Lempelse af reglerne om succession - pengetanksreglen

Lov om hvornår der er tale om en pengetank

Den 20. november 2006 vedtog Folketinget en lov, der forhøjer grænsen for, hvornår der er tale om en pengetank fra 50 % til 75 %.

Pengetanksreglen

Skattelovgivningen åbner mulighed for, at aktier og anparter under visse betingelser kan overdrages med succession. Dette indebærer, at salget ikke udløser nogen beskatning. Til gengæld indtræder køberen af aktierne i sælgers anskaffelsessum for aktierne. Ved et senere salg bliver køber derfor beskattet af den fortjeneste, som sælger ville have været beskattet af, hvis køber ikke ville være indtrådt i sælgers anskaffelsessum for aktierne.

Følgende betingelser skal være opfyldt, før der kan succederes i forbindelse med generationsskifte:

  • Der skal være tale om hovedaktionæraktier. Som hovedaktionæraktier anses aktier eller anparter, der ejes af personer, der sammen med den nærmeste familie, herunder børn og forældre, ejer mindst 25% af aktierne i et selskab eller råder over mere end 50% af stemmerne i selskabet.
  • Den enkelte overdragelse til hver enkelt barn m.v. skal udgøre mindst 15% af stemmeværdien i selskabet.

Reglerne om overdragelse af aktier med succession er indført for at lette generationsskifter af virksomheder, der drives i selskabsform. Reglerne kan anvendes ved overdragelse til sælgers nærmeste familie, til visse nære medarbejdere og ved udlodning af aktier fra et dødsbo til arvingerne.

Det er formålet med reglerne at lette generationsskifte i reelle virksomheder, der drives i selskabsform. De kan derfor ikke anvendes ved salg af selskaber, der i overvejende grad har passive investeringer. Disse selskaber kaldes for pengetanksselskaber.

Efter de hidtil gældende regler kunne der ikke ske succession m.v., hvis 50 % eller mere af virksomhedens indtægter eller aktiver vedrører pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom.

Pengetanksreglen gælder ved:

  • Overdragelse af aktier med succession såvel i levende live som ved død.
  • Oprettelse af ophørspension.
  • Den særlige kapitalafkastordning for aktier.

Grænsen er med de nye regler forhøjet til 75 %.

Ikrafttræden

Reglerne finder anvendelse for salg af aktier, der sker den 1. januar 2007 eller senere.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2007-56. 6. februar 2007

Kilde: Lov nr. 1580 af 20/12 2006

 

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning