Vis indhold i printervenligt vindue.
AktuelSkat

Styr på udbetaling af vederlag og godtgørelser til medhjælpere og amatørspillere i idrætsforeninger?

Der findes forskellige skatteregler for frynsegoder og udbetalinger af vederlag og godtgørelser i idrætsforeninger. Godtgørelserne kan i visse tilfælde være skattefrie. Reglerne er dog forskellige, alt afhængig af om du er frivillig eller ansat, og hvilke godtgørelser der er tale om. Set i lyset at SKATs nye regler om bøder ved fejlagtige eller manglende indberetninger af blandt andet godtgørelser, vil dette aktuel SKAT forsøge at give overblik over reglerne, således at misforståelse af reglerne ikke medfører høje bøder hos SKAT.

1. Frivillige

Ved frivillige forstås eksempelvis ulønnede bestyrelsesmedlemmer, trænere og andre hjælpere. Idrætsforeninger driver i almindelighed virksomhed i en erhvervsmæssig og ikke en ikke-erhvervsmæssig del. Den ikke-erhvervsmæssige del er skattefri. De frivillige personer modtager ikke vederlag, men det er muligt at udbetale skattefrie godtgørelser, hvis de frivilliges hjælp relaterer sig til den skattefrie virksomhed.

Følgende godtgørelser (2013 satser) kan udbetales skattefrit til frivillige:

1.1 Kørselsgodtgørelse:

Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse for al kørsel der vedrører det frivillige arbejde for foreningen, f.eks.:

 • Kørsel til møder i foreningen og udenbys og kørsel til træningspas
 • kørsel til hjemme- og udekampe
 • kørsel til observering af f.eks. modstandere
 • Forældres kørsel ved transport af andres børn til udekampe

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

 • Godtgørelsen må højst udgøre statens takster. For 2013 kan der udbetales kr. 3,82 kr. pr. km. for de første 20.000 pr. år og 2,13 kr. pr. kørte km. over 20.000. Det er vigtigt, at der ikke udbetales godtgørelser med et større beløb end statens takster, da det vil medføre, at hele godtgørelsen blive skattefri.
 • Der skal føres korrekt kørselsregnskab uanset til hvem, der udbetales kørselsgodtgørelse. Foreningen skal sørge for at kørselsregnskabet er korrekt lavet, godkende og opbevare det. Hvis ikke kørselsregnskabet opfylder kravene, kan SKAT gøre udbetalingerne skattepligtige. Derfor er det vigtigt, at følgende fremgår af kørselsregnskabet:
  • Dato for kørsel
  • Antal kørte kilometer
  • Rute - fra og til
  • Anledning til kørsel
  • Godkendelse/attestation fra udbetaler

Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til frivillige fra bopæl til foreningen og hjem, eller hvis der eventuelt. køres til foreningen, videre til udenbys møde/kamp, tilbage til forening og derfra videre tilbage til bopælen.

1.2 Andre udgifter:

Der kan udbetales skattefrie tilskud efter særlige takster, hvis tilskuddet dækker udgifterne, den frivillige har afholdt på vegne af foreningens skattefri virksomhed. Overstiges taksterne VIL den frivillige blive skattepligtig af helebeløbet. Derudover må der ikke systematisk udbetales beløb til de frivillige under satserne, uanset om den frivillige afholder udgifter for foreningen eller ej. I så fald vil den frivillige ikke længere blive anset som ulønnet, og beløbene der modtages vil skulle indberettes og beskattes som almindelig lønindkomst.

 • Administrative omkostninger som kontorartikler og porto kan dækkes skattefrit med op til kr. 1.400 årligt.
 • Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj kan dækkes med op til kr. 1.900 pr. år.
 • Idrætsdommere kan i stedet for ovenstående godtgørelser modtage godtgørelse på kr. 250 kr. pr. kamp, dog højst 500 kr. pr dag. Aflyses kampen så sent, at dommeren har kørt forgæves, kan der modtages kr. 150/300 i skattefri godtgørelse
 • Telefonsamtaler og internetforbrug på egne apparater kan godtgøres skattefrit med op til kr. 2.300 pr år.
 • Udgifter til fortæring ved endagsarrangementer der varer mindst 5 timer kan godtgøres skattefrit med op til kr. 70 pr. dag. eksempelvis ved udekampe, møder eller stævner. Varigheden regnes fra bopælen forlades og til hjemkomst.
 • Rejseudgifter kan skattefrit dækkes med statens takster. Kost kr. 455 pr. døgn og logi kr. 195 pr. overnatning. Det er dog et krav, at der er tale om en reel rejse, hvor overnatning på egen bopæl ikke er mulig,
 • Telefon, bredbånd eller pc kan også skattefrit stilles til rådighed for den frivillige med henblik på foreningens skattefrie virksomhed. Den frivillige skal således ikke beskattes af fri telefon, som andre ansatte skal. Der kan ikke udbetales skattefri godtgørelse til telefon og internet (op til kr. 2.300) og samtidig stilles telefon, bredbånd eller pc til rådighed. Der kan dog godt stilles en pc uden bredbånd til rådighed og samtidigt udbetales skattefrigodtgørelse for bredbåndforbrug med op til de kr. 2.300 årligt.

1.3 Udlæg efter regning:

Frivillige kan vælge at få dækket faktiske udgifter efter regning. Den frivillige skal dog kunne fremvise dokumentation i form af eksterne bilag for at udlægget kan betales skattefrit. Det er derudover vigtigt at bemærke, at der ikke kan udbetales skattefri godtgørelse vedrørende samme udgiftstype, hvis der samtidig refunderes udlæg efter regning.

Man kan dog godt få skattefri kørselsgodtgørelse udbetalt selvom man får refunderet udlæg for kontorartikler, da disse ikke er indenfor samme udgiftstype.

2. Ansatte

For ansatte i idrætsklubber gælder samme regler som for andre lønmodtagere. Således gælder følgende regler om beskatning af frynsegoder:

2.1.1. Fri telefon, bil og computer

 • Stilles der fri telefon eller bredbånd til rådighed, vil den ansatte skulle beskattes af fri telefon med et årligt beløb på kr. 2.500. Beløbet er A-indkomst, og der skal indeholdes A-skat af beløbet. Der kan ikke udbetales skattefri godtgørelse til dækning af udgifter for bredbånd og telefon.
 • En ansat kan dog skattefrit få stillet en computer til rådighed, hvis klubben er ejer af computeren. Det udløser ikke skattepligt, såfremt computeren også anvendes privat. Der må ikke være tale om kontantlønnedgang i forbindelse med anskaffelsen, da det i så fald antyder, at computeren er anskaffet til privatbrug og ikke til brug for arbejdet.
 • En ansat kan få stillet fri bil til rådighed og blive beskattet af et beløb beregnet af bilens anskaffelsessum samt ejerafgift. Beløbet skat beskattes som A-indkomst og der skal indeholdes A-skat af beløbet.

2.1.2. Andre frynsegoder

 • Beklædning er som udgangspunkt skattepligtig.
 • Hvis beklædningen er stillet til rådighed (lånes) af foreningen og betalt af foreningen (typisk forsynet med logo eller sponsornavn) vil det være skattefrit. For ansatte i en forening (f.eks. en træningsdragt til en træner).
 • Andre frynsegoder som fri avis, fagskrifter mv. til brug for arbejdet er også skattefri for modtageren
 • Dog vil der være beskatning af det fulde beløb, hvis modtageren i løbet af et år modtager frynsegoder nævnt under dette punkt for mere end kr. 5.500.

2.2 Godtgørelser

Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til ansatte efter andre regler, men efter næsten samme betingelser og med samme satser som for frivillige. Dette gælder kørsel fra klubben til stævner, udekampe og andre arrangementer m.v.

Der gælder dog den såkaldte 60 dages regel, som betyder, at eksempelvis en ansat træner skattefrit kun kan få godtgjort kørsel for 60 dage mellem bopæl og klubben inden for en 12 måneders periode.

Reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er de samme som ved frivillige, som beskrevet ovenfor.

3. Amatørspillere

Amatørspillere, der ikke modtager løn fra klubben, er hverken at anse for ansat eller frivillig, men er dog berettiget til godtgørelse af visse udgifter. en amatørspiller er en spiller, der udøver sin idræt i egen interesse.

3.1 Skattefrie udbetalinger

En amatørspiller kan skattefrit modtage:

 • Frit kontingent
 • Frirejser ved deltagelse i stævner, venskabskampe og turneringer mv.
 • Refusion for forplejning under stævner og turneringer efter regning
 • Befordringsgodtgørelse for befordring af andre medlemmer (samme regler og satser som ovenfor)
 • Refusion af udlæg afholdt på vegne af foreningen, til brug for foreningens drift.
 • Sportstøj og udstyr forsynet med logo eller med sponsornavn

 

3.2 Skattepligtige udbetalinger

Derimod vil følgende udbetalinger være skattepligtig B-indkomst for spilleren:

 • Udbetaling af vederlag til spillere fra en forening for eks. deltagelse i turneringskampe
 • Udbetalinger til brug for køb af sportstøj og udstyr
 • Kørselsgodtgørelse for kørsel til træning. (Hvis dette vælges, kan der dog fratrækkes befordringsfradrag for kørsel fra hjem til klubben - fradrag kan dog ikke overstige godtgørelsen)
 • Refusion af transportudgifter for deltagelse i træning, togbilletter mv.
 • Kontante præmier

4. Indberetning og bøder til SKAT

For ansatte i foreninger, der modtager løn, skal foreningen (arbejdsgiver) indberette indkomsten i SKATs e-indkomst program og sørge for at indeholde og afregne den korrekte A-skat overfor SKAT.

Vederlag, der modtages fra en forening for arbejde udført for foreningen, er b-indkomst når det årlige vederlag ikke overstiger kr. 1.500. foreningen skal ikke indberette beløbet til skat. beløbet er dog skattepligtigt for modtageren, jf. afsnit 3.2.

Indberetningspligtige skattefrie godtgørelser, fx til ansatte, skal overholde regler og satser. Det er vigtigt, at der ikke udbetales for store beløb, der medfører at de modtagne godtgørelser bliver skattepligtig A-indkomst.

Hvis det i slutningen af året konstateres, at der er udbetalt for meget, er det muligt at rette, således at der ikke sker beskatning af det fulde beløb, men kun det overskydende. Arbejdsgiver skal for at rette fejlen indberette det overskydende beløb som A-indkomst.

Skattefrie godtgørelser der udbetales til frivillige i foreningerne skal ikke indberettes til SKAT, såfremt de overholder reglerne som er beskrevet ovenfor. Beløb skal kun indberettes, såfremt satserne er overskredet, og hele beløbet må herefter betragtes som almindelig lønindkomst. Ved lønindkomst gælder de almindelige regler om indeholdelse af A-skat mv. som ved almindeligt ansatte.

Vi anbefaler, at systemer for udbetaling af godtgørelserne revideres og opdateres i henhold til ovenstående gennemgang. Særligt da SKAT fremover har mulighed for at pålægge høje bøder for fejlagtig indberetning. For en virksomhed med op til 4 ansatte kan SKAT pålægge bøde med op til kr. 5.000 pr. overtrædelse.

5. Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede, står vi gerne til rådighed med assistance efter nærmere aftale.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

SkatteInform Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.
coach メンズ 財布 coach 財布 coach 財布 アウトレット coach 財布 メンズ coach 財布 レディース coach 長財布 coach 長財布 メンズ coach 長財布 レディース coach 長財布 新作 coach 時計 コーチアウトレット コーチ アウトレット コーチ アウトレット バッグ コーチ アウトレット メンズ コーチ アウトレット 財布 コーチ アウトレット 店舗 コーチ アウトレット 公式 コーチ オンライン コーチ オンライン アウトレット コーチ オンライン ストア コーチ オンライン セール コーチ オンライン ファクトリー コーチ オンライン 福袋 コーチ キーケース コーチ キーケース 2014 コーチ キーケース アウトレット コーチ キーケース ピンク コーチ キーケース レディース コーチ キーケース 激安 コーチ キーケース 新作 コーチ ショルダーバッグ コーチ ショルダーバック 2way コーチ ショルダーバック アウトレット コーチ ショルダーバック シグネチャー コーチ ショルダーバック ピンク コーチ ショルダーバック メンズ コーチ ショルダーバック レディース コーチ ショルダーバック 人気 コーチ ショルダーバック 新作 コーチ トート コーチ トート アウトレット コーチ トートバッグ コーチ トート バッグ コーチ トートバッグ 激安 コーチ トートバッグ 人気 コーチ トート メンズ コーチ トート レザー コーチ トート 花柄 コーチ トート 新作 コーチバッグ コーチ バッグ コーチ バッグ 2014 コーチ バッグアウトレット コーチ バッグ アウトレット コーチ バッグ イエロー コーチ バッグ ショルダー コーチ バッグ トート コーチ バッグ メンズ コーチ バッグ メンズ ショルダー コーチ バッグ ランキング コーチ バッグ レディース コーチ バッグ レディース ランキング コーチ バッグ レディース 人気 コーチ バッグ 安い コーチ バッグ 白 コーチ バッグ 赤 コーチ バッグ 黒 コーチ バッグ 激安 コーチ バッグ 人気 コーチ バッグ 人気ランキング コーチ バッグ 斜め コーチ バッグ 斜めがけ コーチ バッグ 斜めがけ エナメル コーチ バッグ 斜めがけ ランキング コーチ バッグ 斜めがけ レガシー コーチ バッグ 斜めがけ レザー コーチ バッグ 斜めがけ 安い コーチ バッグ 斜めがけ 小さい コーチ バッグ 新作 コーチ バッグ 新作 2014 コーチ ピンク コーチ ピンク ポーチ コーチ ピンク 財布 コーチ ピンク 長財布 コーチ ポーチ コーチ ポーチ アウトレット コーチ メンズ アウトレット コーチ メンズ キーケース コーチ メンズ トート コーチ メンズ バッグ コーチ メンズ 財布 コーチ リュック コーチ リュック 2014 コーチ リュック アウトレット コーチ リュック オークション コーチ リュック メンズ コーチ リュック 激安 コーチ リュック 人気 コーチ レディース バッグ コーチ レディース 財布 コーチ レディース 長財布 コーチ財布 コーチ 財布 コーチ 財布 2014 コーチ 財布 アウトレット コーチ 財布 ハート コーチ 財布 ピンク コーチ 財布 ピンク エナメル コーチ 財布 ピンク ハート コーチ 財布 ピンク リボン コーチ 財布 ピンク 二つ折り コーチ 財布 メンズ コーチ 財布 メンズ 長財布 コーチ 財布 メンズ 二つ折り財布 コーチ 財布 メンズ 人気 コーチ 財布 レディース コーチ 財布 レディース 2014 コーチ 財布 レディース 長財布 コーチ 財布 レディース 長財布 白 コーチ 財布 レディース 長財布 赤 コーチ 財布 レディース 長財布 黒 コーチ 財布 レディース 長財布 人気 コーチ 財布 レディース 長財布 新作 コーチ 財布 レディース 二つ折り財布 コーチ 財布 レディース 人気 コーチ 財布 レディース 新作 コーチ 財布 二つ折り コーチ 財布 二つ折り がま口 コーチ 財布 二つ折り ピンク コーチ 財布 二つ折り メンズ コーチ 財布 黒 コーチ 財布 激安 コーチ 財布 人気 コーチ 財布 新作 コーチ 財布 新作 2014 コーチ 財布 新作 ピンク コーチ 財布 新作 メンズ コーチ 長財布 コーチ 長財布 2014 コーチ 長財布 アウトレット コーチ 長財布 ピンク コーチ 長財布 メンズ コーチ 長財布 メンズ アウトレット コーチ 長財布 メンズ ブラック コーチ 長財布 メンズ 人気 コーチ 長財布 レディース コーチ 長財布 レディース リボン コーチ 長財布 レディース レザー コーチ 長財布 レディース 激安 コーチ 長財布 黒 コーチ 長財布 激安 コーチ 長財布 新作 コーチ 長財布 新作 2014 コーチ 公式 アウトレット コーチ 公式 アウトレット インターネットセール コーチ 公式 アウトレット オンライン コーチ 公式 アウトレット バッグ コーチ 公式 アウトレット 財布 コーチ 公式 アウトレット 長財布 コーチ 公式 アウトレット 店舗 コーチ 鞄 コーチ 鞄 アウトレット コーチ 鞄 カラフル コーチ 鞄 ビジネス コーチ 鞄 ピンク コーチ 鞄 メンズ コーチ 鞄 レディース コーチ 鞄 安い コーチ 鞄 黒 コーチ 鞄 品質 コーチ 鞄 手入れ コーチ 人気ショルダー コーチ 人気 バッグ コーチ 人気 バッグ ランキング コーチ 人気 ランキング コーチ 人気 財布 コーチ 人気 財布 ランキング コーチ 新作 キーケース コーチ 新作 ショルダー コーチ 新作 ショルダーバッグ コーチ 新作バッグ コーチ 新作 バッグ コーチ 新作 財布 コーチ 新作 長財布 coach アウトレット coach アウトレット 店舗 coach アウトレット 公式 coach キーケース coach バッグ coach バッグ アウトレット coach バッグ メンズ coach バッグ レディース prada バッグ アウトレット prada バッグ 人気 prada ポーチ Prada 財布 PRADA 財布 2014 prada 財布 アウトレット prada 財布 レディース PRADA 財布 人気 prada 長財布 prada 長財布 レディース プラダ アウトレット プラダ アウトレット バッグ プラダ アウトレット 財布 プラダ アウトレット 店舗 プラダ アウトレット 通販 プラダ カナパ プラダ カナパ 2014 プラダ カナパ サイズ プラダ カナパ スタッズ プラダ カナパ デニム プラダ カナパトート プラダ カナパ ビジュー プラダ カナパ ピンク プラダ カナパ ブログ プラダ カナパ ミニ プラダ カナパ 安い プラダ カナパ 定価 プラダ カナパ 激安 プラダ キーケース プラダ キーケース アウトレット プラダ キーケース ピンク プラダ キーケース メンズ プラダ キーケース リボン プラダ キーケース レディース プラダ キーケース 人気 プラダ キャンバス プラダ キャンバス ショルダー プラダ キャンバス トート プラダ キャンバス トートバッグ プラダ キャンバス バッグ プラダ キャンバス ポーチ プラダ キャンバス ミニ プラダ キャンバス ミニ トート プラダ トート プラダ トート アウトレット プラダ トート カナパ プラダ トート キャンバス プラダ トート キャンバス ピンク プラダ トート キャンバス 定価 プラダ トートバッグ プラダ トートバッグ レディース プラダ トートバッグ 新作 プラダ トート 新作 プラダバッグ プラダ バッグ プラダ バッグ 2014 プラダ バッグ 2014 新作 プラダ バッグ アウトレット プラダ バッグ アマゾン プラダ バッグ エナメル プラダ バッグ カナパ プラダ バッグ ショルダー プラダ バッグ トート プラダ バッグ ナイロン プラダ バッグ メンズ プラダ バッグ リボン プラダ バッグ レディース プラダ バッグ レディース 安い プラダ バッグ レディース 人気 プラダ バッグ 安い プラダ バッグ 布= プラダ バッグ 赤 プラダ バッグ 公式 プラダ バッグ 公式 新作 プラダ バッグ 激安 プラダ バッグ 人気 プラダ バッグ 新作 プラダ バッグ 新作 2014 プラダ ハンドバッグ プラダ ポーチ プラダ ポーチ リボン プラダ ポーチ 激安 プラダ メンズ バッグ プラダ メンズ 財布 プラダ メンズ 長財布 プラダ リュック プラダ リュック メンズ プラダ リュック レディース プラダ リュック 迷彩 プラダ レディース バッグ プラダ レディース 財布 プラダ レディース 長財布 プラダ財布 プラダ 財布 プラダ 財布 2014 プラダ 財布 2014 新作 公式 プラダ 財布 アウトレット プラダ 財布 シルバー プラダ 財布 スタッズ プラダ 財布 セール プラダ 財布 バイカラー プラダ 財布 ピンク プラダ 財布 ブルー プラダ 財布 ブログ プラダ 財布 ベージュ プラダ 財布 メンズ プラダ 財布 メンズ 長財布 プラダ 財布 メンズ 二つ折り プラダ 財布 リボン プラダ 財布 レディース プラダ 財布 レディース 安い プラダ 財布 レディース 財布 プラダ 財布 レディース 長財布 プラダ 財布 レディース 二つ折り プラダ 財布 レディース 公式 プラダ 財布 レディース 人気 プラダ 財布 安い プラダ 財布 赤 プラダ 財布 定価 プラダ 財布 二つ折り プラダ 財布 公式 プラダ 財布 激安 プラダ 財布 口コミ プラダ 財布 迷彩 プラダ 財布 青 プラダ 財布 人気 プラダ 財布 人気 ランキング プラダ 財布 新色 プラダ 財布 新作 プラダ 財布 新作 2014 プラダ 財布 新作 公式 プラダ 財布 値段 プラダ 長財布 プラダ 長財布 2014 プラダ 長財布 ピンク プラダ 長財布 メンズ プラダ 長財布 レディース プラダ 長財布 レディース ランキング プラダ 長財布 安い プラダ 長財布 激安 プラダ 長財布 人気 プラダ 長財布 新作 プラダ 長財布 新作 2014 プラダ 公式 アウトレット prada アウトレット prada カナパ prada キーケース prada キーケース リボン prada キーケース レディース prada トートバッグ prada バッグ Ray Ban 店舗 レイバン レイバンアウトレット レイバン アウトレット レイバン アウトレット お台場 レイバン アウトレット 安い レイバン アウトレット 大阪 レイバン アウトレット 店舗 レイバン アウトレット 人気 レイバン アウトレット 通販 レイバン アウトレット 値段 レイバン ウェイファーラー レイバン ウェイファーラー 52 レイバン ウェイファーラー 54 レイバン ウェイファーラー rb2140a レイバン ウェイファーラー ヴィンテージ レイバン ウェイファーラー サイズ レイバン ウェイファーラー ボシュロム レイバン ウェイファーラー ミラー レイバン ウェイファーラー メガネ レイバン ウェイファーラー 偏光 レイバン ウェイファーラー 人気 レイバン ウェイファーラー 芸能人 レイバン ウェイファーラー 折りたたみ レイバン ウェイファーラー 折り畳み レイバン クラブマスター レイバン クラブマスター 51サイズ レイバン クラブマスター ボシュロム レイバン クラブマスター メガネ レイバン クラブマスター レンズ レイバン クラブマスター 本物 レイバン クラブマスター 似合う レイバン クラブマスター 有名人 レイバン クラブマスター 芸能人 レイバン クラブマスター 折りたたみ レイバンサングラス レイバン サングラス レイバン サングラス 2014 レイバン サングラス Amazon レイバン サングラス アウトレット レイバン サングラス アビエーター レイバン サングラス ウェイファーラー レイバン サングラス オークション レイバン サングラス おすすめ レイバン サングラス オリンピア レイバン サングラス オンライン レイバン サングラス カタログ レイバン サングラス カラー レイバン サングラス キムタク レイバン サングラス クラブマスター レイバン サングラス クリア レイバン サングラス ケース レイバン サングラス コーデ レイバン サングラス ショップ レイバン サングラス デザイン レイバン サングラス ドライブ レイバン サングラス メンズ レイバン サングラス メンズ アウトレット レイバン サングラス メンズ ランキング レイバン サングラス メンズ 偏光 レイバン サングラス メンズ 人気 レイバン サングラス メンズ 遮光 レイバン サングラス レディース レイバン サングラス レディース 偏光 レイバン サングラス レディース 人気 レイバン サングラス 安い レイバン サングラス 店舗 レイバン サングラス 激安 レイバン サングラス 偏光 レイバン サングラス 人気 レイバン サングラス 人気 店舗 レイバン サングラス 芸能人 レイバン サングラス 折りたたみ レイバン サングラス 折り畳み レイバン メガネ レイバン メガネ 5109 レイバン メガネ KJ レイバン メガネ ウェイファーラー レイバン メガネ クラブマスター レイバン メガネ フレーム レイバン メガネ フレーム レディース レイバン メガネ フレーム 店舗 レイバン メガネ メガネ市場 レイバン メガネ ランキング レイバン メガネ レディース レイバン メガネ ロゴ レイバン メガネ 安い レイバン メガネ 店舗 レイバン メガネ 激安 レイバン メガネ 取り扱い レイバン メガネ 人気 レイバン メガネ 人気 メンズ レイバン メガネ 人気 ランキング レイバン メガネ 人気 レディース レイバン メガネ 芸能人 レイバン 店舗 レイバン 店舗 サングラス レイバン 店舗 大阪 レイバン 店舗 東京 レイバン 店舗 神奈川 レイバン 激安 レイバン 人気 サングラス レイバン 眼鏡 レイバン 眼鏡 アウトレット レイバン 眼鏡 ウェイファーラー レイバン 眼鏡 クラブマスター レイバン 眼鏡 セール レイバン 眼鏡 フレーム レイバン 眼鏡 メンズ レイバン 眼鏡 ランキング レイバン 眼鏡 レディース レイバン 眼鏡 店舗 レイバン 眼鏡 度入り レイバン 眼鏡 取扱店 レイバン 眼鏡 芸能人 レイバン 折りたたみ Ray Ban アウトレット rayban ウェイファーラー rayban クラブマスター rayban サングラス Ray Ban サングラス Ray Ban メガネ rayban 店舗