Kapitalforklaring for interessenter og kommanditister

Told- og Skattestyrelsen har i en udtalelse, der er gengivet i TfS 2001,195, meddelt, at interessenter ikke er bogføringspligtige, medmindre de driver anden bogføringsvirksomhed ved siden af, idet bogføringspligten påhviler interessentskabet som sådan.

Mindstekravsbekendtgørelsen

Det følger af § 34 i bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999 om skattemæssige krav til regnskabet, at:

Fysiske personer, der er bogføringspligtige efter bogføringsloven, skal selvangive kapitalforklaring omfattende såvel den private som den erhvervsmæssige del af økonomien.

Bogføringsloven

Det følger af bogføringslovens lov nr. 1006 af 23. december 1998, § 1, at loven gælder for erhvervsdrivende virksomheder etableret her i landet af enhver art, uanset ejer- eller hæftelsesforhold samt erhvervsaktiviteter, der udøves her i landet af virksomheder, som er hjemmehørende i udlandet.

Ifølge stk. 2 gælder loven endvidere for virksomheder, der er afgiftspligtige eller begrænset skattepligtige her til landet, i det omfang de ikke er omfattet af stk. 1.

Told- og Skattestyrelsens udtalelse

Det følger af Told- og Skattestyrelsens udtalelse, at i det omfang virksomheden drives i interessentskabsform, er det ikke den enkelte interessent, der er bogføringspligtig, men interessentskabet som sådan.

Det medfører, at interessenter, der ikke har anden bogføringspligtig virksomhed, ikke i medfør af mindstekravsbekendtgørelsens § 34 har pligt til at selvangive kapitalforklaring.

På foranledning af en telefonisk forespørgsel har Told- og Skattestyrelsen udtalt, at de enkelte kommanditister i et kommanditselskab heller ikke skal selvangive kapitalforklaring, idet bogføringspligten påhviler kommandit­selskabet.

Konklusion

Hvis interessenter og kommanditister ikke har anden bogføringspligtig virksomhed, skal de ikke selvangive kapitalforklaring.

Interessenter og kommanditister kan således ikke blive pålignet et skattetillæg som følge af manglende kapitalforklaring.

Skattemyndighederne kan fortsat i forbindelse med ligningen af interessenters og kommanditisters selvangivelse kræve, at der skal udfær­diges en privatforbrugsopgørelse, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en korrekt skatteansættelse, jf. skattekontrollovens § 6.