Nye regler for beregning af goodwill og værdi af unoterede aktier og anparter

Ligningsrådet har på sit møde den 21. marts vedtaget nye vejledende regler for, hvordan værdi af goodwill og unoterede aktier fastsættes ved overdragelse mellem interesseforbundne parter.

Vi henviser til vores skattefacit nr. 30.

Der er udarbejdet rapporter, der nærmere redegør for de nye regler.

I det følgende vil vi redegøre for de væsentligste ændringer ifølge de nye regler.

Goodwill

Der tages i det følgende udgangspunkt i den gældende beregningsregel, der er gengivet i ligningsvejledningen fra 1998, afsnit E.I.4.1.2, hvorefter vi kommenterer de punkter, hvor der er foretaget ændringer.

Beregningsgrundlaget

Der tages nu udgangspunkt i overskuddet for de sidste 3 år opgjort efter årsregnskabsloven og ikke som hidtil de skattemæssigt opgjorte overskud.

Hvis virksomheden ikke årsregnskab efter årsregnskabsloven, kan virksomheden i stedet tage udgangspunkt i den skattepligtige indkomst eller vælge at opgøre et regnskabmæssigt resultat.

For at ligestillle virksomheder med tilkøbt goodwill og virksomheder med oparbejdet goodwill skal som noget nyt tillægges afskrivninger på tilkøbt goodwill.

Udviklingstendensen

Efter de tidligere regler reguleres der kun for udviklingstendens, hvis indkomsten har været enten konstant stigende eller konstant faldende i alle tre år.

Udviklingstendensen beregnes efter de nye regler som et gennemsnit af den udvikling der har været fra det tredjesidste år før overdragelsen til det sidste år før overdragelsen. Det herefter fremkomne tal deles med to, for at nå frem til en gennemsnitlig udvikling.

Eksempel

År 1 År 2 År 3

400.000 300.000 600.000

Udviklingstendens: 200.000 (600.000-400.000) /2 = 100.000

Driftsherreløn

Der sættes et minimum for driftsherreløn på 250.000, samtidig mens man hæver maksimum for driftsherrelønnen til 1 mio. kr, hvilket betyder.

Forrentning af aktiver

Forrentning af virksomhedens aktiver fastsættes til 8%, mod tidligere 12%. Den nye sats er sammensat af kapitalafkastsatsen med tillæg af 3%, hvilket medfører, at denne reguleres i takt med udviklingen af renteniveauet.

Kapitalisering

Kapitaliseringsfaktoren, der tidligere har været fastsat til 6, skal fremover individuelt fastsættes under hensyn dels til levetiden for virksomhedens goodwill, dels til den forrentning, en goodwillkøber vil kræve for den erhvervede goodwill.

Forrentningen fastsættes til kapitalafkastsatsen, p.t. 5% med tillæg af 8%, i alt 13%.

Under forudsætning af en rente på 13% vil kapitaliseringsfaktoren udgøre følgende:

 

Levetid Kapitaliseringsfaktor

5 år 2

9 år 3

14 år 4

17 år 4,5

Følgende faktorer er i vejledningen nævnt som eksempler på faktorer, der har indflydelse på levetiden for erhvervet goodwill:

 • Type og kompleksitet af virksomhedens produkter og/eller tjenesteydelse, hvor goodwill typisk vil have en længere levetid, hvor der er tale om unikke produkter/tjenesteydelser.
 • Standardprodukter og masseproducerede produkter vil trække i modsat retning.
 • Produktion/forhandling af et anerkendt varemærke antages at have en forlængende effekt for levetiden.
 • Hvis der kan oparbejdes en tilsvarende goodwill ved etablering af en helt ny virksomhed, hvilket typisk vil være tilfældet ved små håndværksvirksomheder.

Det er tanken, at virksomheden eller dennes rådgiver efter aftale med skatteforvaltningen når frem til en passende kapitaliseringsfaktor ved at vurdere levetiden for virksomhedens goodwill.

Beregningens vejledende karakter

Det indskærpes, at beregningsreglen alene er af vejledende karakter.

Af forhold der taler for en justering af den goodwill, der fremkommer ved anvendelse af beregningsreglen nævnes:

 • Velbegrundede forventninger til fremtiden baseret på indgåede aftaler om fremtidige ydelser.
 • Udviklingen fra afslutningen af sidste regnskabsår til tidspunktet for overdragelsen.
 • Nøglemedarbejdere følger ikke med virksomheden.
 • Begrænset kundekreds.

De nye regler om goodwill har virkning for afgørelser, der træffes fra og med 1. april 2000.

Unoterede aktier og anparter

Der er indført en hjælperegel der kort går ud på, at aktiernes værdi opgøres som summen af de enkelte aktivposter minus gældsposter tillagt værdien af goodwill opgjort efter de nye regler

Udgangspunktet er fortsat handelsværdien.

Hvis handelsværdien ikke kendes anvendes hjælpereglen.

Hjælpereglen

Udgangspunktet er en opgørelse af selskabets indre værdi ifølge det senest aflagte årsregnskab korrigeret på følgende måde:

 • Fast ejendom: den regnskabsmæssige post erstattes af den senest kendte offentlige ejendomsvurdering med tillæg af eventuelle ombygningsudgifter, der ikke er indeholdt i ejendomsvurderingen. Udenlandske ejendomme medtages dog til den bogførte værdi.
 • Beholdninger af unoterede aktier/anparter i associerede selskaber og i tilknyttede virksomheder medtages til værdien opgjort efter denne hjælperegel, når handelsværdien i øvrigt er ukendt.
 • Goodwill skal medtages til handelsværdien eller hvis denne ikke kendes og der ikke i øvrigt er holdepunkter for værdiansættelse, anvendes den vejledende beregningsregel.
 • Tilsvarende med andre immaterielle aktiver end goodwill.
 • Beregnet udskudt skat (netto) medtages og reguleres under hensyntagen til ovennævnte korrektioner. Negativ udskudt skat kan medtages, dog kun til en værdi under pari.

Andre forhold

 • En eventuelt bogført værdi af egne aktier medtages ikke i beregningen af den indre værdi, og ved beregningen af kursen reduceres den nominelle aktiekapital med den andel, som de egne aktier repræsenterer.

Fravigelse af hjælpereglen

Det resultat, der følger af hjælpereglen, vil kunne fraviges i sin helhed og for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier.

Der nævnes i rapporten følgende vejledende forhold, der kan tale for en fravigelse:

 • Forhold, der vedrører perioden fra det senest aflagte årsregnskab og til overdragelsestidspunktet, når afvigelsen er væsentlig.
 • Hvis udenlandske ejendomme er optaget til urealistiske værdier.
 • Hvis børsnoterede aktier og obligationer er bogført til anskaffelsessummen.
 • Beholdninger af unoterede aktier i andre selskaber er medtaget til anskaffelsesprisen.

Det fremgår af styrelsens pressemeddelelse af 23. marts 2000, at hjælpereglen ikke gælder for forhold omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. (Overdragelser mellem kredsen af gaveafgiftspligtige.)

Reglerne finder anvendelse fra og med den 14. april 2000