SkatteFacit 37 2000

Visse selskaber skal nu stille sikkerhed for moms, afgift og kildeskat - krav om revisorerklæring om formuens tilstedeværelse

Der er indført nye regler om sikkerhedsstillelse, når visse virksomheder foretager anmeldelse til registrering efter skatte- og afgiftslovgivningen.

Der er ikke sket ændringer for så vidt angår anmeldelse til registrering til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med selskabsstiftelse.

Virksomheder, der er berørt af reglerne

 • Aktie- og anpartsselskaber
 • Andelsselskaber
 • Gensidige forsikringsforeninger
 • Investeringsforeninger
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Andre foreninger
 • Kommanditselskaber, når komplementaren er et selskab m.v.
 • Interessentskaber, når alle deltagerne er selskaber m.v.

Og disse virksomheder har en formue på under 125.000 kr.

Det gælder både nye og eksisterende virksomheder. Dog kan virksomheder, der allerede er registrerede efter f.eks. momsloven fortsætte deres aktivitet. Hvis selskabet ikke opfylder kapitalkravene, på tidspunktet for ændringen af den eksisterende registrering stiller skattemyndighederne krav om sikkerhedsstillelse med en ny registrering efter f.eks. kildeskatteloven.

Registreringer

De registreringer der er omfattet er anmeldelser om indeholdelse samt betaling af skatter og afgifter efter følgende love:

 • Momsloven
 • Lønsumsafgiftsloven
 • Kildeskatteloven
 • Arbejdsmarkedsfondsloven

Der skal stilles sikkerhed for skattemyndighedernes krav vedrørende:

 • Moms og afgifter
 • A-skat
 • Arbejdsmarkedsbidrag
 • Selskabsskat
 • Lønsumsafgift

Der skal ikke stilles sikkerhed for betaling af selskabsskat, virksomhedsskat m.v, hvis der ikke foretages registrering efter en af ovennævnte love.

Det vil sige, at et selskab uden ansatte og uden moms- eller lønsumsafgiftspligtig aktivitet, skal ikke stille sikkerhed.

Opgørelse af formuen

Formuen opgøres efter selskabsskattelovens § 14, stk. 2-7.

Formuen opgøres som virksomhedens aktiver med fradrag af passiver.

Der bortses fra:

 • Goodwill og andre immaterielle rettigheder.
 • Suspensivt betingede rettigheder
 • Brugsrettigheder eller krav om periodiske ydelser af offentlig eller privat karakter, der er tillagt virksomheden og som ikke kan overdrages.
 • Den del af indkomstårets overskud, der som dividende, udbytte m.v. udloddes for det pågældende indkomstår.
 • Andele i andre andelsforeninger.

Virksomhedens aktiver og passiver medregnes som udgangspunkt til handelsværdien på registreringstidspunktet.

Undtagelser:

Varer:

Varer omfattet af varelagerloven opgøres efter denne lov.

Ejendomme:

Ejendomsværdien med fradrag af byrder, som det ikke er taget hensyn til ved vurderingen.

Driftsmidler og skibe:

Driftsmidler og skibe omfattet af afskrivningsloven medregnes ved opgørelsen af formuen til den afskrivningsberettigede saldoværdi ved årets udgang efter fradrag af årets afskrivninger. Negativ saldo kan ikke fratrækkes i formuen.

Aktier:

Ikke frit omsættelige aktier medregnes til mindst 80% af handelsværdien.Revisorerklæring

Formuen skal ved registrering dokumenteres ved en erklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor.

Af erklæringen skal fremgå, hvor stor formuen opgjort efter ovenstående regler er på registreringstidspunktet.

Erklæringen skal være underskrevet af selskabets tegningsberettigede ledelse og selskabets revisor.

Ved apportindskud kan de statslige told- og skattemyndigheder anmode om yderligere dokumentation for at værdierne er tilstede.

En umiddelbar fortolkning af reglerne fører til, at selskabet altid skal stille med en revisorerklæring uanset selskabets kapitalforhold.

Told- og skattemyndighederne har dog udtalt, at en erklæring kun skal fremlægges, hvis regionerne vurderer, at det er nødvendigt. Regionerne skal med andre ord anmode om en revisorerklæring.

Sikkerhedsstillelse

Hvis virksomheden ved anmeldelse tilregistrering efter ovennævnte love ikke har en kapital, der mindst udgør 125.000 kr. skal der stilles sikkerhed for skatte- og afgiftskravene i forbindelse med registrering.

Sikkerheden skal stilles for et beløb, der svarer til forskellen mellem 125.000 kr. og virksomhedens formue.

Der skal dog kun stilles sikkerhed for beløb over 15.000 kr.

Det betyder, at der ikke kan kræves sikkerhedsstillelse for mere end 110.000 for det offentliges krav på såvel moms a-skat m.v.

Sikkerheden kan stilles i form af:

 • Børsnoterede obligationer
 • Bankgaranti
 • Kontante indskud eller
 • Anden betryggende sikkerhed efter told- og skattemyndighedernes vurdering

Sidstnævnte punkt bevirker, at vi ikke med sikkerhed kan komme med en liste over, hvilken sikkerhed told- og skatteregionerne vil acceptere.

Hvis virksomheden skal stille sikkerhed, kan den ikke registreres før der er stillet betryggende sikkerhed.

Konsekvensen af at virksomheden ikke kan registreres er, at den f. eks. ikke kan drive momspligtig virksomhed, foretage lønudbetalinger m.v.

Det erindres om, at en virksomhed godt kan være momsregistreret og fortsætte med at drive momspligtig aktivitet, selv om den efter de nye regler ikke opfylder betingelserne for at blive registreret for indeholdelse af a-skat. Konsekvensen bliver i så fald, at virksomheden ikke kan have nogle ansatte.

Krav om sikkerhedsstillelse ophører, når virksomheden har en formue på mindst 125.000 kr. og har betalt afgiften rettidigt i de seneste 18 måneder og ikke er i restance vedrørende andre registreringsforhold.

Ikrafttræden

Reglerne har virkning for virksomheder, der anmeldes til registrering fra og med den 26. maj 2000.