Registreringsafgift - udenlandsk firmabil

Ny lov gør det muligt, at man under visse betingelser kan køre i firmabil indregistreret i udlandet

Folketinget har den 31. maj. 2006 vedtaget en ny lov, der under visse betingelser gør det muligt at køre i en firmabil, der er indregistreret i udlandet. Vi har redegjort for reglerne i vores nyhedsbrev nr. 45 af 29. august 2006. Nu har SKAT sendt en meddelelse ud om genoptagelse og tilbagebetaling af afgift, for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der faktisk har opfyldt betingelserne for afgiftsfritagelse siden 15. september 2000.

Som vi omtalte i vores nyhedsbrev nr. 45 er der som følge af en dom fra EF-domstolen vedtaget en ny lov, hvorefter ansatte med bopæl i Danmark, og ansat af en udenlandsk arbejdsgiver, kan få en udenlandsk indregistreret bil stillet til rådighed som firmabil, uden betaling af dansk registreringsafgift. Det samme gælder selvstændigt erhvervsdrivende, der i det væsentlige har aktiviteter i udlandet.

 

1. Genoptagelse

SKAT har nu udsendt en meddelelse om genoptagelse. De, som kan omfattes af de nye fritagelsesbestemmelser, og som har betalt afgift på et forkert grundlag. Det vil sige, de, der har betalt afgift, selv om bilen i det væsentligste er anvendt uden for Danmark i forbindelse med arbejde udført der.

 

2. Kriterier for genoptagelse

Som vi har omtalt i vores nyhedsbrev af 29. august 2006, skal følgende kriterier være opfyldt for at få fritagelse for registreringsafgift.

Dagskriteriet indebærer, at hvis bilen inden for en periode af 12 måneder skal anvendes eller faktisk er blevet anvendt 183 dage eller mere i Danmark, anses bilen for i det væsentlige at være anvendt varigt i Danmark. Køredage i Danmark, som sker i tilknytning til og fra erhvervsmæssigt kørsel i udlandet skal ikke medregnes som kørsel i Danmark.

Kilometerkriteriet indebærer, at det samlede brug af bilen i Danmark vurderes i forhold til antal kørte erhvervsmæssige kilometre i udlandet inden for en 12 måneders periode. Hvis antallet af erhvervsmæssige kørte kilometre i udlandet har været mindre end den samlede erhvervsmæssige og private kørsel i Danmark, anses bilen for i det væsentlige at være anvendt varigt i Danmark.

Det er vigtigt at være opmærksom på følgende:

  • Kørsel fra bopælen i Danmark til det udenlandske arbejdssted anses for erhvervsmæssig kørsel i ulandet.
  • Privat kørsel i udlandet tæller med som privat kørsel i Danmark.

Begge kriterier skal være opfyldte før der indtræder afgiftspligt. Falder man fx for dagskriteriet, men ikke for kilometerkriteriet, skal der ikke betales dansk registreringsafgift.

 

3. Fremgangsmåden

En anmodning om tilbagebetaling skal indgives til SKAT og skal indeholde følgende oplysninger:

  • Virksomhedens navn, CVR-nr. eller lignende
  • Specifikation af kravet, herunder hvilket køretøj der ønskes tilbagebetaling for
  • Dokumentation gennem relevant regnskabsmateriale
  • Oplysninger, der godtgør, at det omhandlede køretøj og ejeren/brugeren er omfattet af de nye regler for afgiftsfritagelse
  • Erklæring om køretøjets anvendelse her i landet og i udlandet og i relation til de nye dags- og kilometerkriterier

 

4. Frister

Der kan anmodes om tilbagebetaling af faktisk betalt afgift, som er foretaget den 15. september 2000 eller senere.

En anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT inden 25. februar 2007.

Der kan altid anmodes om ordinær genoptagelse inden 3 år efter udløbet af fristen for angivelse af afgiften.

 

Vores kommentarer

Lovændringen er en nødvendig følge af, at de danske regler er blevet underkendt af EF-domstolen.

En genoptagelse af tidligere års ulovligt opkrævede afgift er derfor en nødvendig konsekvens af at de danske regler er underkendt.

Vi vil anbefale, at du i samarbejde med din revisor eller skatterådgiver undersøger om der er grundlag for tilbagebetaling af afgift, hvis du i væsentlig omfang af kørt i udlandet i din bil eller hvis du har haft ansatte, der har kørt i udlandet i forbindelse med arbejdets udførelse.

 

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2006-50. 9. november 2006

Kilde: SKM 2006.518 SKAT

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning