Tilbagebetaling af kantinemoms

Landsskatteretten har i tre kendelser fra december 1999 fastslået, at virksomheders dækning af underskud ved kantinedrift ikke kan anses for et tilskud, der skal medregnes i virksomhedens momsgrundlag.

Den 23. november 2000 opgav skatteministeriet at føre sagerne vedrørende kantinemomsen videre til domstolene.

Der er nu kommet nærmere retningslinier for tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede moms, jf. TS-cirkulære 2001-7 med bilag.

Desuden indeholder cirkulæret retningslinier for tilbagebetaling af for meget opkrævet moms, i det omfang virksomheden ikke har fået fradrag for den indgående moms af kaffe og te til forretningsforbindelser.

Endelig kan virksomhederne søge momsen tilbage, hvis momstilsvaret efter hidtidig praksis har været fastsat for højt i forbindelse med andre leverancer, hvor momsgrundlaget har været fastsat højere end den pris, der faktisk betales for leverancen.

1. Kantinemoms

Tilbagebetaling kan ske, hvor momsen ikke er blevet overvæltet på kantinens brugere.

Spørgsmålet om momsen er blevet overvæltet på kantinens brugere afhænger ifølge vejledningen af, hvordan virksomheden har fastsat kantinepriserne. Vejledningen opererer med tre principper:

a) Kantinens brugere har betalt efter et princip, hvor priserne er fastsat uafhængigt af kantinemomsens størrelse.

b) Kantinens brugere har betalt en fast andel af omkostningerne. Omkostningsændringer medfører tilsvarende ændringer i kantinepriserne.

c) Virksomhedens tilskud til kantinedrift er fastsat efter et princip, som er uafhængigt af kantinemomsens størrelse.

I tilfælde a) anses kantinemomsen ikke for overvæltet.

I tilfælde b) anses der at være sket delvis overvæltning.

I tilfælde c) anses der at være sket fuld overvæltning.

De tre forskellige principper for prisfastsættelsen fremgår af ansøgnings­skemaet. Virksomheden skal anføre, hvilket af de tre principper der har været anvendt.

Hvis prisfastsættelsen ikke falder ind under et af disse principper, skal virksomheden redegøre for, hvordan kantinepriserne har været fastsat, og om der søges om fuld eller delvis tilbagebetaling af kantinemomsen.

Dokumentation

Som udgangspunkt skal virksomheden vedlægge dokumentation for pris­fastsættelsen. Virksomheden kan anvende et særligt skema til opgørelse af kravet. Skemaet er vedlagt vejledningen.

Revisorerklæring

Virksomheden kan undlade at indsende dokumentation ved i stedet at vedlægge en revisorerklæring. Revisorerklæringen er optrykt som bilag til vejledningen.

Told og Skat vil stikprøvevis indkalde regnskabsmateriale fra de virksom­heder, der har indsendt revisorerklæring.

Virksomhederne opfordres derfor til at opbevare regnskabsmaterialet udover fem år.

2. Kaffe og te

I det omfang virksomheden ikke har fået fradrag for den indgående moms for indkøb af kaffe og te til forretningsforbindelser, kan virksomheden anmode told- og skatteregionen om tilbagebetaling.

Virksomheden skal som udgangspunkt vedlægge dokumentation, men kan også i disse tilfælde i stedet vedlægge en revisorerklæring.

I tilfælde, hvor der er foretaget samlede indkøb af kaffe og te til personalet og forretningsforbindelser, må fradraget fastsættes skønsmæssigt.

3. Andre varer og ydelser

Virksomheder, der efter hidtidig praksis har opgjort momstilsvaret for højt i forbindelse med andre leverancer, fordi momsgrundlaget har været fastsat højere end den faktiske betaling for ydelsen, kan søge om genoptagelse.

Her er der navnlig tale om leverancer til personale af virksomhedens varer.

Der kan dog ikke ske tilbagebetaling, hvis der er sket overvæltning af momsen til køberne.

Vejledningen opererer som for kantinemoms også her med tre tilsvarende principper for prisfastsættelsen.

Som udgangspunkt skal virksomheden vedlægge dokumentation for tabet, men kan også her vælge at vedlægge en revisorerklæring.

Revisorerklæringen er optrykt som bilag til cirkulæret.

4. Forældelse

Forældelsesfristen er suspenderet med virkning fra 14. januar 2000, hvorfor der kan anmodes om tilbagebetaling af moms, der er betalt den 14. januar 1995 eller senere.

Krav på tilbagebetaling vedrørende kantinemoms, kaffe og te og andre varer og ydelser skal fremsættes inden 1. januar 2002.

Fremsættes kravet senere end 1. januar 2002, suspenderes forældelsen først fra dette senere tidspunkt. Anmodes der for eksempel om tilbagebetaling den 1. februar 2002, kan der kun ske tilbagebetaling af kantinemoms for perioden 1. februar 1997 til 31. januar 2002.

Suspensionen ophører i alle tilfælde tre måneder efter, at der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Krav opstået forud for 14. januar 1995 kan kun tilbagebetales, hvis virksomheden har indledt retslige skridt mod skattemyndighederne om tilbagebetaling af momsen.

5. Forrentning

Hvis beløbet er indbetalt efter påkrav fra myndighederne, sker der forrentning fra indbetalingstidspunktet.

Hvis beløbet ikke er indbetalt efter påkrav fra myndighederne, sker der først forrentning fra tidspunktet om anmodning om tilbagebetaling.

6. Ændring af skatteansættelsen

Når udgiften til kantinemomsen er fratrukket i den skattepligtige indkomst, er tilbagebetalingsbeløbet skattepligtigt.

Som udgangspunkt er beløbet skattepligtigt på tilbagebetalingstidspuktet, men virksomheden kan søge om at beløbet henføres til de tidligere indkomstår.