Aktuel Skat 18 2004

Afgørelser fra Ligningsrådet

Bruttotrækordninger - tjenestemænd og timelønnede

Ligningsrådet har i to nye afgørelser udvidet adgangen til at aftale nedgang i lønnen mod at få tildelt skattefri personalegoder til også at omfatte timelønsansatte og tjenestemænd.

I den seneste tid har Ligningsrådet truffet afgørelse i flere sager vedrørende aftaler om konvertering af løn til mere lempeligt beskattede personalegoder. Efterhånden er der stort set ingen begrænsninger, bortset fra pc-ordninger, hvor det ved lov er indført brandbeskatning af medarbejderen, hvis udgiften modregnes udgiften i lønnen (bruttolønnedgang).

I to nye afgørelser har Ligningsrådet fastslået, at der heller ikke er noget til hinder for, at timelønsansatte eller tjenestemænd kan anvende reglerne.

Timelønnede

En virksomhed ønskede at give alle medarbejdere adgang til bredbånd ved at reducere bruttolønnen med et tilsvarende beløb. For så vidt angår momsen blev lønnen dog kun reduceret med 50%, idet virksomheden ifølge praksis kun har fradrag for halvdelen af momsen ved medarbejderbredbånd.

Virksomheden ønskede ikke at reducere timesatsen, men ønskede at fratrække beløbet direkte i lønnen for lønperioden. Reduktionen i lønnen reducerede pensionsindbetalingen tilsvarende.

Ligningsrådet mente, at der var tale om en reel lønnedgang, der fik indflydelse på pensionsindbetalinger og feriepenge, hvorfor medarbejderen ikke skulle beskattes af personalegodet.

Tjenestemænd

Et amt ville tilbyde en bredbåndsordning til medarbejderne mod, at de gik tilsvarende ned i bruttoløn. For tjenestemandsansatte indebar ordningen imidlertid, at pensionen kun blev påvirket for så vidt angår størrelsen af amtets indbetaling til supplerende pensionsordning af kvalifikations- og funktionstillæg.

På trods heraf nåede Ligningsrådet frem til, at også de tjenestemandsansatte medarbejdere, der ikke havde kvalifikations- eller funktionstillæg, kunne anvende ordningen.

Vores kommentar

Det er nu fastslået, at timelønnede og tjenestemænd kan deltage i bruttotrækordninger på lige fod med andre medarbejdergrupper.

Afgørelsen gør op med den hidtidige praksis, hvorefter timelønnede kun kunne indgå aftale om modregning i lønnen, hvis der skete en nedsættelse af timelønnen. Dette medførte, at de fleste virksomheder opgav at tilbyde timelønnede ordningen.

For tjenestemænd uden pensionsgivende tillæg indebar hidtidig praksis, at lønnedgangen ikke ansås for at være reel.

Gode råd

Med denne afgørelse er der stort set fri adgang til at konvertere højt beskattet løn til lempeligere beskattet eller skattefri personalegoder. Af godkendte ordninger kan nævnes:

Personalegode Beskatning
Medarbejderbredbånd Skattefri
Medarbejderobligationer Skattebegunstiget
Medarbejderaktier Skattebegunstiget
Sundhedsordninger Skattefri
Pendlerkort Skattefri


Ordningen kan uden tvivl udvides til stort set alle personalegoder, der undergives en lempeligere beskatning end løn.

Følgende betingelse skal dog være opfyldt:

  • Der skal være tale om en reel lønnedgang, der har indflydelse på pensionsindbetalinger, feriepenge mv. Se dog afgørelsen om tjenestemænd.
  • Arbejdsgiveren skal påtage sig en vis risiko. Risiko i forbindelse med medarbejderens opsigelse synes dog at være det eneste krav.
  • Vi har i Aktuel Skat nr. 9 beskrevet ordningen i forbindelse med medarbejderaktieordninger. I Aktuel Skat nr. 19 gennemgår vi en afgørelse, hvor ordningen er godkendt for så vidt angår arbejdsgiverbetalt befordring.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th

1552 København V

 

Artikel nr. 2004-18. 1. oktober

Kilder:>

SKM 2004-342 LR

SKM 2004-346 LR