i forbindelse med medarbejderbredbånd m.v. Skattefrit, hvis til brug for arbejdet, forudsat, at mobiltelefonen giver adgang til arbejdsgivers netværk
Medarbejder PC Skattefrit, hvis til brug for arbejdet
PC-ordninger med egenfinansiering Beskattes særlig lempeligt
Medarbejderobligationer Beskattes særlig lempeligt
Medarbejderaktier Beskattes særlig lempeligt

Telefon

Mobiltelefon

Beskattes kun i det omfang husstanden ikke har private telefonudgifter, der overstiger 3.000 kr. om året
Avis Beskattes ikke, hvis den ikke erstatter husstandens avis, og avisen er stillet til rådighed til brug for arbejdet og sammen med andre nærmere bestemte personalegoder ikke overstiger en bagatelgrænse, der for 2006 er 5.100 kr..
Uddannelsesudgifter Skattefrit, uanset om der er tale om en kompetencegivende grund- eller videreuddannelse
Togkort, buskort m.v. Skattefrit, hvis befordringsfradrag ikke selvangives. Kan ikke betale sig, hvis den ansatte har lang afstand til arbejde. Konkret vurdering
Brobizz Skattefrit, hvis det ikke anvendes privat, men kun mellem hjem og arbejde. Medfører bortfald af befordningsfradrag
Færgebilletter Skattefrit, hvis de udelukkende bruges til befordring mellem hjem og arbejde. Medfører bortfald af befordringsfradrag.


Skemaet er blot udtryk for eksempler på, hvilke personalegoder, der kan indgå i en bruttotræksordning. Sidstnævnte fra nyeste praksis.

Gode råd

Det er nødvendigt at foretage en konkret vurdering, før du indgår en aftale om bruttotræksordning. Hvad der kan være en stor fordel for nogle, kan være en stor ulempe for andre. Hvis du bor i Lyngby og arbejder i København, vil et frikort til DSB være en meget god forretning. Du har i forvejen ikke noget befordringsfradrag. Bor du derimod i Nykøbing Sjælland og arbejder i København, bør du ikke acceptere et frikort til DSB, uanset om du får det uden lønnedgang. Tabet ved bortfald af befordringsfradraget vil langt overstige værdien af frikortet.

Derimod vil det altid kunne betale sig at få stillet en pc og bredbåndsforbindelse vederlagsfrit til rådighed til brug for arbejdet, forudsat, at bredbåndsforbindelsen har adgang til arbejdsgivers netværk.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2006-44. 29.august 2006

Kilde:

SKM 2006,441 SR