Vis indhold i printervenligt vindue.

SkatteFacit 2001

Vi udgiver hovedsagligt vores nyheder via SkatteFacit.

Oversigt over SkatteFacit:

Nyhed nr. Beskrivelse
SkatteFacit nr. 81
af 21. november 2001
Kantinemoms

En virksomhed købte mad fra et cateringfirma til medarbejderne. Medarbejderne betalte et beløb af indkøbsprisen for maden ved løntræk. Told-Skat gav virksomheden medhold i, at der var tale om drift af selvstændig økonomisk virksomhed, og virksomheden kunne derfor fratrække moms. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 80
af 20. november 2001
Mindsterenten

Mindsterenten er i perioden d. 23. november til 31. december 2001 fastsat til 3 % p.a. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 79
af 18. oktober 2001
Ingen hjemmel til beskatning af fikseret lejeindtægt

Vestre Landsret har ved deres dom af 25. september 2001tilkendegivet, at praksis vedrørende rentefiksering også finder anvendelse ved fiksering af husleje. Der er dermed ikke hjemmel til at beskatte en fiktiv lejeindtægt. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 78
af 18. oktober 2001
Manglende fradragsret for udgifter til bistand i skattesager

Det er vigtigt at rådgivere i skattesager er opmærksom på, at der kan opstå situationer hvor skatteyderen hverken har fradragsret eller omkostningsdækning for de omkostninger der kommer i forbindelse med en henvendelse fra de kommunale ligningsmyndigheder. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 77
af 18. oktober 2001
Revisors erstatningsansvar ved skattemæssig rådgivning

Østre Landsret har nu stadfæstet at revisorer er pligtige til at rådgive deres klienter om de optimale skattemæssige muligheder. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 76
af 22. august 2001
Sundhedsudgifter betalt af arbejdsgiver

Ligningsrådet har i tre anmodninger om bindende forhåndsbesked taget stilling til de skattemæssige konsekvenser for arbejdsgiver og arbejdstager af, at arbejdsgiver betaler for sudhedsudgifter til bl.a. akupunktur og zoneterapi. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 75
af 1. august 2001
Momsmæssig succession ved overdragelse af automobilvirksomhed

Told- og Skattestyrelsen har ændret praksis vedrørende fastsættelse af købsprisen i forbindelse med momsfri virksomhedsoverdragelse, når sælger og køber anvender brugtmomsordningen. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 74
af 1. august 2001
Genoptagelse af den skattepligtige indkomst vedrørende fastsættelse af handelsværdien pr. 19. maj 1993 for minoritetsaktionærer

Efter at Højesterets dom af 27. juni 2000 har tilsidesat Skattemyndighedernes hidtidlige praksis omkring prisfastsættelse af minoritetsaktier med omsættelighedsbegrænsning, har Told- og Skattestyrelsen udsendt et genoptagelsescirkulærer der udvider adgangen til genoptagelse. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 73
af 12. juli 2001
Betal afgift i stedet for skat ved udnyttelse af optioner

For at undgå at medarbejderen allerede ved udnyttelsen af optionerne er tvunget til at sælge en del af aktierne for at betale skat, er det muligt, at arbejdsgiveren og medarbejderen indgår aftale om at indbetale en afgift til staten. Afgiften er 40% af den skattepligtige værdi. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 72
af 10. juli 2001
Mindsterenten

Mindsterenten er for perioden 1. juli - 31. december 2001 fastsat til 4% p.a., hvilket er det samme som det forudgående halvår. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 71
af 10. juli 2001
Firmabil - dobbelt leasingaftale

Ligningsrådet har den 19. juni 2001 godkendt en bilordning, hvor arbejdsgiver og lønmodtager indgår selvstændige leasingaftaler vedrørende den samme bil. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 70
af 14. juni 2001
Børsnoterede aktier skal selvangives

Der er indført nye regler for indberetning af børsnoterede aktier og indberetning af udbytte. Der er ikke tale om en ændring af beskatningen, men reglerne er indført for at gøre det lettere at selvangive udbytte og aktieavance. Reglerne gør det også lettere for myndighederne at kontrollere, om vi husker at selvangive denne form for indtægt. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 69
af 6. juni 2001
Rentefiksering - genoptagelse

Ved højesteretsdom af 11. februar 1998 blev skattemyndighedernes praksis vedrørende fikseret rente i forbindelse med rentefri eller lavt forrentede lån tilsidesat. Ligningsrådet har vedtaget at de skatteydere, der har aftalt en forrentning for at undgå beskatning af en fikseret rente, skal have mulighed for omgørelse af dispositionen. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 68
af 21. maj 2001
Lempelse i virksomhedsomdannelsesloven af fristen for indsendelse af dokumenter

Efter at SkatteInform fik sat fokus på den urimelige skærpelse af fristen for indsendelse af dokumenter i forbindelse med skattefrie virksomhedsomdannelser og de store konsekvenser af en overskridelse, er reglerne nu blevet lempet ved at give mulighed for dispensation. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 67
af 17. april 2001
Skærpelse af holdingreglerne

Beskatningsreglerne for udbytte fra et dansk datterselskab der hjemtages af et udenlandsk moderselskab er ændret med virkning fra 1. juli 2001. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 66
af 2. april 2001
Opkrævning af importmoms afskaffet pr. 1. april 2001

Virksomheder, der køber varer i lande uden for EU, herunder Grønland og Færøerne, skal fra 1. april 2001 ikke længere skal betale importmoms. Varerne skal dog fortsat fortoldes. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 65
af 26. marts 2001
Kapitalforklaring for interessenter og kommanditister

Told- og Skattestyrelsen har i en udtalelse, der er gengivet i TfS 2001,195, meddelt, at interessenter ikke er bogføringspligtige, medmindre de driver anden bogføringsvirksomhed ved siden af, idet bogføringspligten påhviler interessentskabet som sådan. Interessenthaver er dermed ikke pligtig til at indsende kapitalforklaring. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 64
af 16. marts 2001
Tilbagebetaling af kantinemoms

D. 23 november 2000 opgav skatteministeriet at føre sagerne vedrørende kantinemomsen videre til domstolene. Der er nu kommet nærmere retningslinier for tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede moms, jf. TS-cirkulære 2001-7 med bilag. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 63
af 16. marts 2001
Revisorudgifter ved køb af aktier

Efter LL § 8J er der fradrag for udgifter til advokat og revisor i forbindelse med etablering af erhvervsvirksomhed. Hvis udgiften knytter sig til køb af et aktiv, anses udgiften dog som et tillæg til aktivets købesum. Landsskatteretten har ved to kendelser af 3. og 11. november 2000 taget stilling til fradragsret i forbindelse med køb af aktier. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 62
af 15. marts 2001
Frivillig indbetaling af acontoskat

Hvornår kan det bedst kan betale sig frivilligt at indbetale acontoskat. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 61
af 13. februar 2001
Sidste frist for genoptagelse

Når Skattemyndighedernes administrative praksis underkendes af Landsskatteretten eller af domstolene, udsteder Told- og Skattestyrelsen et genoptagelsescirkulære for genoptagelse af ellers forældede lignende sager. Vi opsummerer her de p.t. mulige mulige genoptagelsessager. Læs artiklen her.© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.