Registreringsafgift - udenlandsk firmabil

Visse betingelser gør det muligt at køre i firmabil

Folketinget har den 31. maj. 2006 vedtaget en ny lov, der under visse betingelser gør det muligt at køre i en firmabil, der er indregistreret i udlandet.

Ansatte med bopæl i Danmark, og ansat af en udenlandsk arbejdsgiver, kan få en udenlandsk indregistreret bil stillet til rådighed som firmabil, uden betaling af dansk registreringsafgift. Det samme gælder selvstændigt erhvervsdrivende, der i det væsentlige har aktiviteter i udlandet.

Retstilstanden er en konsekvens af en sag, der verserede for EF-domstolen og som Danmark tabte.

EF-domstolen fastslår, at de danske regler er i strid med arbejdskraftens fri bevægelighed. EF-domstolen tilføjer dog også i dommen, at når firmabilen i det væsentlige skal anvendes varigt, eller når den faktisk anvendes på den måde i Danmark, er Danmark berettiget til at opkræve registreringsafgift.

1. Hvem kan køre i en bil, der er indregistreret i udlandet

  • For det første omfatter de nye regler en lønmodtager, der er ansat af en arbejdsgiver med fast forretningssted inden for EU eller et EØS land. Udover EU-landene er, Island, Norge og Liechtenstein med i EØS aftalen.
  • For det andet omfatter de nye regler selvstændige erhvervsdrivende, der benytter en dansk eller udenlandsk firmabil, og som har en grænseoverskridende økonomisk aktivitet. Det er også afgørende at bilen benyttes ved udøvelsen af den selvstændige erhvervsvirksomhed i udlandet.

2. Hvornår er bilen fritaget for dansk registreringsafgift

Med loven er der indført to objektive kriterier til vurdering af, hvornår en bil vil blive anset for omfattet af dansk registreringsafgift. Der er indført et såkaldt dagskriterium og et kilometerkriterium.

Dagskriteriet indebærer, at hvis bilen inden for en periode af 12 måneder skal anvendes eller faktisk er blevet anvendt 183 dage eller mere i Danmark, anses bilen for i det væsentlige at være anvendt varigt i Danmark. Køredage i Danmark, som sker i tilknytning til og fra erhvervsmæssigt kørsel i udlandet skal ikke medregnes som kørsel i Danmark.

Kilometerkriteriet indebærer, at det samlede brug af bilen i Danmark vurderes i forhold til antal kørte erhvervsmæssige kilometre i udlandet inden for en 12 måneders periode. Hvis antallet af erhvervsmæssige kørte kilometre i udlandet har været mindre end den samlede erhvervsmæssige og private kørsel i Danmark, anses bilen for i det væsentlige at være anvendt varigt i Danmark.

Det er vigtigt at være opmærksom på følgende:

  • Kørsel fra bopælen i Danmark til det udenlandske arbejdssted anses for erhvervsmæssig kørsel i ulandet.
  • Privat kørsel i udlandet tæller med som privat kørsel i Danmark.

Begge kriterier skal være opfyldte før der indtræder afgiftspligt. Falder man fx for dagskriteriet, men ikke for kilometerkriteriet, skal der ikke betales dansk registreringsafgift.

3. Tilladelse fra SKAT

SKAT skal give tilladelse til, at bilen kan anvendes her i landet uden dansk registreringsafgift. Til brug for behandlingen af tilladelsen skal følgende formalia være opfyldt:

  • Den udenlandske arbejdsgiver skal afgive en erklæring om, hvor bilen skal anvendes i den kommende 12 måneders periode. Erklæringen skal indeholde oplysninger om navn og adresse på den lønmodtager, som får bilen stillet til rådighed. Herudover skal han oplyse om ansættelsessted og adresse og identificere bilen.
  • Den selvstændige erhvervsdrivende skal afgive en erklæring om, at bilen anvendes i forbindelse med udøvelse af en grænseoverskridende beskæftigelse og hvor bilen skal anvendes i den kommende 12 måneders periode. Erklæringen skal desuden indeholde oplysninger om bopælsadresse, adressen på forretningsstedet samt identifikation af bilen.

4. Firmabilbeskatning

Selv om arbejdsgiver ikke skal betale dansk registreringsafgift, skal en dansk lønmodtager, der har fri bil til rådighed fra en udenlandsk arbejdsgiver, beskattes af bilens fulde værdi, som om der var betalt dansk registreringsafgift.

Disse regler er ikke ændret ved den nye lov. Tværtimod er det udtrykkeligt præciseret i den nye lov, at grundlaget for beskatningen af fri bil i Danmark er værdien af en tilsvarende bil, der er indregistreret i Danmark.

Ikrafttræden

Loven har virkning fra 1. januar 2006.

Vores kommentarer

Lovændringen er en nødvendig følge af, at de danske regler er blevet underkendt af EF-domstolen.

Samtidig kommer det næppe som en overraskelse, at Danmark fastholder den høje beskatning af firmabiler, der stilles til rådighed for den ansatte.

Man kan så stille spørgsmål ved, om det virkelig var nødvendigt at indføre endnu et kriterium for opgørelse af kilometerregnskab. I værste fald kan den ansatte blive nødt til at føre to kilometerregnskaber, et for at undgå beskatning af fri bil og et for at godtgøre, at bilen ikke er registreringspligtig i Danmark.

 

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2006-45. 29. august 2006

Kilde: Lov nr. 519 af 7. juni 2006