Skattestyrelsen får informationer om din ejendom i udlandet

Rigtig mange danskere får breve fra Skattestyrelsen vedrørende deres ejendomme i udlandet. Det kan have væsentlige skatteretlige og potentielt strafferetlige konsekvenser for dig. Hvis du ejer ejendom i udlandet, kan det betale sig, at du oplyser Skattestyrelsen herom, før Skattestyrelsen får oplysningerne.  

Dato 21/10 2022

 

For personer med ejendom i udlandet er det meget væsentligt at få selvangivet og oplyst den udenlandske formue korrekt til skattemyndighederne. Dette er uanset, hvorledes formuen i udlandet er opstået og placeret. Danmark har igennem flere år indgået udvekslingsaftaler om skatteinformationer med flere end 130 lande, hvor de løbende giver og modtager oplysninger fra udlandet.

Ud fra vores erfaring kan det have en betydning, hvis skatteyderen foretager henvendelse på eget initiativ vedrørende selvanmeldelse af udenlandsk formue, end hvis de danske skattemyndigheder selv får oplysningerne fra de udenlandske myndigheder.

De fleste er ikke klar over, at køb af en ejendom i udlandet kan have skattemæssige og potentielt strafferetlige konsekvenser i Danmark.

De skattemæssige konsekvenser afhænger af, hvad den udenlandske ejendom anvendes til.
De strafferetlige konsekvenser afhænger af, om den udenlandske ejendom er selvanmeldt til skattemyndighederne i Danmark inden for fristerne, og om der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed.    

Skatteretlige konsekvenser

De skatteretlige konsekvenser af køb af udenlandsk ejendom afhænger af, om den er til privat anvendelse eller erhverv. Læs artiklen ”Ejer du ejendom i udlandet” som omhandler forskellige skatteregler for henholdsvis privat anvendelse og erhverv.

Er du fuldt skattepligtig til Danmark beskattes du efter globalindkomstprincippet, hvilket betyder, at du som udgangspunkt er skattepligtig af enhver indkomst uanset hvorfra i verden indkomsten vedrører. Ofte er skatteydere ikke opmærksomme på, at formue i udlandet herunder ejendom, skal oplyses til de danske skattemyndigheder, uanset om skatten er betalt i udlandet.

Får skatteyderen ikke oplyst ejendommen i udlandet til de danske skattemyndigheder, har skattemyndighederne stadig mulighed for at ændre din skatteansættelse for tidligere indkomstår, hvis de får oplysninger fra udenlandske myndigheder efter indkomstårets udløb. Af skatteforvaltningslovens §26 stk. 1 fremgår, at skattemyndighederne kan ændre skatteansættelsen af indkomst- og ejendomsværdiskat inden den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Det vil sige, at skattemyndigheder kan gå 3 indkomstår tilbage ifølge den ordinære frist.

Denne regel har en undtagelse. Hvis skattemyndigheder vurderer, at skatteyderen har handlet groft uagtsomt ved ikke at selvangive sin udenlandske ejendom kan de ifølge SFL §27 stk. 1, nr. 5 genoptage skatteyderens indkomstansættelse 10 år tilbage. 

 

Strafferetlige konsekvenser

Udenlandsk ejendom og indkomst fra udlejning skal selvangives til de danske skattemyndigheder. Det er strafbart ikke at fortælle skattemyndighederne om sine skattepligtige indtægter. Ud over at den unddragne skat skal betales, risikerer den skattepligtige at skulle betale en bøde eller i værste fald fængselsstraf.

Straffens størrelse afhænger af, om forholdet vurderes at være forsætligt eller groft uagtsomt. Med forsæt menes, at man bevidst har undladt at oplyse skattemyndigheder om den udenlandske ejendom for at kunne undgå at betale skat (F.eks. ejendomsværdiskat). Læs her om straffen ved forsæt af unddragelse.

Skatteunddragelse er også strafbart, selvom man ikke havde til hensigt at unddrage skat, dvs. selvom der ikke er forsæt. Det er nemlig også strafbart at have handlet groft uagtsomt. Grov uagtsomhed er kendetegnet ved, at man har handlet særligt bebrejdelsesværdigt, dog uden at have haft til hensigt at begå noget ulovligt.  Hertil kan straffen højst være bøde.

Om skattemyndighederne i Danmark vil bedømme et forhold som groft uagtsomt eller forsætligt kan man ikke på forhånd vide. Det er en individuel vurdering af den pågældende subjektive forhold jf. A.C.3.2.4.

Hvis man frivilligt anmelder til skattemyndighederne, inden skattemyndighederne kommer på sporet af den fejlagtige selvangivelse, kan man opnå status som selvanmelder. Det kræver, at man aflægger fuld tilståelse. I praksis kan det foregå ved, at man selv eller ens revisor henvender sig til Skattestyrelsen med anmodning om at berigtige fejlen. Det er derfor altid en god ide, at man selvanmelder ejendommen og udlejningsindkomsten inden de danske skattemyndigheder selv får oplysningerne fra udlandet. Dette kan have en betydning for vurderingen, om der er tale om en strafbar situation.

 

Vi kan hjælpe dig

Har du en udenlandsk ejendom, du ikke har indberettet endnu eller overvejer at købe en ejendom i udlandet, står vi klar til at kunne hjælpe dig med din situation. 

Hos Skatteinform har vi stor ekspertise og erfaring inden for skatterådgivning, skattesager, revision og regnskab for både private og virksomheder. Læs mere om vores skatterådgivning her.

Vær mere end velkommen til at kontakte en af vores professionelle skatterådgivere for yderligere spørgsmål.

 

Kontakt SkatteInform
Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis du har interesse i assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

Ring til os på telefon 33 32 10 10
Send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Frederiksborggade 54 1. tv
1360 København K


Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.