Vis indhold i printervenligt vindue.
AktuelSkat

Aktuel Skat 2004

Tidligere nyhedsbreve SkatteFacit og SkatteGuide er fusioneret til Aktuel Skat.

Læs flere artikler under SkatteGuide og SkatteFacit.

Oversigt over Aktuel Skat:

Nyhed nr. Beskrivelse
Aktuel Skat nr. 23 af 8. december 2004

Brobizz betalt af arbejdsgiver skattefri

Udgifter til Brobizz er en integreret del af betaling for befordring mellem hjem og arbejdsplads. Læs artiklen her.
Aktuel Skat nr. 22 af 18. oktober 2004

Forenklinger i en række skattelove

Folketinget har vedtaget en række ændringer i skattelovgivningen, der har til formål at forenkle reglerne. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 21 af 16. november 2004

Acontoskat - frivillige indbetalinger

Med en alternativ låne- eller placeringsrente på under 6,6% kan selskaber med fordel indbetale restskatter senest 22. november 2004 for indkomståret 2004. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 20 af 4. oktober 2004

Skattefrit sundhedstjek

Ligningsrådet har i en ny afgørelse taget stilling til om et sundhedstjek er skattepligtigt. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 19 af 1. oktober 2004

Arbejdsgiverbetalt befordring - Bruttotræksordninger

Ligningsrådet har i en ny afgørelse bekræftet, at en medarbejder ikke skal beskattes af værdien af et pendlerkort betalt af arbejdsgiver, selv om den daglige befordring ikke overstiger 24 km. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 18 af 1. oktober 2004

Bruttotrækordninger - tjenestemænd og timelønnede

Ligningsrådet har i to nye afgørelser udvidet adgangen til at aftale nedgang i lønnen mod at få tildelt skattefri personalegoder til også at omfatte timelønsansatte og tjenestemænd. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 17 af 23. juli 2004

Holdingselskab anset for at udøve erhvervsvirksomhed

Højesteret har i en ny dom slået fast, at holdingselskaber anses for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 16 af 12. juli 2004

Stor pensionsindbetaling til direktør

Landsskatteretten har i en ny afgørelse godkendt en indbeltaling på over 10 mio. kr. på arbejdsgiveradministreret pensionsordning for en direktør, der samtidig var eneejer af selskabet. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 15 af 12. juli 2004

Momsfradrag for rådgiveromkostninger

Landsskatteretten har i en nyere sag afgjort, at et kommanditselskab kunne fradrage moms af rådgivningsydelser i forbindelse med overvejelser om at omdanne selskabet til aktieselskab. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 14 af 9. juli 2004

Ændringer i pensionsbeskatningsloven

Folketinget har vedtaget en række ændringer i pensionsbeskatningsloven. Blandt andet er mulighederne for pensionsindskud for selvstændige og professionelle idrætsudøvere væsentligt forbedret. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 13 af 9. juli 2004

Arbejdsmarkedsbidrag, når arbejdsgiver ikke er dansk

Folketinget vedtog den 4. juni 2004, at lønmodtagere, der er skattepligtige til Danmark, fremover skal betale AM-birdrag af løn fra udenlandsk arbejdsgiver. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 12 af 18. juni 2004

Klar besked for selskaber og hovedaktionærer

Folketinget vedtog i maj 2004 en ny lov om bindende ligningssvar for selskaber og hovedaktionærer. Loven er en opfølgning på de regler, som Folketinget vedtog i foråret 2003 om bindende ligningssvar for fysiske personer og dødsboer. Læs artiklen her

Aktuel Skat nr. 11 af 14. maj 2004

Salg af fast ejendom - parcelhusreglen

Vestre Landsret har i en afgørelse slået fast, at betingelserne for skattefrihed ved salg af fast ejendom efter den såkaldte parcelhusregel ikke var opfyldt, fordi skatteyder ikke havde boet i ejendommen. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 10 af 23. april 2004

Ejerlejligheder - afståelse af loft

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked besvaret spørgsmålet om, hvorvidt en person, der ejer en ejerlejlighed, vil blive beskattet af en eventuel fortjeneste ved salg af loftet i ejerlejlighedsforeningens ejendom. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 9 af 22. april 2004

Bruttolønsmodellen - medarbejderobligationer

Ligningsrådet har i en helt ny afgørelse accepteret, at arbejdsgiver kan tildele gratisaktier eller medarbejderobligationer til medarbejderne helt uden omkostninger for arbejdsgiver. Læs artiklen her

Aktuel Skat nr. 8 af 21. april 2004

Mulighed for ekstraordinær udlodning af udbytte

Folketinget har vedtaget en ny lov, der gør det muligt at foretage udlodning af udbytte på et andet tidspunkt end på den ordinære generalforsamling. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 7 af 23. februar 2004

Lempelse af praksis for beskatning af fri bil

Det fremgår af en dom fra Østre Landsret, at det kan lade sig gøre at slippe for beskatning af fri bil, selv om der ikke er ført et udførligt kørselsregnskab. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 6 af 16. januar 2004

Familielån

Der har gennem årene hersket stor tvivl om beskatningen, når nære slægtninge låner penge til hinanden. Man har diskuteret skat af rentefordele og kursfordele. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 5 af 16. januar 2004

Selvstændige der går hver til sit

Ophør af selvstændig virksomhed eller optagelse af nye ejere har skattemæssige konsekvenser, som bør drøftes med din skatterådgiver. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 4 af 15. januar 2004

Fri bil - koncerninterne overdragelser

Et selskab spurgte Ligningsrådet om, hvorvidt værdien af fri bil for en direktør kunne sættes til markedsværdien på salgstidspunktet, når bilen blev solgt til et koncernforbundet selskab og leaset tilbage. Salget blev gennemført for at reducere beskatningsgrundlaget for fri bil. Bilen var over 3 år gammel. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 3 af 14. januar 2004

Aktiesalg - ej konstrueret tab

Landsskatteretten har i en afgørelse fastslået, at et aktiesalg var et reelt salg og ikke et konstrueret skattesalg. Konsekvensen var, at selskabet fik godkendt et tabsfradrag på aktier på godt 560.000 kr. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 2 af 13. januar 2004

Anskaffelse af kapitalforklaring

For indkomståret 2003 skal selvstændigt erhversdrivende og hovedaktionærer ikke længere automatisk indsende kapitalforklaring. Anskaffelsen gælder for alle, altså uanset om disse er bogføringspligtige eller ej. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 1 af 13. januar 2004

Større befodringsfradrag til pendlere

I november 2003 blev der vedtaget en lov, der gennemfører en række ændringer i Ligningsloven. Den væsentligste ændring er, at der indføres et forhøjet befordringsfradrag til pendlere, der bor i visse udkantskommuner. Læs artiklen her.
© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.