Aktuel skat 10 2013

Fraflyttere med tab på aktier efter fraflytningstidspunktet bør anmode om genoptagelse hos SKAT.

Personlige aktionærer, som er fraflyttet Danmark efter 7. september 2006 og har henstand med betalingen af fraflytterskat, bør i visse tilfælde søge om genoptagelse hos SKAT.

Årsagen er vedtagelsen af ny lov, som i overensstemmelse med EU-regler fremadrettet giver yderligere adgang til fradrag for eventuelle tab opstået efter fraflytningen. Efter vores opfattelse har de hidtidige regler om manglende tabsfradrag været EU-stridige siden indførslen i 2008. Derfor bør SKAT give genoptagelsesadgang til alle borgere, der har været berørt af reglerne om det manglende tabsfradrag!

1. Fraflytterreglerne for personlige aktionærer

Reglerne har siden indførelsen i 1987 været genstand for et utal af ændringer og tilpasninger. Formålet med reglerne har overordnet været at sikre, at avancer blev beskattet i det land, hvor de var optjent, og der ikke skete skatteflugt fra Danmark. Oprindeligt var tanken, at aktionærer i sidste ende ikke kunne blive beskattet af mere end den faktiske avance.

Fraflytterreglerne for personer består af flere elementer, herunder opgørelse af henstandsskat, henstandsordning samt nedskrivning af henstandsskatten. I 2008 blev reglerne ændret markant, herunder blev reglerne om sikkerhedsstillelse justeret. Ligeledes medførte de ændrede regler, at fraflyttede aktionærer kunne blive endeligt beskattet af urealiserede gevinster på deres aktier. Reglerne tog nemlig ikke hensyn til efterfølgende tab, som måtte opstå i kraft af, at afståelsessummen var lavere end værdien på fraflytningstidspunktet ved nedskrivelse af henstandssaldoen.

Reglerne om, at det ikke er muligt at nedskrive henstandssaldoen med sådanne aktietab, er nu ophævet med virkning pr. 17. maj 2013 ved lov nr. 310 vedtaget 28. juni 2013. Således bliver der nu taget højde for eventuelt efterfølgende tab. Nærværende nyhedsbrev vil alene belyse problemstillingerne omkring indregning af efterfølgende tab, og kommenterer ikke på andre elementer af fraflytterreglerne og deres forenelighed med EU-retten eller mangel på samme. Ej heller kommenteres på EU-kommissionens udtalelser om de danske regler.

2. Formålet med ny lov

Folketinget har i juni 2013 vedtaget ændringer for fraflytterskatten for personlige aktionærer. Man skal lede lidt for at finde ændringerne, da de blev vedtaget sammen med nedsættelsen af selskabsskatten, som fik noget større mediebevågenhed.

Denne seneste lovændring er indsat med det formål at gøre reglerne om fraflytterskat på aktier for personlige aktionærer mere robuste i forhold til EU-reglerne. Ændringen kommer i kølvandet på en dom afsagt af EU-domstolen tilbage i september 2006. Her blev de hollandske regler om fraflytterskat underkendt, da de blandt andet ikke tog højde for efterfølgende aktietab.

3. Konsekvenser af den nye lov

Inden for EU-retten findes der generelle principper om, at EU-retlige regler og praksis træder før nationale regler. Således bør nationale regler, der ikke er i overensstemmelse med EU-retlige regler være uvirksomme. Sagen fra EU-domstolen, som er årsagen til at loven er blevet vedtaget, er allerede afsagt i 2006. Således har Danmark allerede tilbage i 2006 været bundet af dommen. I 2008 ændredes reglerne i Danmark, således at der ikke var adgang til at nedskrive henstandssaldoen med efterfølgende tab, som skyldtes fald i aktiens værdi fra fraflytning til afståelse.

De nye regler om, at der tages højde for efterfølgende tab, er officielt ifølge loven trådt i kraft fra 17. maj 2013. Men da de danske regler allerede siden 2006 har skulle tage højde for efterfølgende tab, mener SkatteInform, at reglerne om fraflytterskat på punktet omkring manglende nedskrivning af efterfølgende tab, bør være gældende tilbage fra indførelsen i 2008.

Der kan være borgere, som siden 30. maj 2008 er fraflyttet Danmark med aktier, som SKAT har opgjort henstandsskat på. Er aktierne sidenhen afstået før 17. maj 2013 med tab opgjort som forskellen mellem værdien ved fraflytning fratrukket afståelsessummen, bør der efter vores opfattelse være mulighed for at anmode om genoptagelse. Der bør søges om genoptagelse for opgørelsen af henstandsskatten hos SKAT i året, hvor aktierne afstås, med henblik på, at henstandsskatten nedskrives med værdien af tabet. Det skal dog kun gælde i det omfang, at tilflytterlandet ikke har givet fradrag for tabet efter deres nationale regler.

Der er dog ikke officielt fra SKAT givet meddelelse om, at der er genoptagelsesadgang. Det ville dog være på sin plads, at det blev gjort. Borgere, der har afstået inden 17. maj 2013 kan ikke være tjent med, at de er stillet dårligere, end hvis de havde solgt efter 17. maj 2013.

Vi må derfor opfordre SKAT til at give alle berørte borgere genoptagelsesadgang.

4. SkatteInforms kommentarer

SkatteInform er tilfredse med, at regler ændres således, at de er i overensstemmelse med EU-retten. Vi er dog ikke tilfredse med, at borgere ikke stilles lige for loven. Reglernes udformning medfører, at borgere som har solgt i perioden 30. maj 2008 til 17. maj 2013, stilles ringere som følge af, at national lovgivning ikke har fulgt EU retten. Derfor opfordrer vi Skatteministeriet til at alle give berørte borgere genoptagelsesadgang, således at de kan få nedskrevet deres henstandssaldo med værdien af efterfølgende tab.

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede, står vi gerne til rådighed med assistance ved genoptagelse til SKAT. Det kan i langt de fleste tilfælde være en god investering at få en rådgiver til at hjælpe sig igennem en klagesag.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Frederiksborggade 54, 1. tv.

1360 København K

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.