Styr på udbetaling af vederlag og godtgørelser til medhjælpere og amatørspillere i idrætsforeninger?

 

Skatteregler for frynsegoder, udbetalinger af vederlag og godtgodtgørelser i idrætsforeninger

 

Der findes forskellige skatteregler for frynsegoder og udbetalinger af vederlag og godtgørelser i idrætsforeninger. Godtgørelserne kan i visse tilfælde være skattefrie. Reglerne er dog forskellige, alt afhængig af om du er frivillig eller ansat, og hvilke godtgørelser der er tale om. Set i lyset at SKATs nye regler om bøder ved fejlagtige eller manglende indberetninger af blandt andet godtgørelser, vil dette aktuel SKAT forsøge at give overblik over reglerne, således at misforståelse af reglerne ikke medfører høje bøder hos SKAT.

 

1. Frivillige i idrætforeninger - skat og vederlag

Ved frivillige forstås eksempelvis ulønnede bestyrelsesmedlemmer, trænere og andre hjælpere. Idrætsforeninger driver i almindelighed virksomhed i en erhvervsmæssig og ikke en ikke-erhvervsmæssig del. Den ikke-erhvervsmæssige del er skattefri. De frivillige personer modtager ikke vederlag, men det er muligt at udbetale skattefrie godtgørelser, hvis de frivilliges hjælp relaterer sig til den skattefrie virksomhed.

Følgende godtgørelser (2013 satser) kan udbetales skattefrit til frivillige:

 

1.1 Kørselsgodtgørelse til frivillige:

Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse for al kørsel der vedrører det frivillige arbejde for foreningen, f.eks.:

 • Kørsel til møder i foreningen og udenbys og kørsel til træningspas
 • kørsel til hjemme- og udekampe
 • kørsel til observering af f.eks. modstandere
 • Forældres kørsel ved transport af andres børn til udekampe

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

 • Godtgørelsen må højst udgøre statens takster. For 2013 kan der udbetales kr. 3,82 kr. pr. km. for de første 20.000 pr. år og 2,13 kr. pr. kørte km. over 20.000. Det er vigtigt, at der ikke udbetales godtgørelser med et større beløb end statens takster, da det vil medføre, at hele godtgørelsen blive skattefri.
 • Der skal føres korrekt kørselsregnskab uanset til hvem, der udbetales kørselsgodtgørelse. Foreningen skal sørge for at kørselsregnskabet er korrekt lavet, godkende og opbevare det. Hvis ikke kørselsregnskabet opfylder kravene, kan SKAT gøre udbetalingerne skattepligtige. Derfor er det vigtigt, at følgende fremgår af kørselsregnskabet:
  • Dato for kørsel
  • Antal kørte kilometer
  • Rute - fra og til
  • Anledning til kørsel
  • Godkendelse/attestation fra udbetaler

Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til frivillige fra bopæl til foreningen og hjem, eller hvis der eventuelt. køres til foreningen, videre til udenbys møde/kamp, tilbage til forening og derfra videre tilbage til bopælen.

 

1.2 Andre udgifter til frivillige:

Der kan udbetales skattefrie tilskud efter særlige takster, hvis tilskuddet dækker udgifterne, den frivillige har afholdt på vegne af foreningens skattefri virksomhed. Overstiges taksterne VIL den frivillige blive skattepligtig af helebeløbet. Derudover må der ikke systematisk udbetales beløb til de frivillige under satserne, uanset om den frivillige afholder udgifter for foreningen eller ej. I så fald vil den frivillige ikke længere blive anset som ulønnet, og beløbene der modtages vil skulle indberettes og beskattes som almindelig lønindkomst.

 • Administrative omkostninger som kontorartikler og porto kan dækkes skattefrit med op til kr. 1.400 årligt.
 • Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj kan dækkes med op til kr. 1.900 pr. år.
 • Idrætsdommere kan i stedet for ovenstående godtgørelser modtage godtgørelse på kr. 250 kr. pr. kamp, dog højst 500 kr. pr dag. Aflyses kampen så sent, at dommeren har kørt forgæves, kan der modtages kr. 150/300 i skattefri godtgørelse
 • Telefonsamtaler og internetforbrug på egne apparater kan godtgøres skattefrit med op til kr. 2.300 pr år.
 • Udgifter til fortæring ved endagsarrangementer der varer mindst 5 timer kan godtgøres skattefrit med op til kr. 70 pr. dag. eksempelvis ved udekampe, møder eller stævner. Varigheden regnes fra bopælen forlades og til hjemkomst.
 • Rejseudgifter kan skattefrit dækkes med statens takster. Kost kr. 455 pr. døgn og logi kr. 195 pr. overnatning. Det er dog et krav, at der er tale om en reel rejse, hvor overnatning på egen bopæl ikke er mulig,
 • Telefon, bredbånd eller pc kan også skattefrit stilles til rådighed for den frivillige med henblik på foreningens skattefrie virksomhed. Den frivillige skal således ikke beskattes af fri telefon, som andre ansatte skal. Der kan ikke udbetales skattefri godtgørelse til telefon og internet (op til kr. 2.300) og samtidig stilles telefon, bredbånd eller pc til rådighed. Der kan dog godt stilles en pc uden bredbånd til rådighed og samtidigt udbetales skattefrigodtgørelse for bredbåndforbrug med op til de kr. 2.300 årligt.

 

1.3 Udlæg efter regning:

Frivillige kan vælge at få dækket faktiske udgifter efter regning. Den frivillige skal dog kunne fremvise dokumentation i form af eksterne bilag for at udlægget kan betales skattefrit. Det er derudover vigtigt at bemærke, at der ikke kan udbetales skattefri godtgørelse vedrørende samme udgiftstype, hvis der samtidig refunderes udlæg efter regning.

Man kan dog godt få skattefri kørselsgodtgørelse udbetalt selvom man får refunderet udlæg for kontorartikler, da disse ikke er indenfor samme udgiftstype.

2. Ansatte

For ansatte i idrætsklubber gælder samme regler som for andre lønmodtagere. Således gælder følgende regler om beskatning af frynsegoder:

 

2.1.1. Fri telefon, bil og computer

 • Stilles der fri telefon eller bredbånd til rådighed, vil den ansatte skulle beskattes af fri telefon med et årligt beløb på kr. 2.500. Beløbet er A-indkomst, og der skal indeholdes A-skat af beløbet. Der kan ikke udbetales skattefri godtgørelse til dækning af udgifter for bredbånd og telefon.
 • En ansat kan dog skattefrit få stillet en computer til rådighed, hvis klubben er ejer af computeren. Det udløser ikke skattepligt, såfremt computeren også anvendes privat. Der må ikke være tale om kontantlønnedgang i forbindelse med anskaffelsen, da det i så fald antyder, at computeren er anskaffet til privatbrug og ikke til brug for arbejdet.
 • En ansat kan få stillet fri bil til rådighed og blive beskattet af et beløb beregnet af bilens anskaffelsessum samt ejerafgift. Beløbet skat beskattes som A-indkomst og der skal indeholdes A-skat af beløbet.

 

2.1.2. Andre frynsegoder

 • Beklædning er som udgangspunkt skattepligtig.
 • Hvis beklædningen er stillet til rådighed (lånes) af foreningen og betalt af foreningen (typisk forsynet med logo eller sponsornavn) vil det være skattefrit. For ansatte i en forening (f.eks. en træningsdragt til en træner).
 • Andre frynsegoder som fri avis, fagskrifter mv. til brug for arbejdet er også skattefri for modtageren
 • Dog vil der være beskatning af det fulde beløb, hvis modtageren i løbet af et år modtager frynsegoder nævnt under dette punkt for mere end kr. 5.500.

 

2.2 Godtgørelser

Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til ansatte efter andre regler, men efter næsten samme betingelser og med samme satser som for frivillige. Dette gælder kørsel fra klubben til stævner, udekampe og andre arrangementer m.v.

Der gælder dog den såkaldte 60 dages regel, som betyder, at eksempelvis en ansat træner skattefrit kun kan få godtgjort kørsel for 60 dage mellem bopæl og klubben inden for en 12 måneders periode.

Reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er de samme som ved frivillige, som beskrevet ovenfor.

 

3. Amatørspillere

Amatørspillere, der ikke modtager løn fra klubben, er hverken at anse for ansat eller frivillig, men er dog berettiget til godtgørelse af visse udgifter. en amatørspiller er en spiller, der udøver sin idræt i egen interesse.

 

3.1 Skattefrie udbetalinger

En amatørspiller kan skattefrit modtage:

 • Frit kontingent
 • Frirejser ved deltagelse i stævner, venskabskampe og turneringer mv.
 • Refusion for forplejning under stævner og turneringer efter regning
 • Befordringsgodtgørelse for befordring af andre medlemmer (samme regler og satser som ovenfor)
 • Refusion af udlæg afholdt på vegne af foreningen, til brug for foreningens drift.
 • Sportstøj og udstyr forsynet med logo eller med sponsornavn

 

 

3.2 Skattepligtige udbetalinger

Derimod vil følgende udbetalinger være skattepligtig B-indkomst for spilleren:

 • Udbetaling af vederlag til spillere fra en forening for eks. deltagelse i turneringskampe
 • Udbetalinger til brug for køb af sportstøj og udstyr
 • Kørselsgodtgørelse for kørsel til træning. (Hvis dette vælges, kan der dog fratrækkes befordringsfradrag for kørsel fra hjem til klubben - fradrag kan dog ikke overstige godtgørelsen)
 • Refusion af transportudgifter for deltagelse i træning, togbilletter mv.
 • Kontante præmier

 

4. Indberetning og bøder til SKAT

For ansatte i foreninger, der modtager løn, skal foreningen (arbejdsgiver) indberette indkomsten i SKATs e-indkomst program og sørge for at indeholde og afregne den korrekte A-skat overfor SKAT.

Vederlag, der modtages fra en forening for arbejde udført for foreningen, er b-indkomst når det årlige vederlag ikke overstiger kr. 1.500. foreningen skal ikke indberette beløbet til skat. beløbet er dog skattepligtigt for modtageren, jf. afsnit 3.2.

Indberetningspligtige skattefrie godtgørelser, fx til ansatte, skal overholde regler og satser. Det er vigtigt, at der ikke udbetales for store beløb, der medfører at de modtagne godtgørelser bliver skattepligtig A-indkomst.

Hvis det i slutningen af året konstateres, at der er udbetalt for meget, er det muligt at rette, således at der ikke sker beskatning af det fulde beløb, men kun det overskydende. Arbejdsgiver skal for at rette fejlen indberette det overskydende beløb som A-indkomst.

Skattefrie godtgørelser der udbetales til frivillige i foreningerne skal ikke indberettes til SKAT, såfremt de overholder reglerne som er beskrevet ovenfor. Beløb skal kun indberettes, såfremt satserne er overskredet, og hele beløbet må herefter betragtes som almindelig lønindkomst. Ved lønindkomst gælder de almindelige regler om indeholdelse af A-skat mv. som ved almindeligt ansatte.

Vi anbefaler, at systemer for udbetaling af godtgørelserne revideres og opdateres i henhold til ovenstående gennemgang. Særligt da SKAT fremover har mulighed for at pålægge høje bøder for fejlagtig indberetning. For en virksomhed med op til 4 ansatte kan SKAT pålægge bøde med op til kr. 5.000 pr. overtrædelse.

 

5. Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede, står vi gerne til rådighed med assistance efter nærmere aftale.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

SkatteInform Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.