Social sikring ved arbejde i Sverige og Danmark

Danmark og Sverige har indgået aftale om, at personer, der bor i Sverige, men som udfører den væsentligste del arbejdet i Danmark for en dansk arbejdsgiver, kan anmode om at blive omfattet af reglerne om dansk social sikring. Tilsvarende gælder for personer, der bor i Danmark, men som arbejder for en svensk arbejdsgiver.

Det betyder specielt, at den danske arbejdsgiver ikke skal betale den høje svenske arbejdsafgift på ca. 33% af lønnen, hvis medarbejderen kun udøver en mindre del af den samlede arbejdsindsats i Sverige.

Hidtidig retstilstand

Hovedreglen er, at en medarbejder bliver omfattet af arbejdslandets lovgivning. Hvis han udfører en mindre del af arbejdet i bopælslandet, bliver han imidlertid omfattet af bopælslandets lovgivning. Hvis medarbejderen derfor arbejder hjemme en enkelt dag om måneden, vil han blive omfattet af bopælslandets lovgivning. Det medfører blandt andet, at den danske arbejdsgiver er forpligtet til at betale den høje svenske arbejdsgiverafgift på ca. 33% af bruttolønnen til Sverige.

Aftale mellem Danmark og Sverige

Der er nu indgået en aftale, der åbner mulighed for at undgå denne ekstra omkostning for danske arbejdsgivere.

Aftalen går ud på, at den danske arbejdsgiver og medarbejderen i fælleskab kan anmode den sociale myndighed om, at medarbejderen bliver omfattet af det sociale sikringssystem i det land, hvor arbejdsgiveren har hjemsted.

Det er en forudsætning, at den væsentligste del af medarbejderens arbejdsindsats - målt over en sammenhængende periode - på tre måneder udføres i arbejdsgiverens hjemland. De danske myndigheder fortolker begrebet væsentlig arbejdsindsats som mindst halvdelen.

Det er en forudsætning, at der er tale om arbejde for den samme arbejdsgiver.

Fremgangsmåde

I Danmark indgives ansøgningen på formular E 101 til Den Sociale Sikringsstyrelse. Ansøgningen skal underskrives af både den danske arbejdsgiver og den svenske lønmodtager, idet medarbejderen med sin underskrift fraskriver sig retten til svenske sociale sikringsydelser samtidig med, at han bliver omfattet af de danske regler.

Der træffes en konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde. En tilladelse gælder i tre år med mulighed for forlængelse.

Aftalens varighed

Aftalen tages op til fornyet vurdering den 1. januar 2005, hvis forudsætningerne for aftalen - herunder beskatningsforhold - ikke ændres væsentligt forinden.

Vores vurdering

Det vil især være relevant for svenske lønmodtagere, der arbejder for en dansk arbejdsgiver, at søge om at blive omfattet af dansk lovgivning. Det skyldes, at den høje svenske arbejdsgiverafgift kombineret med den høje danske marginalskat gør, at det ikke vil være økonomisk fordelagtigt at arbejde i Danmark for en dansk arbejdsgiver, hvis medarbejderen er socialt sikret i Sverige.

For danske lønmodtagere, der arbejder for en svensk arbejdsgiver i Sverige, vil det fortsat kunne betale sig at være omfattet af dansk lovgivning, hvis de har bijob i Danmark, idet de i disse tilfælde hverken skal betale dansk arbejdsmarkedsbidrag eller svenske sociale bidrag af den del af lønnen, der vedrører arbejde i Sverige.