Omkostningsgodtgørelse ved at klage over skatten

 

Få dækket afholdte udgifter til sagkyndig bistand i klagesag

Personer, dødsboer, selskaber, fonde, virksomheder samt visse foreninger og institutioner (efterfølgende under ét kaldet Skatteyder) kan, hvis de klager over en afgørelse i skatte-, told- eller afgiftssager, få dækket afholdte udgifter til sagkyndig bistand (omkostningsgodtgørelse) i den pågældende klagesag.

 

Hvis skatteyder får medhold i overvejende grad, får Skatteyder alle udgifterne refunderet. I alle andre tilfælde kan Skatteyder nøjes med at betale halvdelen af regningen.

 

1. Hvilke sager?

Du kan få omkostningsgodtgørelse for udgifter til revisor og advokat, når du klager over afgørelser til følgende myndigheder:

 

  • Skatteankestyrelsen
  • Skatterådet
  • Domstolene

 

2. Hvor meget dækker det offentlige?

Det er et krav, at Skattyder får medhold i overvejende grad for, at der kan opnås dækning af alle afholdte udgifter til sagkyndig bistand (100%). 

 

Gives ikke kun medhold overvejende grad vil Skatteyder dog stadig kunne få dækket halvdelen (50%) af alle de afholdte udgifter til sagkyndig bistand. Taber Skatteyder hele sagen dvs. intet medhold overhovedet kan Skatteyder også få dækket 50%.

 

Skemaet nedenfor viser, hvor stor en del af udgiften det offentlige dækker.

 

 Sagstyper  Det offentlige refunderer

 Sager anket af skattemyndighederne

 100%

 Medhold > 50%

 100%

 Medhold < 50%

 50%

 

Når myndighederne skal tage stilling til, om Skatteyder har fået medhold i hovedparten af klagepunkterne, vurderer de først og fremmest de beløbsmæssige forhold. Men myndighederne kan også lægge vægt på, at nogle klagepunkter er mere principielle end andre.

  

3. Eksempel på Skattestyrelsens forhøjelse af Skatteyderens indkomst

Skattestyrelsen forhøjer Skatteyderens indkomst med følgende beløb:

 

Fri bil 40.000 kr.
Glemt omsætning 50.000 kr.

 

Hvis Skatteyder påklager hele forhøjelsen på kr. 90.000 og kun får medhold i, at Skatteyder ikke skal beskattes af fri bil kr. 40.000, vil Skatteyder kun få dækket halvdelen (50%) af udgifterne til sagkyndig bistand, idet Skatteyder ikke har fået medhold i overvejende grad.

 

Hvis en rådgiver inden klagen blev afsendt havde rådgivet Skatteyder om ikke at påklage punktet vedr. glemt omsætning kr. 50.000, men kun påklaget punktet om fri bil kr. 40.000, ville Skatteyder få dækket alle udgifterne til sagkyndig bistand (100%).

 

Ovenstående illustrerer, at det er vigtigt at få vurderet hvilke punkter, det er sandsynligt at få medhold i.

 

4. Praktisk fremgangsmåde

Når Skatteyder modtager regning fra sin rådgiver for bistand i en skattesag, der endnu ikke er truffet afgørelse i, kan Skatteyder søge om aconto omkostningsgodtgørelse.

 

Regningen kan se således ud:

 

 Udarbejdelse af klage

 kr. 8.000

 Moms

 kr. 2.000

 I alt

 kr. 10.000

 Din andel 50%

 kr. 5.000


Din rådgiver søger samtidigt Skattestyrelsen om omkostningsgodtgørelse for 5.000 kr. 

 

Skatteyder underskriver en erklæring om, at beløbet kan udbetales direkte til din rådgiver.

 

Skatteyder skal derfor kun betale halvdelen af regningen i første omgang.

 

Hvis Skatteyder får medhold i hovedparten af klagen, søger din rådgiver om omkostningsgodtgørelse for de resterende 5.000 kr. I dette tilfælde vil Skatteyder ikke have udgifter ved at føre sagen.

 

Hvis Skatteyder er momsregistreret, og klagen vedrører en virksomhed, kan Skatteyder fratrække momsen i virksomheden. Skatteyder kan derfor ikke også få omkostningsgodtgørelse for momsen.

 

5. Konklusion

Hvis Skatteyder klager over skattestyrelsens afgørelse og får medhold i hovedparten af klagepunkterne, vil Skatteyder kunne få alle udgifter til sagkyndig bistand dækket.

 

Det er imidlertid vigtigt, at Skatteyder nøje overvejer, hvilke punkter i en afgørelse Skatteyder med størst sandsynlighed kan opnå medhold i, og derfra beslutte hvad der bør påklages. 

 

6. Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, hvis du ønsker en foreløbig vurdering af en given skattesag.

 

  • Vi vil foretage et kvalificeret vurdering om muligheden for at påklage og vinde skattesagen.
  • Vi vil redegøre for fordele og ulemper ved at føre sagen, således at du kan beslutte dig om du vil føre sagen.

 

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vi til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10 eller send en e-mail på info@skatteinform.dk.