Lempelse i virksomhedsomdannelses­loven af fristen for indsendelse af dokumenter

I 1999 blev der indført væsentligt skærpede regler om indsendelse af dokumenter til skattemyndighederne i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse. Efter § 2, stk. 1, nr. 6, var det en betingelse for at omdannelsen kunne ske skattefrit, at

 • Ejeren senest 1 måned efter omdannelsen indsender genpart til den skatteansættende myndighed af de dokumenter, som skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Skærpelsen af indsendelsesfrisen og konsekvenserne af overskridelse af fristen kom bag på mange.

SkatteInform fik sat fokus på problemstillingen ved at påpege det urimelige i

 • den korte frist
 • de manglende dispensationsmuligheder
 • de alvorlige konsekvenser, at omdannelsen blev skattepligtig.

Lovens indhold

Loven indeholder to hovedelementer.

 1. En generel bestemmelse om at skatteministeren kan se bort fra overskridelse af fristen på en måned i stk. 1, nr. 6.«
 2. En overgangsbestemmelse der medfører, at for omdannelser, der finder sted i perioden 1. juli 1999 til 31. maj 2001, anses dokumenterne for indsendt rettidigt, hvis de er indsendt til ejerens skatteansættende myndighed senest den 1. juli 2001.

Betingelser for dispensation

Det fremgår ikke af loven, hvornår der kan gives dispensation. I bemærk­ningerne til lovforslaget er der imidlertid anført en række forhold, som der kan lægges vægt på ved ansøgningen om dispensation.

Blandt andet skal der lægges vægt på

 • om sanktionen står mål med formålet med fristbestemmelsen
 • om der er tale om en kortvarig overskridelse af fristen
 • om fristoverskridelsen kan skyldes »spekulation« i indkomstudviklingen i virksomheden
 • om der er tale om undskyldelige omstændigheder såsom pludselig opstået sygdom hos ejeren eller dennes rådgivere
 • om ejeren selskabsretligt har mulighed for at omgøre sin beslutning om at overdrage virksomheden til et nystiftet selskab.

Til det sidste punkt anføres det, at overdragelsen er selskabsretligt bindende, når Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har registreret selskabet. Hvis dokumen­terne indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens senere end en måned efter udløbet af et-måneds-fristen, vil dette tale imod en dispensation. Derimod udelukker det ikke i sig selv dispensation, hvis dokumenterne først modtages af skattemyndighederne et par måneder efter fristens udløb, hvis de er indsendt til Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Præciseringer af loven

SkatteInform har i forbindelse med lovforslagets behandling ønsket en præcisering af, til hvilken kommune dokumenterne skulle sendes, og hvem der har bevisbyrden for, at dokumenterne også modtages af skattemyndig­hederne.

Skatteministeren har svaret, at dokumenterne skal indsendes til den kommune, hvor skatteyderen er forskudsregistreret.

Det er endvidere skatteministerens opfattelse, at dokumenterne skal være modtaget af skattemyndighederne. Da det kan få katastrofale konsekvenser for virksomhedens ejer, hvis dokumenterne af en eller anden grund ikke når frem, bør man overveje at kræve kvittering fra skattemyndighederne for modtagelsen.

Myndighed

Kompetencen til at meddele dipensation vil blive udlagt til de kommunale skattemyndigheder.