Vis indhold i printervenligt vindue.
AktuelSkat

Aktuel Skat 2005

Tidligere nyhedsbreve SkatteFacit og SkatteGuide er fusioneret til Aktuel Skat.

Læs flere artikler under SkatteGuide og SkatteFacit.

Oversigt over Aktuel Skat:

Nyhed nr. Beskrivelse
Aktuel Skat nr. 42 af 21. december

Nye regler om skat på aktieavance vedtaget

Folketinget har den. 16. december 2005 vedtaget en ny lov om beskatning af aktieavancer. Vi har omtalt lovforslaget i vores Aktuel Skat nr. 40 af 30. november 2005. Loven indeholder ikke ændringer i selskabers beskatning ved salg af aktier. Vi vil her gennemgå lovens hovedpunkter. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 41 af 30. november

Investeringsbeviser i virksomhedsordningen

Folketinget har den 17. maj 2005 vedtaget en lov, der vedrører ændret beskatning af investeringsselskaber og hedgeforeninger. Som en afledt konsekvens af de ændrede regler for beskatning af investeringsbeviser bliver det nu også muligt, at have investeringsbeviser i virksomhedsordningen. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 40 af 30. november

Nye regler om skat på aktieavance på vej

Folketinget har den. 16. november 2005 framsat et nyt lovforslag om beskatnig af aktieavancer. Når lovforslaget er vedtaget, vil vi udsende et nyhedsbrev med en mere detaljeret gennemgang af de nye regler. Her skal blot omtales muligheden for at opretholde en skattefri aktiebeholdning efter de nye regler. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 39 af 30. november

Lempelse af anpartsreglerne

Folketinget har den 31. maj 2005 vedtaget en ny lov som lemper de såkaldte anpartsregler. Lempelsen gør det lettere for ejendomsinvestorer at vælge en uafhængig administrator af ejendommen. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 38 af 30. november

Begrænset skattepligt m.v.

Folketinget har den. 31 maj 2005 vedtaget en ny lov om blandt andet begrænset skattepligt. Reglerne indeholder både en udvidelse af den begrænsede skattepligt og en lempelse. Desuden udvides så kaldte grænsegængerregler til også at omfatte efterlønsmodtagere. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 37 af 1. november

Kapitalafkastsats for 2005

Told- og Skattestyrrelsen har ved TSS-cirkulære 2005-17 offenliggjort kapitalafkastsatsen for indkomståret 2005 til 4%. Kapitalafkastsatsen er beregnet ud fra den effektive obligationsrente for årets første seks måneder. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 36 af 13. oktober 2005

Transfer pricing

Folketinget har den. 17. maj 2005 vedtaget en ny lov om transfer pricing. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 35 af 13. oktober 2005

Ny tvungen sambeskatning for koncernforbundne selskaber - nedsættelse af selskabsskatten

Folketinget har den 31. maj 2005 vedtaget lovforslag nr. L 121, som udover nedsættelse af selskabsskatten, også vedrører udvidelse af sambeskatningsreglerne så alle danske koncernforbundne selskaber skal sambeskattes. Vi gennemgår nedenfor lovens hovedindhold. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 34 af 26. april 2005

Personalegoder - modregning i bruttoløn

I en nyere afgørelse har Ligningsrådet godkendt yderligere en ordning hvor medarbejderne får tildelt personalegoder mod modregning i bruttolønnen. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 33 af 15. april 2005

Afskaffelse af kildeskattebøderne - ændring af arbejdsgivers underretningspligt - afskaffelse af virksomhedsskemaet m.v.

Folketinget har vedtaget en lov, der ophæver virksomheders underretningspligt over for ansatte, kunder m.v. samt afskaffelse af kildeskattebøderne. Endelig er det såkaldte virksomhedsskema afskaffet. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 32 af 23. marts 2005

Beskatning af fri bil - sal and lease back

Landsskatteretten har ved to nye afgørelser godkendt en model, hvorefter det er muligt at reducere værdien af fri bil i koncernforhold. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 31 af 9. marts 2005

Udlejning af sommerhus - erhversmæssige benyttelse

For at kunne fratrække faktiske vedligeholdelsesudgifter og anvende virksomhedsordningen ved udlejning af et sommerhus, er det en betingelse, at sommerhuset udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. En ny landsretsdom  viser, at det kan være svært at løfte denne bevisbyrde. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 30 af 4. marts 2005

Fradrag for låneomkostninger

Der er sket en vis udvikling i praksis for hvornår der er skattemæssigt fradrag for låneomkostninger og udgifter til sikkerhedsstillelse. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 29 af 28. februar 2005

Fradrag for gaver til kulturinstitutioner samt afskrivning på kunstkøb

Folketinget har vedtaget en lov, der giver virksomheder fradrag for gaver til kulturinstitutioner og udvider reglerne om afskrivning på kunstkøb. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 28 af 24. januar 2005

Skattefrit datterselskabsudbytte - ejerandel nedsættes til 10%

Folketinget har vedtaget en lov, der gradvis sænker kravet til selskabers ejerandel fra 20% til 10%. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 27 af 11. januar 2005

Bindende forhåndsbesked skal nu søges online

Told- og Skattestyrelsen har iværksat en ny internetbaseret procedure for ansøgninger om bindende forhåndsbeskeder. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 26 af 10. januar 2005

Blandet benyttet bil - genvundne afskrivninger

Nye regler medfører at overførsel af blandet benyttede biler fra virksomheden til virksomhedsindehaveren udløser beskatning af genvundne afskrivninger. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 25 af  7. januar 2005

Ukendskab tol regler - forældelse

Landsskatteretten nåede i en konkret sag frem til, at det ikke fører til noget at påberåbe sig ukendskab til skattereglerne. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 24 af 5. januar 2005

Golfkontingent skattepligtigt

Landsskatteretten har i en ny afgørelse fastslået at en hovedaktionær er skattepligtig og AM-bidragspligtig af et golfkontingent, modtaget som modydelse for et sponsorat fra hovedaktionærens selskab. Læs artiklen her.
© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.