Firmabil er ”IKKE” et økonomisk gode

Mange virksomheder tilbyder en firmabil/fri bil som et led i medarbejderens lønpakke. De fleste tænker, at fri bil må være en økonomisk fordel. Vi har sammenholdt udgifterne og reglerne for beskatning af fri bil for EL biler contra benzin og dieselbiler. Derudover har vi undersøgt om reglerne for beskatning af fri EL bil gør valget af fri bil  attraktivt. Vi har kigget på de eksisterende regler og det fremlagte lovforslag før valget i november 2022. Baseret på dette mener vi, at der skal lempes yderligere på beskatningen af fri EL bil for hurtigere at få flere grønne biler på vejene.

Dato 17/11 2022

 

Af Statsautoriseret revisor Inge Nilsson og Cand.merc.aud. Zafer Gül, SkatteInform

Hvis du kører i en bil, som din arbejdsgiver har stillet til rådighed for dig, skal du beskattes af fri bil. Vi viser nedenfor at beskatningen af fri bil - efter de nugældende regler - er større end dine driftsomkostninger ved selv at eje bilen. Dette gælder især for EL biler, hvilket betyder, at det er mere attraktivt at vælge en benzinbil fremfor en EL bil, hvis du i dit ansættelsesforhold har fri bil.

Da omkostningsstrukturen er meget forskellig for EL biler i forhold til benzin og diesel biler har vi også nedenfor undersøgt om, de nye foreslåede regler for beskatning af fri EL bil lemper tilstrækkeligt, således at det herefter bliver fordelagtigt at vælge EL som firmabil.

Vi henvender os her til politikerne, da fri bil reglerne kan øge incitamentet til at virksomhederne anskaffer grønne EL biler og dermed at grønne biler hurtigere bliver en stor del af bilparken i Danmark

 

Økonomi – EL bil er billigst

Vi har nedenfor vist eksempler på driftsomkostninger ved en årlig kørsel på 20.000 km for tre biler, der henholdsvis er en bil, der drives af diesel, benzin og el.

 

Model

Årgang

Diesel/EL/Benzin 20.000 km

Dæk

Vedligeholdelse

Forsikring

Ejerafgift

Parkering, vask mv.

I alt

Mercedes

Købesum

kr. 412.900

A220 D (Diesel)

2022

15.480

5.000  

3.695

5.000

2.960

4.000

    36.135    

Tesla 3,

Købesum

kr. 424.990 standart range (EL)

2022

7.862

5.000   

1.895

8.000

680

3.000

    26.437    

VW T-Roc

Købesum

kr. 360.000 (Benzin)

2022

20.232

5.000   

3.000

5.000

1.280

4.000

    38.512    

Fig. 1

Vi forudsætter at bilen købes kontant.  Evt. finansieringsudgifter er således ikke medregnet. EL bil pris pr. kwh 3,22. Benzin pris pr. liter kr. 16,59. Diesel pris pr. liter kr. 15,79. Hvis du oplader på offentlige steder, kan det ofte være højere priser end hjemmeopladning. Med hjemmeopladning kan du dog med den rigtige planlægning få elprisen markant billigere end vi har forudsat her.

 

Som forventet er driftsomkostningerne til en EL bil relativt billigere i forhold til en benzin- eller dieselbil.

 

Fri bil er dyrest for EL biler og Diesel biler

Nedenfor har vi beregnet, hvad det koster at have hver af de tre bilmodeller til rådighed som fri bil efter de nugældende regler. Det er forudsat at arbejdsgiveren kompenseres for den årlige driftsudgift på bilen inkl. afskrivninger ved at medarbejderen lønreduceres. Vi har indregnet et værditab (afskrivninger) for hver af de tre biler på 15 % det første år. Bilen kører 20.000 kilometer om året, hvoraf ingen del er erhvervsmæssig.

 

 Fig. 2

El, diesel eller benzin

EL

Diesel

Benzin

 

Tesla 3

Mercedes A220 D

VW TROC

ÅR

2022

2022

2022

Beskatningsgrundlag

424.990

412.900

360.000

       

Driftsomkostninger i alt

26.437

36.135

38.512

Værditab (15%):

63.749

61.935

54.000

Bilens bruttoomkostninger:

90.185

98.070

92.512

- skattebesparelse på befordringsfradrag:

- 1.769

- 1.769

- 1.769

Nettoomkostninger ved egen bil:

88.416

96.301

90.742

 

     

Skattepligtig værdi af fri bil:

100.628

106.069

89.080

Lønreduktion, svarende til bilens bruttoomkostninger:

90.185

98.070

92.512

Ændring af indkomst til beskatning, brutto:

10.443

7.999

- 3.432

Ændring af skattebetaling, netto:

5.837

4.471

- 1.918

+fordel/-tab for medarbejder ved at have fri bil:

- 7.607

- 6.241

149

 

Tesla 3 EL bilen:

Fri bil ordningen giver en merudgift på kr. 7.607.

 

Mercedes A220d dieselbilen:

Fri bil ordningen giver en merudgift på kr. 6.241.

 

VW T-Roc benzinbilen

Fri bil ordningen giver en fordel på kr. 149.

 

Ovenstående beregninger viser, at det ikke efter de nugældende regler for beregning af fri bil økonomisk kan betale sig at have fri bil, medmindre du vælger en benzinbil.

Der er forud for valget fremsat et lovforslag, der skulle gøre det billigere at have fri EL bil til rådighed således at flere vil vælge EL bil som firmabil.

 

Nyt lovforslag – Justering af beskatning af EL biler og plug-in hybridbiler

Skatteministeriet har før valget sendt et nyt lovforslag i høring, som betyder at beskatning af EL biler og plug-in hybridbiler ændres for en midlertidig periode fra 2023-2026. Lovforslaget går ud på at give et fradrag på 15.000 kr. i beskatningsgrundlaget for EL biler og et tillæg på 30.000 for plug-in hybridbiler.

Lovforslaget giver et bundfradrag på 15.000 kr. for en EL bil en lille fordel på cirka 150 kr. om måneden svarende til en skattesats på 55,9 % beregnet af 21% af kr. 15.000.

For Tesla 3 EL bilen er tabet efter de nye regler reduceret fra kr. 7.607 til kr. 5.846.

Fig. 3

 

EL

 

Tesla 3

ÅR

2022

Beskatningsgrundlag

424.990    

Privat kørsel

20.000

 

 

Driftsomkostninger i alt

26.437

Værditab (15%):

63.749    

Bilens bruttoomkostninger:

90.185    

- skattebesparelse på befordringsfradrag:

- 1.769    

Nettoomkostninger ved egen bil:

88.416    

 

 

+fordel/-tab for medarbejder ved at have fri bil: - Nuværende regler

- 7.607    

+fordel/-tab for medarbejder ved at have fri bil: - Lovforslag

- 5.846    

 

Lovforslaget forventes genfremsat, når vi får en ny regering. Vi må dog ønske, at politikerne kigger på lovforslaget igen for så vidt angår beskatningsgrundlaget for beskatning af grønne biler, da det slet ikke giver tilstrækkeligt incitament til at vælge EL bil som firmabil i forhold til benzinbiler. Lovforslaget er i det henseende yderst kritisabelt.

 

Fri bil regler i konflikt med ønske om en GRØN bilpark

Vi har talt med medejer/salgschef Frederik Bøttcher fra Green Garage I Birkerød, som kun sælger GRØNNE biler, men til gengæld alle mærker. Han siger:

 ”Vi er i gang med en transformation i den danske bilpark, og derfor har vi behov for, at beskatningsmodellen følger med den transformation. Omkostningsstrukturen for EL bilen ser helt anderlededes ud, end for den traditionelle fossil bil, og derfor giver det ikke mening at have en ensartet beskatning.  

Som bilforhandler er det svært at argumentere for ”fri bil”, når der ikke er et økonomisk incitament i forhold køb af fossil biler. Hvis vi skal have flere EL biler på vejene, og for virksomhederne en grønnere profil, så må modellen re-tænkes og gøres mere attraktiv for brugerne. Dette kan gøres enkelt ved en lavere beskatning for EL biler”

 

Andre fordele ved fri bil

Der er andre faktorer, der har betydning, når en fri bil ordning skal vælges fra eller til. Vi kan pege på følgende fordele ved at have en fri bil.

  1. Jo større værditab, der er på bilen, desto mere attraktivt bliver det at anvende fri bil ordningen.
  2. Dyre biler i drift herunder vedligeholdelse taler også for at overveje fri bil ordningen.
  3. Hvis du har meget erhvervsmæssig kørsel, slipper du for at føre kørebog og din arbejdsgiver slipper for at kontrollere og godkende denne.
  4. Jo mere privat kørsel du har pr. år desto mere, peger det i retning af, at fri bil bør overvejes.

Hvis en medarbejder har erhvervsmæssig kørsel, får medarbejderen større nettoudgifter ved at have fri bil til rådighed, end hvis han ejede bilen privat, idet det er forudsat at arbejdsgiveren lønreducerer for den private kørsel. De nugældende regler om beskatning af fri bil påskønner bilejere, der har store private biludgifter.

 

Særligt omkring EL biler

Ladestander

Det nye lovforslag går yderligere ud på at ændre beskatningen af opladning på arbejdspladsen for privat ejede EL biler. På nuværende tidspunkt anses en opladning af den private bil på arbejdspladsen som et personalegode, hvilket er skattepligtigt. Med lovforslaget vil man fjerne beskatningen af fri opladning for privat EL bil på arbejdspladsen.

 

EL biler har efter de nuværende regler den fordel at opstilling af arbejdsgiverbetalt ladestander på privat adresse vil anses som skattefrit. Udgiften af en ladestander kan hurtigt løbe op til et beløb af 10.000 kr. Skattefritagelsen kræver dog, at medarbejderen/hovedaktionæren tidligere har været beskattet af fri EL bil/plug-in hybrid i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder som tidligst kan løbe fra den 1. juli 2021.

 

Afslutning

Da EL biler har en anden omkostningsstruktur, det vil sige en højere anskaffelsessum og færre driftsudgifter, er – de gældende regler og heller ikke de for nyligt foreslåede regler  - slet ikke tilpasset brugere af EL biler. Reglerne påskønner ikke valg af EL bil i forhold til benzin eller dieselbiler.

Det er herudover stadig kritisabelt, at det bedst kan betale sig at have fri bil til rådighed, hvis der ikke køres erhvervsmæssigt. For medarbejdere med meget erhvervsmæssig kørsel har det vist sig, at det ofte er bedre, at føre kørebog og modtage skattefri kørselsgodtgørelse fra sin arbejdsgiver. Dette på trods af, at det er meget enklere for både arbejdsgiver og medarbejdere med fri bil fremfor brug af de bureaukratiske kørebogsregler.

Hvis din arbejdsgiver tilbyder fri firmabil mod lønreduktion, anbefaler vi, at du kontrollerer om det kan betale sig.

Det før valget fremsatte lovforslag har ikke betydning for din økonomi og dit valg. Der skal yderligere tiltag til, hvis politikerne vil skabe incitament til at virksomheder stiller EL biler til rådighed for medarbejderne i stedet for benzin eller dieselbiler.

Til gengæld vil skattefritagelsen af opladning på arbejdspladsen formentlig betyde at flere vil vælge en privat ejet EL bil frem mod 2026.

Der er stadig ikke incitament til at have fri bil til rådighed, når medarbejderen har meget erhvervsmæssig kørsel.

 

Bilag 1 – Sådan beregnes værdi af fri bil for indkomståret 2022 og 2023

 

Fri Bil beregning

 

Beskatningsgrundlag

424.990,00

Ejerafgift

680,00

 

 

24% af under 300.000 kr.

72.000,00

21% af over 300.000 kr.

26.247,90

Ejerafgift

2.380,00

Skattepligtig værdi

100.627,90

Skattepligtig værdi pr. måned

8.385,66

Skat pr. måned

4.687,58

 

Satserne for 2023 er 24,5% op til kr. 300.000 og 21,5% af værdien over kr. 300.000.

 

EL biler, hybride biler og andre grønne biler beskattes på samme måde som benzin- og diesel biler med mindre, at der forhåbentlig snart vedtages nye regler for beskatning af fri GRØN bil.

 

Kontakt SkatteInform
Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis du har interesse i assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

Ring til os på telefon 33 32 10 10
Send en e-mail på info@skatteinform.dk

SkatteInform Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Frederiksborggade 54 1. tv
1360 København K

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.