<span class="heading1"><span class="heading1"><span class="heading1">Ændringer i pensionsbeskatningsloven</span></span></span>

Ændringer i pensionsbeskatningsloven

Folketinget har vedtaget en række ændringer i pensionsbeskatningsloven. Blandt andet er mulighederne for pensionsindskud for selvstændige og professionelle idrætsudøvere væsentligt forbedret.

1. Pensionsordninger for selvstændige

Hidtil gældende regler

Når selvstændigt erhvervsdrivende indbetalte beløb på en pensionsordning, blev indskuddet anset for et privat indskud. For at opnå fuld fradragsret for beløb, der oversteg 38.900 kr. (2003), skulle ordningen tegnes med en indskudsperiode på mindst 10 år, og de årlige indbetalinger skulle være lige store. Hvis indbetalingerne blev nedsat i løbet af indbetalingsperioden, skulle fradragsretten omregnes også for de tidligere år, hvilket medførte efterbeskatning. Foretages kapitalindskud, skal fradragsretten fordeles over en periode på 10 år.

De nye regler

Hovedindholdet i de nye regler er:

  • Selvstændigt erhvervsdrivende kan altid indbetale op til 30% af overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed og få fuldt fradrag for indbetalingen. Hvis der f.eks. har været et overskud på 400.000 kr., kan der foretages et kapitalindskud på 120.000 kr.
  • Det er ikke nødvendigt at aftale en indskudsperiode på 10 år. Den selvstændige kan tage stilling til, hvor meget han vil indskyde fra år til år, og han kan nøjes med at foretage indskud i en kortere årrække.
  • Ved overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud korrigeret for renteindtægter og renteudgifter. Hvis overskuddet for eksempel er 200.000 kr. efter renteudgifter, og renteudgifterne er 200.000 kr., vil det korrigerede overskud være 400.000 kr. Den selvstændige kan derfor indskyde 120.000 kr. på en pensionsordning.
  • Indskud skal være foretaget inden indkomstårets udgang for at få virkning for indkomståret. Ofte vil det ikke være muligt at opgøre overskuddet på dette tidspunkt. Hvis det viser sig, at der er indbetalt mere end 30% af årets overskud, kan der foretages fradrag for de første 30%, mens det overskydende beløb kan fratrækkes i de efterfølgende indkomstår.

Vores kommentar

Med de nye regler opnås en større ligestilling mellem selvstændiges og lønmodtageres vilkår for at spare op til pensionen.

Den selvstændigt erhvervsdrivende behøver ikke længere at binde sig til et fast indskud hvert år, hvilket medførte, at han forpligtede sig til at foretage en indbetaling, som han måske ikke havde økonomisk mulighed for at foretage. At truslen om efterbeskatning i tilfælde af virksomhedsophør eller konkurs er ophævet må også antages at være en lettelse for de fleste selvstændige.

Eksempel på anvendelsen af de nye regler

Overskud før renter 500.000
Pensionsindskud 30% 150.000
Personlig indkomst 350.000
Renteudgifter 100.000
Virksomhedsindkomst 250.000


 

Ikrafttræden

Reglerne har virkning fra indkomståret 2004.

2. Ophævelse af samtidighedskrav for kapitalpensioner

Fremover kan pensionsopsparere hæve deres kapitalpensioner over flere år, uden at skulle betale strafafgift på 60%. I dag tvinges pensionsopsparere med flere kapitalpensioner til at hæve alle pensionsordningerne samtidig.

Du bør dog være opmærksom på, at du ikke kan fortsætte indbetalingen på en kapitalpensionsordning, hvis du har ophævet en anden kapitalpensionsordning.

3. Pensionsordning for professionelle sportsudøvere

Der er indført regler, hvorefter professionelle sportsudøvere kan påbegynde udbetaling fra en pensionsordning på det tidspunkt, hvor den professionelle karriere er overstået, og de muligvis skal i gang med en uddannelse.

Udbetalingen skal påbegynde før det indkomstår, hvor de fylder 40. Påbegyndes udbetalingen ikke før de fylder 40 år, bliver indbetalingen stående som en almindelig pensionsopsparing, der tidligst kan udbetales, når de fylder 60 år.

Udbetaling vil ske mod almindelig indkomstbeskatning. Der kan højst udbetales i alt 300.000 kr. (2004-niveau) årligt fra ordningen, og der kan samlet højst udbetales i alt 1,5 mio. kr. (2004-niveau) fra ordningen over en periode på højst 10 år.

Vores kommentar

Formålet med de nye regler er at give professionelle sportsudøvere mulighed for at etablere en ratepensionsordning, hvorfra der kan ske udbetaling før det fyldte 60. år. Det skyldes, at de fleste professionelle sportsudøvere begynder en karriere som fuldtidsprofessionelle i en meget ung alder og får derfor ikke taget en uddannelse, mens de er unge.

De nye regler gør det lettere for de tidligere professionelle sportsudøvere at foretage et karriereskift.

Ikrafttræden

Loven har virkning fra og med indkomståret 2004.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th

1552 København V

 

Artikel nr. 2004-14. 9. juli

Kilde: Lov nr. 317 af 5. marts 2004

Lov nr. 457 af 9. juni 2004